My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
国营上海101厂. : Feng ren xian jin gong ju / Guo ying Shanghai 101 chang bian.  1960 1
国营上海东方红缝纫机厂. : JAB xing jia yong feng ren ji de ji xie jie gou yi ban chang shi jiang yi.  1969 1
国营上海东风缝纫机厂. : JB1-3 xing feng ren ji : shi yong shuo ming / Guo ying Shanghai dong feng feng ren ji chang.  1969 1
国营中南缝纫机厂. : You yi pai feng ren ji / Guo ying zhong nan feng ren ji chang.  1969 1
国网能源研究院 (China) : Zhongguo xin neng yuan fa dian fen xi bao gao / Guo wang neng yuan yan jiu yuan bian zhu.    1
国华. : Jian ming yin yue ci dian [electronic resource] / Zhi Min bian.  1985 1
  国际交流基金 -- See Kokusai Kōryū Kikin   1
  国际人类学与民族学世界大会 -- See International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences   1
  国际人类学与民族学联合会 -- See International Union of Anthropological and Ethnological Sciences   1
国际人类学与民族学联合会 2009 : : Zu qun, ju luo, min zu jian zhu : Guo ji ren lei xue yu min zu xue lian he hui di shi liu jie shi jie da hui zhuan ti hui yi lun wen ji / Zhongguo min zu jian zhu yan jiu hui bian.  2009 1
国际人类学与民族学联合会大会 2009 : : Gesa'er wen hua yan jiu : Guo ji ren lei xue yu min zu xue lian he hui di shi liu jie da hui Gesa'er wen hua yan jiu zhuan ti lun wen ji / Gang Jianzancairang, Lunzhuwangmu.  2010 1
国际儒学联合会. : Guo ji ru xue yan jiu / Guo ji ru xue lian he hui bian.  1995- 1
国际儒联学术委员会. : Zhongguo zhe xue.  1979- 1
  国际刑事法院 -- See International Criminal Court   1
  国际原子能机构 -- See International Atomic Energy Agency   1
国际古汉语语法硏讨会 1996 : : Gu Han yu yu fa lun ji : di 2 jie guo ji gu Han yu yu fa yan tao hui lun wen xuan bian / Guo Xiliang zhu bian.  1998 1
  国际商业机器股份有限公司 -- See International Business Machines Corporation   1
国际文化交流出版社. : Zhongguo bo wu guan [videorecording] = The museums of China : yuan zi yi bai ge bo wu guan de wang shi / Shenzhen shi wei xuan chuan bu, guo jia wen wu ju, Hai yuan wen hua fa zhan you xian gong si liang he she zhi ; chu pin ren Bai Tian ; zong zhi pian ren Zheng Chunlei, Li Wenru, Liu Qingsheng ; zong zhuan gao Wu Xiaomei, Ma Xiaojuan ; zong bian dao Liu Qiguang.  2001? 1
  国际日本语普及协会 (Japan) -- See Kokusai Nihongo Fukyū Kyōkai (Japan)   1
  国际民用航空组织 -- See International Civil Aviation Organization   1
  国际法学会 (Japan) -- See Kokusaihō Gakkai (Japan)   1
国际法学术讨论会 (1994 : : Ren quan de pu bian xing he te shu xing / Liu Nanlai ... [et al.] bian.  1996 1
国际管理学会. : Zhongguo guan li nian jian = China management yearbook / Guo ji guan li xue hui ; zhu bian Wang Jianchao.    1
国际粤方言研讨会 2001 : : Di 8 jie Guo ji Yue fang yan yan tao hui lun wen ji / zhu bian Zhan Bohui ; fu zhu bian Wu Wei, Gan Yu'en, Zhong Qi.  2003 1
国际粤方言研讨会 2005 : : Di 10 jie guo ji Yue fang yan yan tao hui lun wen ji = Dishijie guoji yuefangyan yantaohui lunwenji / Zhang Hongnian, Zhang Shuangqing, Chen Xionggen zhu bian.  2007 1
国际老舍学术硏讨会 1999 : : Lao She yu er shi shi ji : '99 guo ji Lao She xue shu yan tao hui lun wen xuan / Zeng Guangcan, Fan Yihao, Guan Jixin bian.  2000 1
国际金瓶梅资料中心.. : Guo ji Jin Ping Mei yan jiu ji kan / zhu bian Wang Liqi ; fu zhu bian Wu Gan ... [et al.] ; Zhongguo Jin Ping Mei xue hui, Guo ji Jin Ping Mei zi liao zhong xin.  1991 1
国际閩方言研讨会 1995 : : Di si jie guo ji Min fang yan yan tao hui lun wen ji / Zhan Bohui, Li Rulong, Zhang Shuangqing bian.  1996 1
  国际价值研究会 -- See International Society for Value Inquiry   1
  国际劳工局·日内瓦 -- See International Labour Office   1
  国际协力事业团 -- See Kokusai Kyōryoku Jigyōdan   1
国际协力事业团. : Cheng shi hua: Zhongguo xian dai hua de zhu xuan lü = Urbanization : Theme of China's modernization / Zhongguo guo jia fa zhan ji hua wei yuan hui di qu jing ji si, Riben guo ji xie li shi ye tuan.  2001 1
国际问题研究所(China) : Guo ji xing shi he Zhongguo wai jiao lan pi shu = International situation and China's foreign affairs / Zhongguo guo ji wen ti yan jiu suo zhu.  2006- 1
国际对外汉语教学语法研讨会 2001 : : Dui wai Han yu jiao xue yu fa tan suo : shou jie guo ji dui wai Han yu jiao xue yu fa yan tao hui lun wen ji = Duiwai Hanyu jiaoxue yufa tansuo / Guo jia Han ban jiao xue chu bian.  2003 1
  国际标准化组织 -- See International Organization for Standardization   1
国际汉语方言共时与历时语法硏讨会 1996 : : Han yu fang yan gong shi yu li shi yu fa yan tao lun wen ji = Synchronic and diachronic perspectives on the grammar of sinitic languages / Wu Yunji bian.  1999 1
国际汉语方言语法学术研讨会 2004 : : Han yu fang yan yu fa yan jiu = Hanyu fangyan yufa yanjiu / zhu bian Wang Guosheng ; fu zhu bian Zhou Lei ; xue shu gu wen Zhang Zhenxing, Xing Fuyi.  2007 1
国际汉语方言语法学术研讨会 2010 : : Han yu fang yan yu fa yan jiu de xin shi jiao : di wu jie Han yu fang yan yu fa guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Liu Danqing zhu bian ; Zhou Lei, Xue Caide fu zhu bian.  2013 1
国际汉语教学学术研讨会 (2004 : : Han zi, Han yu, Han wen hua / Zhai Xun zhu bian.  2004 1
国际汉语教学学术研讨会 2010 : : Guo ji Han yu jiao xue shi jian yu si kao : di 8 jie Guo ji Han yu jiao xue xue shu yan tao hui lun wen xuan ji / Yuan yan, Yin Jinghua zhu bian = Chinese as a foreign language teaching practice and reflections : selected papers for the 8th International Conference on Chinese Language Pedagogy / chief editors, Yuan Yan, John Jing-hua Yin.  2010 1
国际汉语教学学术研讨会 2011 : : Han yu guo ji chuan bo yu guo ji Han yu jiao xue yan jiu : di 9 jie Guo ji Han yu jiao xue xue shu yan tao hui lun wen ji = Chinese language globalization and pedagogy / Wu Yinghui, Mou Ling zhu bian.  2011 1
国际汉语教学讨论会 1996 : : Di wu jie guo ji Han yu jiao xue tao lun hui lun wen xuan / Di wu jie guo ji Han yu jiao xue tao lun hui hui wu gong zuo wei yuan hui bian.  1997 1
国际汉语教学讨论会 2002 : : Di qi jie guo ji Han yu jiao xue tao lun hui lun wen xuan / "Di qi jie guo ji Han yu jiao xue tao lun hui lun wen xuan" bian ji wei yuan hui bian.  2004 1
国际汉语教学讨论会 2005 : : Di ba jie guo ji Han yu jiao xue tao lun hui lun wen xuan / "Di ba jie guo ji Han yu jiao xue tao lun hui lun wen xuan" bian ji wei yuan hui bian.  2007 1
  国际货币基金组织 -- See International Monetary Fund   1
国际贸易研究所 (China) : Guo ji mao yi [electronic resource] = Intertrade / Dui wai jing ji mao yi bu guo ji mao yi yan jiu suo bian ji.    1
国际关系硏究所 (China) : Guo ji wen ti yan jiu [electronic resource] = Journal of international studies.    1
国际关系学院 (Beijing, China). : Zhongguo guo jia an quan yan jiu bao gao.    1
国际关系学院 (北京, 中国).   2
国际吴方言学术硏讨会 2003 : : Wu yu yan jiu : di san jie Guo ji Wu fang yan xue shu yan tao hui lun wen ji = Wuyu yanjiu / Shanghai Shi yu wen xue hui, Xianggang Zhongguo yu wen xue hui he bian.  2005 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next