My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
歧従文, 1930- : Zhongguo Guizhou Miao zu xiu hui.  1998 1
嶺南 大學 (Canton, China). : Zhong wen can kao shu zhi nan / He Duoyuan bian zhu.  1970 1
  嶺南學院亞洲太平洋硏究中心 (Hong Kong, China) -- See Lingnan College (Hong Kong, China). Centre for Asian Pacific Studies   1
  嶺南學院文學與翻譯硏究中心 (Hong Kong, China) -- See Lingnan College (Hong Kong, China). Centre for Literature and Translation   1
嶺南文庫編輯委員會.   12
嶺南社會硏究所. : Shanan dan min diao cha / Lingnan she hui yan jiu suo = Survey of boat people (Tan min) in Kuang Tung / by Linnan Social Survey.  1984 1
  嶺岸信明 -- See Minegishi, Nobuaki   1
巌一萍. : Dao jiao yan jiu zi liao / Yan Yiping bian.  1974- 1
巌靈峰, 1904- : Mawangdui bo shu Laozi shi tan / Yan Lingfeng zhuan.  1976 1
巌谷大四, 1915-   3
巌谷李雄, 1870-1933. : Boshin Shōsho kinkai / Iwaya Sueo cho.  1925 1
  钜星錄像發行有限公司 -- See Ju xing lu xiang fa xing you xian gong si   1
  钜星录像发行有限公司 -- See Ju xing lu xiang fa xing you xian gong si   1
帯津良一, 1936- : Iyashi no shokujigaku / Obitsu Ryōichi, Makuuchi Hideo.  1997 1
帯谷博明. : Yoku wakaru kankyō shakaigaku / Torigoe Hiroyuki ; Obitani Hiroaki.  2017 1
厦門大學. : Ying yu cheng yu ci dian = A dictionary of English idioms / Xiamen da xue wai wen xi bian yi.  1974 1
厦門大学. : Pu tong hua Min nan fang yan ci dian / Xiamen da xue Zhongguo yu yan wen xue yan jiu suo Han yu fang yan yan jiu shi zhu bian.  1982 1
厦門大学. : Ren lei xue yan jiu = Anthropology research / Xiamen da xue ren lei xue xi "Ren lei xue yan jiu" bian wei hui.  1985- 1
厦门大学.   3
厦门大学. : Fujian ren zen yang xue xi pu tong hua / Xiamen da xue Zhong wen xi yu yan jiao yan shi bian ; He Gengfeng, Huang Jinghu zhi bi.  1979 1
厦门大学. : Wuyi Shan shi jie wen hua yi chan de jian ce yu yan jiu [electronic resource] / zhu bian Zhu Shuiyong ; Xiamen da xue ren wen xue yuan, Wuyi Shan feng jing ming sheng qu guan li wei yuan hui, Wuyi Shan shi jie yi chan jian ce zhong xin bian.  2005 1
厦门大学. : Xiamen da xue guan cang wen wu zhen pin / "Xiamen da xue guan cang wen wu zhen pin" bian wei hui = A picture album of treasure troves of cultural relics from XMU Anthropology Museum / Editorial Board of "A picture album of treasure troves of cultural relics from XMU Anthropology Museum.".  2011 1
厦门大学. : Dong nan Ya wu guo jing ji / Xiamen da xue Nanyang yan jiu suo.  1981 1
厦门大学. : Dong nan Ya yan jiu lun wen suo yin, 1980 nian-1989 nian / Xiamen da xue Nanyang yan jiu suo zi liao shi bian = Index to periodical articles relating duo Southeast Asia, 1980-1989 / edited by Institute of Southeast Asian Studies Xiamen University.  1993 1
厦门大学. : Nanyang wen ti yan jiu [electronic resource] = Southeast Asian affairs.  1988- 1
厦门大学. : Ying yu ji chu yu fa xin bian = A new elementray English grammar / Xiamen da xue wai wen xi Ying yu yu fa bian xie xiao zu bian.  1973 1
厦门大学. : Ming Qing Fujian she hui yu xiang cun jing ji / Fu Yiling, Yang Guozhen zhu bian ; Xiamen da xue Ming Qing jing ji shi yan jiu zu zhu.  1987 1
厦门大学. : Zhongguo hai yang fa xue ping lun [electronic resource] = China oceans law review.    1
厦门大学. : Zhongguo hai yang fa xue ping lun [electronic resource] = China oceans law review.    1
厦门大学. : Bei zi zhi wu men shuang zi ye zhi wu gang. Wu jia ke / Xiamen da xue sheng wu xi ; [ben juan bian zhu zhe he bian ji He Jing, Zeng Cangjiang].  1978 1
厦门大学. : Fu nü xing bie yan jiu = Women/gender studies.  2014- 1
厦门大学. : Nanyang wen ti yan jiu [electronic resource] = Southeast Asian affairs.  1988- 1
厦门大学.   2
厦门大学. : Zhongguo jing ji wen ti [electronic resource] = Zhongguo jingjiwenti.    1
厦门大学. : Zheng Chenggong Man wen dang an shi liao xuan yi / Xiamen da xue Taiwan yan jiu suo, Zhongguo di yi li shi dang an guan bian ji bu zhu bian ; Zhongguo di yi li shi dang an guan Man wen bu xuan yi.  1987 1
厦门大学.   3
厦门大学. : Zong he Ying yu cheng yu ci dian = A Comprehensive dictionary of English idioms and phrases / Xiamen da xue wai wen xi "Zong he Ying yu cheng yu ci dian" bian xie zu.  1985 1
厦门大学. : Ya pian zhan zheng shi qi de Lin Zexu / Xiamen da xue li shi xi "Ya pian zhan zheng shi qi de Lin Zexu" bian xie zu.  1978 1
厦门大学中文系中共上杭县委宣传部《历代民歌选析》编写组. : Li dai min ge xuan xi / Xiamen da xue Zhong wen xi Zhong gong Shanghang Xian wei xuan chuan bu <Li dai min ge xuan xi> bian xie zu.  1981 1
厦门市 (China). : Xiamen Min nan hong zhuan jian zhu = Xiamen Minnan hongzhuan jianzhu / Jin Weibai zhu bian ; Xiamen Shi wen hua guang dian xin wen chu ban ju, Xiamen Min nan hong zhuan jian zhu shen yi ban gong shi bian zhu.  2015 1
厦门市 (China). : Xiamen Jing ji Te qu nian jian = Almanac of Xiamen special economic zone / Xiamen Jingji Tequ nian jian bian ji wei yuan hui.  1986- 1
厦门市中华文化联谊会. : Qing yi dan qing : Min Tai yuan shu hua zhan / zhu ban dan wei Xiamen Shi Zhonghua wen hua lian yi hui, Zhonghua wen wu bao hu xie hui (Taiwan) ; xie ban dan wei Xiamen Shi bo wu guan, Hai xia liang an wen hua zi chan jiao liu cu jin hui (Taiwan) ; zhi xing bian ji Yan Dingzhong, Chen Na.  2013 1
厦门市博物馆. : Qing yi dan qing : Min Tai yuan shu hua zhan / zhu ban dan wei Xiamen Shi Zhonghua wen hua lian yi hui, Zhonghua wen wu bao hu xie hui (Taiwan) ; xie ban dan wei Xiamen Shi bo wu guan, Hai xia liang an wen hua zi chan jiao liu cu jin hui (Taiwan) ; zhi xing bian ji Yan Dingzhong, Chen Na.  2013 1
厦门市同安区文化体育出版局, : Tong'an wen wu da guan / Xiamen Shi Tong'an Qu wen hua ti yu chu ban ju bian ; zhu bian Ye Hongqqi.  2012 1
厦门市地方志编纂委员会. : Xiamen fang yan zhi / zhu bian Tan Bangjun ; fu zhu bian Li Xitai, He Zhiwei ; zhuan gao Li Xitai, Zhan Longbiao, Ji Yamu ; [Xiamen shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian].  1996 1
厦门市城市社会经济调查队. : Xiamen shi cheng xiang she hui jing ji diao cha nian jian.  1989 1
厦门市房地产志编纂委员会. : Xiamen Shi fang di chan zhi / [Xiamen Shi fang di chan zhi bian zuan wei yuan hui].  1988 1
厦门市社会科学界联合会. : ... Xiamen Shi jing ji she hui fa zhan yu yu ce lan pi shu.  2012 1
厦门市社会科学院. : ... Xiamen Shi jing ji she hui fa zhan yu yu ce lan pi shu.  2012 1
厦门市图书馆, : Xiamen wen hua yi shu zi liao xuan bian : 1909-1949 / Hong Boren zhu bian ; Xiamen Shi tu shu guan bian.  2017 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next