My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
廖振佑. : Gu dai han yu te shu yu fa / Liao Zhenyou bian zhu.  1979 1
廖振富.   2
廖振源. : Qiu suo / Liao Zhenyuan zhu.  2001 1
廖文卿. : Wu lin jing yan, dao jian zheng feng : Zhonghua gu bing qi te zhan = The splendor of martial arts competition, pursuit for power of swords and daggers / [zong bian ji Liao Wenqing].  2012 1
廖文碩 : Jiang Jingguo shou zha (minguo 39 nian - 52 nian) / bian ji Xu Ruihao, Zhou Meihua, Liao Wenshuo, Chen Shiju.  2015 1
廖文伟.   4
廖文渊. : Han Ying cai jing da ci dian = A Chinese-English dictionary of economics and finance / Liao Wenyuan zhu bian.  1991 1
廖文辉, 1969- : Ma Xin shi xue 80 nian : cong "Nanyang yan jiu" dao "Hua ren yan jiu" (1930-2009) / Liao Wenhui = Eighty years of historiography in Malaysia and Singapore : from "Nanyang studies" to "Chinese studies" (1930-2009) / Lew Bon Hoi.  2014 1
廖新田. : Taiwan de mei shu [electronic resource] / Yan Juanying, Huang Qihui, Liao Xintian bian zhuan.  2006 1
廖明君.   3
廖明君, 1961-   4
廖明球. : Zhongguo Beijing Ao yun jing ji tou ru chan chu yu ji liang mo xing yan jiu = ZhongguoBeijing Aoyunjingji touruchanchu yu jiliangmoxing yanjiu / Liao Mingqiu deng zhu.  2007 1
廖明飞. : Wang Yangming yu chan xue / [Ri] Huhuagu Kuaitian zhu ; Li Qingbao yi ; Liao Mingfei shen.  2018 1
廖春玲, : Zang di zhuan xing : Liu Zhaoxing ge zhan = Sacred sojourn : Jawshing arthur Liou / zhi xing bian ji: Liao Chunling.  2014 1
廖春鈴,   7
廖星成, 1963- : Zhongguo san nong wen ti bao gao / Liao Xingcheng, Wu Zhiping deng zhu ; Du Shuyun, Zhang Tingyin zhu bian.  2005 1
廖星臣, : Hunan Sheng xian yu fa zhan yan jiu bao gao 2012 / Chen Wensheng, Lu Fuxing, Liao Xingchen deng zhu.  2013 1
廖月暉. : "Zhu san jiao" kua shi ji jing ji guo ji hua tan suo / Song Zihe, Luo Xingzheng, Liao Yuehui zhu bian.  1999 1
廖杏娥. : Da lu yan hai di qu zhong yao cheng shi biao yan chang di gai kuang / ji hua zhu chi ren Zhan Huideng ; xie tong zhu chi ren Niu Chuanhai ; yan jiu zhu li Liao Xing'e ; xing zheng zhu li Huang Yiwen ; zi liao zheng li Lin Yizhuan ; Xing zheng yuan da lu wei yuan hui bian yin.  1999 1
廖東坤. : Taiwan guo jia gong yuan = National parks of Taiwan / [zuo zhe Liao Dongkun].  2008 1
廖柏森. : Fan yi jiao xue lun ji / liao bo sen zhu.  2012 1
廖梅. : Zhongguo shi xue shi jiang yi gao / Zhu Weizheng zhu ; Liao Mei, Jiang Peng zheng li.  2015 1
廖榮利, 1936- : Tui bian zhong de Taiwan fu nü / Zheng Weiyuan, Liao Rongli he zhu.  1985 1
廖欽彬, : Kua wen hua shi ye xia de Dong Ya zong jiao chuan tong : ge an tan tao pian / Zhong Zhenyu, Liao Qinbin zhu bian.  2012 1
廖欽福, 1907-. : Liao Qinfu hui yi lu : ku jin gan chang yong fu hua [electronic resource] / Liao Qinfu kou shu, Wu Junying ji lu, LinZhongsheng zhuan shu.  2005 1
廖正華, 1946- : Bian cheng / Shen Congwen yuan zhu ; Liu Shu gai bian ; Liao Zhenghua hui hua.  1990 1
廖毅甫.. : Wang Jingwei shi shen mo dong xi [microform] : Di 2 ji / Liao Yifu bian zhu.  1939 1
廖永松, 1970- : Zhongguo de guan gai yong shui yu liang shi an quan / Liao Yongsong zhu.  2006 1
廖江. : Lingchuan xian zhi / Lingchuan xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Liao Jiang ; fu zhu bian Gan Dierong, Li Jin, Li Zhangfa.  1997 1
廖汝奋.   2
廖沫沙, 1907-   7
廖洪乐. : Zhongguo nong cun tu di cheng bao zhi du yan jiu / Liao Hongle, Xi Yinsheng, Zhang Zhaoxin deng zhu.  2003 1
廖洪乐, 1967- : Nong min shi min hua yu zhi du bian ge = Urbanization of Rural Population and Institutional Innovation / Liao Hongle zhu.  2013 1
廖淑勤. : Ce hui tu ji / Bian ji Huang Huasheng, Liao Shuqin = Measured drawings / editors: Wong Wah Sang, Amy Liu.  1999 1
廖淑芳 : Tan suo de nian dai : zhan hou Taiwan xian dai zhu yi xiao shuo ji qi fa zhan / Liao Shufang, Bao Yawen zhu.  2013 1
廖淑馨.. : Shi nian lai guo nei Xizang yan jiu chu tan / [zhuan zhu zhe Liao Shuxin].  1988 1
廖為智.   2
廖為民. : Taiwan jin shu de gu shi / Liao Weimin zhu.  2017 1
廖炳惠. : Wen hua pi ping yu Hua yu dian ying / Zheng Shusen bian.  1995 1
廖燕.   4
廖玉芳. : Hunan zhu yao qi xiang zai hai / Liao Yufang ... [et al.] bian zhu.  2011 1
廖玉蕙. : Zhongguo gu dian xiao shuo lun ji / Lin Yiliang, Xia Zhiqing deng zhu ; Ya xian, Liao Yuhui zhu bian.  1975 1
廖瑩中. : Han Changli quan ji : fu dian kan / [Zhuan zhe Han Yu ; ji zhu zhe Liao Yingzhong ; Kao yi zhe Zhu Xi ; dian kan zhe Chen Jingyun].  1967 1
廖瑩中, 13th cent.   2
廖田平, d. 1981. : Liang zhong sheng chan li lun he wo guo de ren kou wen ti / Liao Tianping, Wen Yingqian.  1982 1
廖益光. : She hui diao cha yuan li yu fang fa [electronic resource] / Zhou Demin, Liao Yiguang zhu bian.  2012 1
廖祖桂. : Zhongguo Zang xue yan jiu zhong xin Zang xue lun wen xuan ji, 1986-1996 / [Liao Zugui zhu bian].  1996 1
廖福招. : Zhongguo gu jin ming lian jian shang [electronic resource] / Liu Jingrui bian zhu.  2006 1
廖禎祥. : Shou shu wo de qing nian shi qi : Yu Youren shu fa zhen mo / Yu Youren zhu ; Liao Zhenxiang dian cang.  2016 1
廖秀春.   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next