My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  巴迪欧, 阿兰, 1937- -- See Badiou, Alain   1
巴金.   2
  巴金, 1904-2005 -- See Ba, Jin, 1904-2005   1
巴金, 1904-2005.   69
巴金, 1905-   53
巴金, 1905-2005   2
巴雷.   3
巴音郭楞 蒙古 自治州 地方志 编纂 委员会. : Bayin'guoleng Menggu Zizhizhou zhi = The district history of Bayinggoleng Mongolian Autonomous Prefecture / zhu bian Jin Xianghong ; fu zhu bian Xie Zhengxue, Fucha Zhaowen, Zhang Tixian ; Bayin'guoleng Menggu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
巴黎大學. : Zhan guo ce tong jian / Bali da xue Beiping Han xue yan jiu suo bian ji.  1948 1
巴黎大學北京漢學硏究所. : Chuo geng lu tong jian / [Bali da xue Beijing han xue yan jiu suo bian ji]  1968 1
巴黎大学北京漢学硏究所. : Fang Yan jiao jian tong jian / [Bali da xue Beijing Han xue yan jiu suo bian ji].  1951 1
巴甯. : Xian dai Zhongguo wen yi jie / Ba Ning zhu.  1930 1
  巴克・丹尼斯 L. -- See Bark, Dennis L.   1
巴克曼 : Li an de dian ying shi jie / lao bo.ai pu(Rob Arp), ya dang.ba ke man(Adam Barkman), zhan mu si.mai ke lei(James McRae) zhu bian ; li zheng xian yi.  2013 1
巴克斯頓・羅斯. : Zhongguo fu nü xin sheng huo = The new life of Chinese female / Luosi Bakesidun deng zhu.  1975 1
  巴克爾, 1849-1926 -- See Parker, Edward Harper, 1849-1926   1
巴克良. : Di li. xia ce. / Chen Ershou, Li Ming, Guo Zhengquan, Ba Keliang, Wu Luping deng bian.  1984 1
巴胜超, : Xiang zheng de xian ying : Yi zu Sani ren Ashima wen hua de chuan mei ren lei xue yan jiu = The development of symbol media anthropology study of the Ashima culture / Ba Shengchao zhu.  2013 1
巴图巴雅尔. : Menggu yu fa chu cheng / Batubayaer bian ; Zhao Wengong yi.  1991 1
巴图宝音. : Dawo'er zu feng su zhi / Batubaoyin bian zhu.  1991 1
巴战龙, 1976- : Zhongguo Yugu zu yan jiu = Yugur studies in China / Zhong Jinwen, Ba Zhanlong zhu bian  2011- 1
  巴尔, 玛莉莲 -- See Barr, Marilynn G.   1
巴义尔. : Chen Zhinong hua shuo lao Beijing /cBa Yi'er, Chen Peizhen bian.  2003 1
  巴里万国大博覧会 (1867) -- See Exposition universelle de 1867 à Paris   1
巴马瑤族自治县 (China). : Bama Yaozu Zizhixian tu di zhi / zhu bian Tang Zhaofan ; Bama Yaozu Zizhixian tu di guan li ju.  1999 1
巴马瑤族自治县志编纂委员会. : Bama Yaozu Zizhixian zhi / Bama Yaozu Zizhixian zhi bian zuan wei yuan hui.  2003 1
巴彦县县志办公室. : Bayan xian zhi / Bayan xian xian zhi ban gong shi bian.  1990 1
巴县县情调查组. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Ba Xian juan / "Zhongguo guo qing cong shu--bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Ba Xian xian qing diao cha zu].  1992 1
  巽友正, 1923- -- See Tatsumi, Tomomasa, 1923-   1
  巽好幸 -- See Tatsumi, Yoshiyuki   1
  巽孝之, 1955- -- See Tatsumi, Takayuki, 1955-   1
  巽考之, 1955- -- See Tatsumi, Takayuki, 1955-   1
市丸恭子. : Shokyū Nihongo doriru to shite no gēmu kyōzai 50 = 50 games for drills in learning Japanese / Kuriyama Masako, Ichimaru Kyōko, kyōcho.  1992 1
  市之瀬敏勝 -- See Ichinose, Toshikatsu   1
  市原亨吉 -- See Ichihara, Kōkichi   1
市原亨吉. : Tōdai no shijin / Hiraoka Takeo, Ichihara Kōkichi henshū.  1960 1
  市原享吉 -- See Ichihara, Kōkichi   1
市原正{2d3ee1}, 1935- : Kanashiki haibun / Takano Tsugi cho, [kaisetsusha Ichihara Masae].  1986 1
  市原隼人, 1987- -- See Ichihara, Hayato, 1987-   1
市古 夏生, 1947- : Nihon josei bungaku daijiten / Ichiko Natsuo, Kan Satoko hen ; Asai Kiyoshi henshū kyōryoku.  2006 1
  市古宙三, 1913- -- See Ichiko, Chūzō, 1913-   1
市古宙三, 1913- : Ronshū kindai Chūgoku kenkyū / [Ichiko Kyōju Taikan Kinen Ronsō Henshū Iinkai hen]  1981 1
市古敎授退官記念論叢編集委員会. : Ronshū kindai Chūgoku kenkyū / [Ichiko Kyōju Taikan Kinen Ronsō Henshū Iinkai hen]  1981 1
市古貞次, 1911-   10
市古 貞次, 1911-   2
  市山尚三 -- See Ichiyama, Shōzō   1
市山尚三.   2
市島健吉, 1860-1944. : Ōkuma-kō hachijūgonenshi / [Ōkuma-kō hachijūgonenshi Hensankai hensan].  1926 1
市島謙吉, 1860-1944. : Arai Hakuseki zenshū / [henshū ken kōteisha Imaizumi Teisuke].  1907 1
市川伸一. : Kioku to gakushū / Ichikawa Shinʼichi ... [et al.].  1994 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next