My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
國立歷史博物館 (China). : Fu cheng wen wu te zhan tu lu = Exhibition of Tainan folk craft / [bian ji guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui ; zong bian ji Huang Yongchuan].  1995 1
國立歷史博物館 (China). : 2000 Zhonghua min guo guo ji tao yi shuang nian zhan = International Biennial Exhibition of Ceramic Art, R.O.C. / [bian ji Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui ; zhu bian Lin Boyou].  2000 1
  國立歷史博物館 (中國) -- See Guo li li shi bo wu guan (China)   1
國立歷史博物館 (中國) : Liang jie gao feng : Chen Mingtang zhu diao zuo pin ji / [bian ji Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui ; zhu bian Xu Tianfu].  2007 1
國立歷史博物館(中國).   9
國立歷史博物館. : Guo li li shi bo wu guan chu ban shu mu ti yao, 1955-2000.11 : qing zhu jian guan si shi wu zhou nian = Summary of major catalogues published by the National Museum of History from 1955-Novemner 2000 : 45th anniversary edition / [Guo li li shi bo wu guan yan jiu zu bian ji ; zhu bian Chen Yongyuan].  2000 1
國立歷史博物館   5
國立歷史博物館編輯委員會.   2
國立歷史博物{21e179} (China). : Zhongguo gu tao = Ancient Chinese pottery / [ bian ji zhe Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui ; Zuo zhe Huang Chunxiu].  1989 1
  國立歷史博物馆 (China) -- See Guo li li shi bo wu guan (China)   1
  國立歷史博物舘 (China) -- See Guo li li shi bo wu guan (China)   1
  國立歷史博物舘 (中華民國) -- See Guo li li shi bo wu guan (China)   1
  國立歷史民俗博物舘 (Japan) -- See Kokuritsu Rekishi Minzoku Hakubutsukan (Japan)   1
  國立歷史愽物館 (China) -- See Guo li li shi bo wu guan (China)   1
國立淸華大學歷史硏究所. : Zhongguo yi shi yan jiu tong xun=Newsletter of Chinese ritual studies / Wang Qiugui zhu bian, Guo li qing hua da xue li shi yan jiu suo, she hui xue ren lei xue yan jiu suo bian ji.  1995 1
國立淸華大學社會學人類學硏究所. : Zhongguo yi shi yan jiu tong xun=Newsletter of Chinese ritual studies / Wang Qiugui zhu bian, Guo li qing hua da xue li shi yan jiu suo, she hui xue ren lei xue yan jiu suo bian ji.  1995 1
  國立 現代 美術館 -- See Kungnip Hyŏndae Misulgwan   1
  國立現代美術舘 -- See Kungnip Hyŏndae Misulgwan   1
國立編繹館 (China). : Chan yu Yingguo wen xue / R.H. Blyth, Blyth yuan zhu ; Xu Jinfu yi ; guo li bian yi guan zhu bian.  1988 1
國立編譯館.   3
國立編譯館 (China)   31
國立編譯館 (China).   7
國立編譯館 (Taipei)   2
國立編譯館(中國)   4
國立編譯館, 臺北. : Zhongguo wen xue pi ping zi liao hui bian / gai guan zhu bian.  1978- 1
國立編譯館, : Guo min xue xiao chang yong zi hui yan jiu / Guo li bian yi guan zhu bin.  1967 1
國立編譯館中華叢書編審委員會.   5
國立編譯舘 (China) : Wei Jin Nan Bei chao shi / Lin Ruihan zhu ; Guo li bian yi guan zhu bian.  1990 1
國立臺北大學. : Jing ji yan jiu [electronic resource] .    1
國立臺北師範學院. : Guo li Taibei shi fan xue yuan xue bao = Journal of National Taipei Teachers College / Guo li Taipei shi fan xue yuan.  1999- 1
國立臺北藝術大學. : Jin se nian dai, feng jing man you : Taiwan qian bei hua jia Cai Yintang bai nian ji nian guo ji xue shu yan tao hui : hui yi lun wen ji.  2011 1
國立臺北藝術大學. : Taiwan qian bei yi shu jia Cai Yintang xian sheng (1909-1998) bai nian ji nian wen ji.  2011 1
國立臺北藝術大學. : Xi ju xue kan = Taipei theatre journal.  2005- 1
國立臺北藝術大學. : Wen zi xue bao.  2005- 1
國立臺北藝術大學. : Yi shu xue = Study of the arts.  1987- 1
國立臺北藝術大學. : Guandu yin yue xue kan [electronic resource] = Guandu music journal.  2004- 1
  國立臺北藝術大學關渡美術館 -- See Guandu mei shu guan (Taipei, Taiwan)   1
國立臺北教育大學.   2
國立臺師範大學. : Guo li Taiwan shi fan da xue jiao yu yan jiu suo ji kan.  1992 1
國立 臺灣 大學. : Liang han shang shu xue ji qi dui dang shi zheng zhi de ying xiang / Li Weitai.  1976 1
國立 臺灣 師範 大學. : Guo li Taiwan shi fan da xue guo wen yan jiu suo ji kan.    1
  國立臺灣博物館 -- See Guo li Taiwan bo wu guan   1
國立臺灣博物館.   3
國立臺灣史前文化博物館. : Da shu cheng yi : Nandao yu zu de shu pi bu ji qi wen hua = Felting bark to make cloth : catalogue of the tapa collections of the National Museum of Prehistory, Taiwan / [bian ji Guo li Taiwan shi qian wen hua bo wu guan chu ban pin bian ji wei yuan hui].  2011 1
  國立臺灣大學 -- See Guo li Taiwan da xue   1
國立臺灣大學. : Guo li Taiwan da xue shan ben shu mu / Guo li Taiwan da xue bian yin.  1968 1
國立臺灣大學.   4
國立臺灣大學. : Fu nü yu liang xing yan jiu tong xun = Bulletin of women and gender studies.  2001 1
國立臺灣大學. : Wo de xue si li cheng / Guo li Taiwan da xue gong tong jiao yu wei yuan hui bian ; [bian zhe Zhang Linzheng].  1999- 1
國立臺灣大學.   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next