My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
张君劢, 1887-1969.   4
张呈富. : Hua xia min su bo lan / Lan Xiang, Zhang Chengfu, Dou Changrong zhu bian.  1991 1
张含英, 1900- : Li dai zhi he fang lue tan tao / Zhang Hanying.  1982 1
张和友. : "是"字结构的句法语义研究:汉语语义性特点的一个视角.  2012 1
张和平.   2
张和平, 1974- / author. : Shu xue ren lei xue : Miao zu shu li wen hua / Zhang Heping zhu.  2013 1
张和生. : Sunzi bing fa = The art of war / Jia'ersi ying yi ; Cheng Yu, Zhang Hesheng jiao zhu ; Cheng Yu, Zhang Hesheng jin yi.  1993 1
张和清. : Ruo shi qun ti de sheng yin yu she hui gong zuo jie [electronic resource] / Zhang Heqing, Xiang Rong, Gao Wanhong zhu.  2002 1
张品兴.   2
张哲永.   3
张哲英, / author. : Qing mo Minguo shi qi yu wen jiao yu guan nian kao cha : Yi Li Jinxi, Hu Shi, Ye Shengtao wei zhong xin / Zhang Zheying.  2011 1
张喜民. : Guo ji mao yi li lun yu shi wu / Bai Hongsheng, Zhang Ximin zhu bian.  2002 1
张喜燕. : Shi yong xie hou yu xiao ci dian [electronic resource] / Zhang Xiyan zhu bian.  2005 1
张喜聚. : Jin Xian zhi / Hebei Sheng Jinzhou Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Zhang Xiju.  1995 1
张嘉佳, 1980-, / author. : Cong ni de quan shi jie lu guo : rang suo you ren xin dong de gu shi / Zhang Jiajia zhu.  2013 1
张嘉妹, / translator. : Yan zhe Yalishanda de zu ji : Yindu xi bei kao cha ji / [Ying] Sitanyin zhu ; Zhang Jiamei yi.  2016 1
张嘉星. : Min fang yan yan jiu zhuan ti wen xian ji mu suo yin (1403-2003) / [ji zhe Zhang Jiaxing].  2004 1
张嘉宝. : Chang yong sheng wu ke ji ci dian / zhu bian Zhou Xicheng ; fu zhu bian Xu Cuixin, Zhang Jiabao.  1989 1
张器友.   2
张在元. : Tian di zhi jian : Zhongguo jian zhu yu cheng shi xing xiang / Zhang Zaiyuan zhu.  2000 1
张在同. : Chang jian dian gu qian shuo / Zhang Zaitong.  1983 1
张在普. : Zhongguo jin xian dai zheng qu yan ge biao / Zhang Zaipu bian zhu.  1987 1
张在舟. : Ai mei de li cheng : Zhongguo gu dai tong xing lian shi = Aimei de licheng : Zhongguo gudai tongxinglianshi / Zhang Zaizhou zhu.  2001 1
张在茂. : Zhongguo jing ji fa zhan zhong de cai zheng fen quan ti zhi gai ge yan jiu = Fiscal decentralization in China's economic development / Shao Xuefeng, Zhang Zaimao zhu.  2013 1
张在义, 1925-   2
张均. : Zhang Ailing shi wu jiang / Zhang Jun zhu.  2012 1
张均, 1972- : Zhongguo xian dai wen xue yu ru jia chuan tong, 1917-1976 / Zhang Jun zhu.  2007 1
张均如.   2
张均如, 1929-   2
张均康. : Xin bian Han Ying yi xue yu sheng wu xue ci hui / Zhang Shiqi, Zhang Junkang zhu bian.  2008 1
张坤, / translator. : Xie zuo zhe hui shi : chuang zuo sheng ya hui yi lu / (Mei) Sidifen Jin zhu ; Zhang Kun yi.  2016 1
张坤民. : Guan yu Zhongguo ke chi xu fa zhan de zheng ce yu xing dong / Zhang Kunmin zhu.  2004 1
张坤丽. : 石涛:走出靖江王府.  2014 1
张城, / author. : She hui yu guo jia : Liang Shuming de zheng zhi zhe xue = Shehui yu guojia / Zhang Cheng zhu.  2017 1
张培亮, / editor. : Ren min fa yuan shen li fang di chan an jian cai pan yao dian yu cai pan gui ze = Renmin fayuan shenli fangdichan anjian caipan yaodian yu caipan guize / Zhang Peiliang zhu bian.  2017 1
张培力, 1957-. / Works. Selections. : Zhang Peili : record. repeat. / Orianna Cacchione ; with contributions by Pi Li, Robyn Farrell, and Katherine Grube.  2017 1
张培基.   2
张培基.. : Ying Han fan yi jiao cheng / Zhang Peiji ... [et al.] bian zhu.  1980 1
张培森.   2
张培瑜. : San qian wu bai nian li ri tian xiang / [Zhang Peiyu]  1997 1
张培田. : Yin hang dai kuan fa lü zhi nan / Zhang Peitian zhu bian ; bian zhuan ren Zhang Peitian ... [et al].  1992 1
张培础・ : Er tong tuan zhang Tiezhu er / Lu Shaolian xie ; Zhang Peichu, Zhang Peicheng hua.  1972 1
张堂錡.. : Huang Zunxian ji qi shi yan jiu / Zhang Tangqi zhu.  1991 1
张堂恒. : Zhongguo cha xue ci dian [electronic resource] / Zhang Tangheng zhu bian.  1995 1
张堡. : Zhongguo jiao yu nian bao.  2006- 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next