My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
國立臺灣大學.   4
國立臺灣大學. : Fu nü yu liang xing yan jiu tong xun = Bulletin of women and gender studies.  2001 1
國立臺灣大學. : Wo de xue si li cheng / Guo li Taiwan da xue gong tong jiao yu wei yuan hui bian ; [bian zhe Zhang Linzheng].  1999- 1
國立臺灣大學.   3
國立臺灣大學.   8
國立臺灣大學. : Taiwan da xue jiu cang Ri wen Taiwan zi liao mu lu / Guo li Taiwan da xue tu shu guan bian yin.  1992 1
國立臺灣大學.   3
國立臺灣大學. : Zheng zhi xue yan jiu can kao shu mu / [Zhu bian Guo li Taiwan da xue zheng zhi xue yan jiu suo].  1978 1
國立臺灣大學. : Zhongguo da lu yan jiu jiao xue tong xun / Guo li Taiwan da xue zheng zhi xue xi.    1
國立臺灣大學. : Wen shi zhe xue bao / Guo li Taiwan da xue.  1950- 1
國立臺灣大學. : Taiwania [electronic resource] .  1948- 1
國立臺灣大學. : Shi yi.  1964 1
國立臺灣大學.   2
國立臺灣大學. : Guo li Taiwan da xue sheng wu zi yuan ji nong xue yuan ... nian bao = Annual report of the College of Bio-resources and Agriculture, National Taiwan University.  2003- 1
國立臺灣大學. : Jing ji lun wen cong kan [electronic resource] / Guo li Taiwan da xue jing ji xue yan jiu suo.    1
國立臺灣大學. : Jing ji lun wen cong kan [electronic resource] / Guo li Taiwan da xue jing ji xue yan jiu suo.    1
國立臺灣大學. : Mei shu shi yan jiu ji kan [electronic resource] / [bian ji Guo li Taiwan da xue mei shu shi yan jiu ji kan bian ji wei yuan hui].  1994 1
國立臺灣大學. : Mei shu shi yan jiu ji kan [electronic resource] / [bian ji Guo li Taiwan da xue mei shu shi yan jiu ji kan bian ji wei yuan hui].  1994 1
國立 臺灣大學 : Taiwan di qu tu rang zhong jin shu han liang diao cha zong bao gao / Zhu ban ji guan : Xing zheng yuan huang jing bao hu shu ; Zhi xing ji guan : guo li Taiwan da xue nong hua xi, guo li Zhong xing da xue tu rang xi, Taiwan sheng nong ye yao wu du wu shi yan suo.  1990? 1
國立臺灣大學.   2
國立臺灣大學三十週年校慶籌備委員會. : Guo li Taiwan da xue san shi zhou nian xiao qing zhuan kan : xue shu jiang yan yu zhuan ti tao lun / Guo li Taiwan da xue san shi zhou nian jiao qing chou bei wei yuan hui bian.  1976 1
國立臺灣大{213ae1}. : Taiwan shi yan tao hui ji lu : Zhonghua min zu zai Taiwan de tuo zhan / [zhu bian zhe Wang Zengcai].  1978 1
國立臺灣大学. : Tai da Zhong wen xue bao.  1985- 1
國立臺灣工藝研究發展中心. : Gong bu ke mei yi bu ke shi : 2013 gong yi chuang zuo yu wen chuang she ji xue shu yan tao hui lun wen ji = 2013 Conference on Crafts Creation, Cutural & Creativity Design / [Guo li Taiwan yi shu da xue zhu ban ; Guo li Taiwan yi shu da xue gong yi she ji xue xi zhi xing ; Guo li Taiwan gong yi yan jiu fa zhan zhong xin he ban] ; Lü Qichang zong bian ji.  2013 1
國立臺灣師範大學.   2
國立臺灣師範大學. : Ru he jin xing guo wen jiao xue / Guo li Taiwan shi fan da xue zhong deng jiao yu fu dao wei yuan hui zhu bian.  1996 1
國立臺灣師範大學.   2
國立臺灣師範大學.   2
國立臺灣師範大學. : Zhongguo xue shu nian kan.    1
國立臺灣師範大學. : Guo yu hui hua / [bian zhe Guo li Taiwan shi fan da xue guo yu zhong xin].  1969- 1
國立臺灣師範大學. : Tu shu guan xue yu zi xun ke xue [electronic resource] = Journal of library and information science.    1
國立臺灣師範大學. : Jiao yu lun wen zhai yao. Di 1 zhi 12 ji hui bian ben, "Minguo 66 zhi 77 nian" : Guo min jiao yu lei, zhong deng jiao yu lei, ji shu zhi ye jiao yu lei / Guo li Taiwan shi fan da xue tu shu guan bian yin.  1990 1
國立臺灣師範大學. : Jiao yu yan jiu ji kan [electronic resource] .    1
國立臺灣師範大學. : Jiao xue yu yan jiu [electronic resource] .  1996 1
國立臺灣師範大學. : Li shi xue bao / Guo li Taiwan shi fan da xue li shi yan jiu suo, li shi xue xi he bian.  1999 1
國立臺灣師範大學. : Li shi xue bao / Guo li Taiwan shi fan da xue li shi yan jiu suo, li shi xue xi he bian.  1999 1
國立臺灣師範大學. : Ba shi wu xue nian du guo ji ji liang an ke xue jiao yu yan tao hui : ke xue zi you jiao yu xin qu shi yan tao hui hui bian / zhu ban dan wei Jiao yu bu ; cheng ban dan wei Guo li Taiwan shi fan da xue ke xue jiao yu zhong xin.  1997 1
國立臺灣師範大學. : Shi kong liu zhuan : wen xue jing guan. wen hua fan yi yu yu yan jie chu / Lin Zhenshan deng zhu ; Lin Shuhui zhu bian.  2014 1
國立臺灣師範大學. : Guo li Taiwan shi fan da xue jiao yu yan jiu suo shuo shi lun wen zhai yao / Guo li Taiwan shi fan da xue jiao yu yan jiu suo bian yin ; zhu bian Huang Kunhui = Master's thesis abstracts, Graduate Institute of Education, National Taiwan Normal University / Graduate Institute of Education, NTNU ; editor, Kun-huei Huang.  1976- 1
國立臺灣師範大學. : Huang Junbi bai nian dan chen ji nian guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / [zhu ban dan wei Guo li Taiwan shi fan da xue mei shu xi].  1999 1
國立臺灣師范大學. : Guo yin xue / Guo li Taiwan shi fan da xue guo yin jiao cai bian ji wei yuan hui bian zuan.  1982 1
國立臺灣歷史博物館,   2
國立臺灣美術館. : Taiwan mei shu : Taiwan Sheng li mei shu guan guan kan = Journal of Taiwan Museum of Art.    1
  國立臺灣藝術大學 -- See Guo li Taiwan yi shu da xue   1
國立臺灣藝術大學.   2
國立臺灣藝術大學 : Gong bu ke mei yi bu ke shi : 2013 gong yi chuang zuo yu wen chuang she ji xue shu yan tao hui lun wen ji = 2013 Conference on Crafts Creation, Cutural & Creativity Design / [Guo li Taiwan yi shu da xue zhu ban ; Guo li Taiwan yi shu da xue gong yi she ji xue xi zhi xing ; Guo li Taiwan gong yi yan jiu fa zhan zhong xin he ban] ; Lü Qichang zong bian ji.  2013 1
國立臺灣藝術敎育館.   3
國立臺灣藝術館. : Zhonghua Minguo di shi jie quan guo mei shu zhan lan zhuan ji / Zhonghua Minguo Guo li Taiwan yi shu guan bian.  1983 1
國立臺灣藝術教育館. : Zhonghua Minguo di shi qi jie quan guo mei zhan zhuan ji = The 17th national art exhibition of the Republic of China / Jiao yu bu zhu ban ; Guo li Taiwan yi shu jiao yu guan bian yin.  2005 1
國立臺湾博物館. : Taiwan ji qi lin jin yan hai jie xing chong dong wu zhi / Hu Zhongheng, Tao Xizhen gong zhu.  2008 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next