My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
姜懿庭. : Zai wei xie yu bei wei xie zhi jian : Hanguo xue zhe Huang Bingmao dui Zhongguo an quan yi tu de jie du / Jiang Yiting zhu.  2014 1
姜戎.   2
姜戎, 1946 Apr.-, / author. : Wolf totem. eng  2014 1
姜成之. : Zhen ben yi shu ji cheng. 13, Yi an lei. Yi, Long sha ba jia yi an [electronic resource] / Jiang Chengzhi zhu.  1986 1
姜成厚. : Fuyu xian zhi / zhu bian Jiang Chenghou, Ji Yongchang.  1990 1
姜振利. : Longhua wen wu zhi / zhu bian Jiang Zhenli.  2007 1
姜振名, 19th cent. / 永慶昇平前傳. : Yong qing sheng ping hou zhuan : [liu juan yi bai hui] / (Qing) Tanmengdaoren zhu.  1990 1
姜振昌. : Lu Xun yu Zhongguo xin wen xue de jing shen / Jiang Zhenchang zhu bian.  2004 1
姜振华, 1979- / author. : Wang shi ru "yan" = Wangshiruyan / Jiang Zhenhua bian zhu.  2016 1
姜政东. : Dui wai Han yu jiao xue de li lun yu shi jian / zhu bian Liu Yinglu, Jin Jishi ; fu zhu bian Cao Xiuling, Jiang Zhengdong.  1997 1
姜文.   5
姜文, 1963-   2
姜文奎. : Zhongguo fa zhi shi yao / Jiang Wenkui.  1991 1
姜文振. : Heilongjiang fang yan ci dian / Liu Xiaonan, Jiang Wenzhen bian [zhu].  1991 1
姜文振, 1967- : Zhongguo wen xue li lun xian dai xing wen ti yan jiu / Jiang Wenzhen zhu.  2005 1
姜文闵. : Wai guo jiao yu shi hua / Wu Shiying, Jiang Wenmin.  1982 1
姜新. : Qu yu she hui jing ji yan jiu = Research on regional society and economy / Jiang Xin zhu.  2013 1
姜新立, 1941- : Qu Qiubai de bei ju / Jiang Xinli zhu.  1978 1
姜方锬. : Shu ci ren ping zhuan / [Jiang Fangtan bian].  1984 1
姜旭朝. : Zhongguo min jian jin rong yan jiu / Jiang Xuchao zhu.  1996 1
姜昆.   3
姜 昆, 1950- : Minguo yi wen / [Jiang Kun, Wang Xigeng zhu bian].  1993 1
姜昆武. : Gu wen zi xue / Jiang Liangfu zhu ; Jiang Kunwu jiao.  1984 1
姜明安.   3
姜春云. : Zhonghua Renmin Gongheguo fa lü quan shi (Ru shi xiu ding ban ) = The comprehensive explanations on laws of the People's Republic of China / Zhonghua renmin gongheguo fa lu quan shi bian wei hui ; zong gu wen Jiang Chunyun, zhu bian Jiang Ping.  2002 1
姜智芹, 1967- : Jing xiang hou de wen hua chong tu yu wen hua ren tong : Ying Mei wen xue zhong de Zhongguo xing xiang / Jiang Zhiqin zhu.  2008 1
姜望来. : Yao Chen yu Bei chao zheng zhi yan jiu Jiang Wanglai zhu.  2011 1
姜林森. : Han yu guan yong yu ci dian / Shi Baoyi, Jiang Linsen, Pan Yujiang bian.  1985 1
姜桂林.   2
姜桐华. : Zhongguo gu di tu jing xuan / zhu bian Liu Zhenwei ; fu zhu bian Wang Ruo, Jiang Tonghua = A selection of China's ancient maps / editor-in-chief Liu Zhenwei ; deputy editors-in-chief Wang Ruo, Jiang Tonghua.  1995 1
姜梁. : Changning Qu zhi / zhu bian Jiang Liang ; Shanghai Shi Changning Qu zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
姜榮玉. : Lianjiang Xian zhi / [zong jian zuan Wang Shumin ; zong bian zuan Jiang Rongyu ; xie bian Cao Yuanzhang]  1986 1
姜樹茂. : Yu dao nü chao / Jiang Shumao zhu.  1972 1
姜武.   2
姜殿铭.   2
姜永利. : Xia Shang Zhou wen ming yan jiu : '97 Shandong Huantai Zhongguo Yin Shang wen ming guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Zhongguo Yin Shang wen hua xue hui ; [zhu bian Zhang Guangming, Jiang Yongli].  1999 1
姜永生 (Professor in Hydrology) : Nan shui bei diao dong xian gong cheng huan jing ying xiang ji dui ce = Nanshui beidiao dongxian gongcheng huanjing yingxiang ji duice / zhu bian Jiang Yongsheng ; fu zhu bian Tian Zhongzhi.  2012 1
姜汝祥. : Cha ju : Zhongguo yi liu qi ye li shi jie yi liu qi ye you duo yuan / Jiang Ruxiang zhu.  2003 1
姜波.   2
姜波, 1970- : Han Tang du cheng li zhi jian zhu yan jiu / Jiang Bo zhu.  2003 1
姜治方, 1907- : Ji you liu shi nian / Jiang Zhifang zhu.  1981 1
姜浩奎. : Da dou yu jian kang / Jiang Haokui bian zhu.  2003 1
姜海军, 1977- / author. : Er Cheng jing xue si xiang yan jiu = A study of Cheng Hao and Cheng Yi's confucianism / Jiang Haijun zhu.  2016 1
姜滇, 1943- : Jiang Dian zhong pian xiao shuo xuan.  1983 1
姜澄清. : Zhongguo se cai lun Jiang Chengqing zhu.  2008 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next