My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
嵇建珍. : Ren lei xing wen hua zong guan = Renlei xingwenhua zongguan / Ji Jianzhen zhu.  1993 1
嵇文甫, 1885-1963.   2
嵇文甫, 1895-1963.   6
嵇文甫, s1895-1963. : Chun qiu zhan guo si xiang shi hua / Ji Wenfu zhu.  1958 1
嵇曾筠, 1706年進士. : Zhejiang tong zhi [electronic resource] : [280 juan, juan shou 3 juan / Ji Zengyun .. [et al.] jian xiu ; Shen Yiji .. [et al.] bian zuan].  2006 1
嵇永仁, 1636-1676. : Bao du shan fang ji : 6 juan / Ji Yongren zhuan.  1972 1
嵇永仁, 1637-1676.   7
嵇波. : Xin Han Ying Zhong yi xue ci dian = New Chinese-English dictionary of traditional Chinese medicine / zhu bian Fang Tingyu, Ji Bo, Wu Qing.  2013 1
嵇若昕.   2
嵇 超.. : Shi ji di ming suo yin / Ji Chao ... [et al.] bian.  1990 1
  嵇鴻 -- See Ji, Hong   1
  嵇鸿 -- See Ji, Hong   1
嵇璜. : Qin ding Xu Wen xie tong kao [electronic resource] : [250 juan / Ji Huang, Cao Renhu .. [et al.] zhuan].  2006 1
嵇璜, 1711-1794.   2
嵯峨實愛, 1820-1909. : Saga Sanenaru nikki, Nihon Shiseki Kyōkai hen.  1972 1
嵊州市文物管理处, : Shaoxing Yue mu / Zhejiang Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Shaoxing Shi wen wu kao gu yan jiu suo, Shaoxing Shi Keqiao Qu wen hua fa zhan zhong xin, Shengzhou Shi wen wu guan li chu bian zhu = Tombs of Yue kingdom in Shaoxing / by Zhejiang Provincial institute of cultural relics and archaeology, Shaoxing Municipal institute of cultural relics and archaeology, Keqiao District cultural development center, Shaoxing, Shengzhou Municipal commission for preservation of ancient monuments.  2016 1
嵊泗县志編纂委员会. : Shengsi xian zhi / Shengsi xian zhi bian zuan wei yuan hui.  1989 1
嵊县志编纂委员会. : Sheng Xian zhi / Sheng Xian zhi bian zuan wei yuan hui.  1989 1
嶢路. : Cai hui ben Zhongguo min jian gu shi. De'ang zu/ hui hua Ma Xiaojuan, Liu Yaping, Chu Jian ; bian wen Yao Lu.  1992 1
嶠山士. : Zhongguo wen hua yu ji du jiao shen xue si xiang / Feng Shangli zhu. Song Peng li xue cun yang lun. Shi yu zong jiao. Zheng sheng yue yun yu shen xue. Yang sheng huo neng /Qiao Shanshi zhu. Shan shui hua tan zheng. Zhong yong shen xue tong lun.  1998 1
巜中華大典》工作委員會. : Zhonghua da dian. Li shi di li dian. Yu wai fen dian / [bian zuan "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui] ; zhu bian Zhao Yongfu, Fu Linxiang.  2004 1
巜中華大典》編纂委員會. : Zhonghua da dian. Li shi di li dian. Yu wai fen dian / [bian zuan "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui] ; zhu bian Zhao Yongfu, Fu Linxiang.  2004 1
庹修明.   5
庹平. : Chang Jiang zuo zheng : Xin si jun kang zhan ji shi / Tuo Ping zhu.  1995 1
庹文升.   5
庹继光. : Aolinpike chuan bo lun = A research of Olympic communication / Tuo Jiguang zhu.  2007 1
弋良俊. : Yelang tan mi [electronic resource] : gu Yelang, jin Guiyang / Yi Liangjun zhu.  2002 1
弋陽县志编委会. : Yiyang xian zhi : Jiangxi sheng / Yiyang xian zhi bian wei hui bian ; zhu bian Hua Xiangtai ; fu zhu bian Luo Daohui.  1991 1
弋胜. : Dong nan Ya li shi wu tai shang de Hua ren yu Hua qiao / zhu bian Qian Pingtao, Chen Xiansi ; zhuan gao ren Yi Sheng ... [et al.]  2001 1
悳俊彦, 1935- : Tsukioka Yoshitoshi no sekai / Yoshida Susugu kanshū ; Isao Toshihiko hencho.  1993 1
惣鄉 正明, 1912- : Meiji no kotoba jiten / Sōgō Masaaki, Hida Yoshifumi hen.  1989 1
惩治毒品犯罪理论与实践 研討会 (1992 : : Cheng zhi du pin fan zui li lun yu shi jian / Yunnan Sheng gao ji ren min fa yuan bian.  1993 1
惲壽平, 1633-1690. : Zhongguo shu hua quan shu. Di 7 ce / Lu Fusheng zhu bian.  2000 1
惲敬, 1757-1817.   2
惲樹珏. : Shanghai xian hua / Yao Gonghe bian [zhuan] ; [jiao ding zhe Yun Shujue].  1984? 1
惲茹辛.. : Min guo shu hua jia hui zhuan / Yun Ruxin bian zhu.  1986 1
憨憨生. : Lie guo zhi zhuan ping lin : [ba juan er bai san shi si ze] / [Yu Shaoyu zuan ji]. Fei ying sheng : [si juan ba pian / Hanhansheng xuan ji].  1990 1
懋宏.. : Chang jian cuo bie zi 1000 li / Mao Hong, Zhao Feng bian zhu.  1991 1
憺州市情调查组. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Danzhou juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Danzhou shi qing diao cha zu].  1996 1
摶沙拙老.   2
擡maj, Jozef.   2
擭ite, Darja. : Agility across time and space [electronic resource] : implementing agile methods in global software projects / Darja 擭ite, Nils Brede Moe, P衲 J. ꁧerfalk, editos.  c2010 1
攸延春. : Cong chuan tong zou xiang wei lei : Achang zu / Gao Fayuan zhu bian ; You Yanchun zhu.  2003 1
斌宗大師, 1911-1958. : Ban ruo bo luo mi duo xin jing yao shi. Fo shuo Amituo jing yao shi / [Zhu zuo zhe Binzongfashi]  1990 1
斌宗法師, 1911-1958. : Ban ruo bo luo mi duo xin jing yao shi. Fo shuo Amituo jing yao shi / [Zhu zuo zhe Binzongfashi]  1990 1
斌椿. : Cheng cha bi ji (wai yi zhong) / Bin Chun, Xie Qinggao zhu ; Zhong Shuhe ji jiao ; Gu Jishi biao dian.  1981 1
昊斯坦. : 《相遇即不再相见》.  2013 1
暘天. : Zhong ren yan li de Guo Moruo / Yang Tian xuan Ien.  1993 1
曇摩蜜多, 356-442,   2
曇瑩, 12th cent. : Li Xuzhong ming shu : [shang zhong xia juan]. Luoluzi fu zhu : [shang xia juan / Shi Tanying zhuan].  1975 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next