My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
张永和, 1956 April 18- : Tu hua ben / Zhang Yonghe.  2015 1
张永如. : Huangmei wen xue ping lun xuan.  1983 1
张永宏. : Zhong Fei di tan fa zhan he zuo de zhan lue bei jing yan jiu / Zhang Yonghong, Liang Yijian, Wang Tao, Yang Guangsheng zhu.  2014 1
张永宗. : Zhangpu yan chang zhi / Xu zhanwen zhu bian, Zhang yongzong zhi bian.  1993 1
张永年. : Xing'an Xian zhi = Xing An Xian zhi / Xing'an Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Zhang Yongnian ; fu zhu bian Jiang han lian, Zhou Xinfa, Liu Jianxin.  2002 1
  张永攀 -- See Zhang, Yongpan   1
张永攀.   2
张永明,   2
张永枚.   4
张永桃. : Zhongguo te se she hui zhu yi lun / Zhang Yongtao, Wang Xikui zhu bian.  1993 1
张永生. : Zhongguo dui wai zhi jie tou zi yan jiu = Chinese outward direct investment / Huang Yiping, He Fan, Zhang Yongsheng zhu bian.  2013 1
张永祥.   2
张永祥, 1926- : Miao yu yu gu Han yu te shu yu ju bi jiao yan jiu / Zhang Yongxiang, Cao Cuiyun zhu.  2005 1
张永芳. : Wan Qing shi jie ge ming lun / Zhang Yongfang.  1991 1
张永言.   4
张永超. : 人文关怀论.  2015 1
张永庆. : 面向中亚--中国西北地区.  1996 1
张永东. : Zhongguo Jing zu wen hua shi lüe [electronic resource] / Zhang Yongdong, Zhang Deng bian zhu.  2012 1
张永滨. : Zhang Xueliang zhuan / Zhang Yongbin, Li Yi zhu.  1994 1
张永发, 1950- : Zhongguo Miao zu fu shi yan jiu / Zhang Yongfa zhu bian ; [Zhongguo min zu bo wu guan bian].  2004 1
张永华.   3
张永钊. : Hainan Sheng Li zu ren lei xue diao cha ji [electronic resource] / Zeng Xhaoxuan, Zhang Yongzhao, Zeng Xianshan zhu.  2004 1
张永丽. : Liu dong zhuan xing yu fa zhan : nong cun lao dong li liu dong dui liu chu di de ying xiang yan jiu / Zhang Yongli, Liu Jianping zhu.  2010 1
张永龙, 1946- : Zhang Yonglong xiao shuo xuan / Zhang Yonglong zhu.  1993 1
张永恒.   2
张永禄.   4
张江华. : Menba zu feng jian nong nu she hui / Zhang Jianghua, Chen Jingyuan, Wu Tongzhong bian zhu.  1988 1
张江艺.   2
张汝安. : Zhongguo huan jing bao hu yu nong ye ke chi xu fa zhan / Zhang Renwu, Zhang Hongsheng, Zhang Ru'an zhu bian.  2001 1
张汝德. : Kunming hua yin dang = Kunminghua yindang / zhu bian Hou Jingyi ; bian xie Mao Yuling ; fa yin Zhang Rude ; jie shuo Fang Zhou.  1997 1
张汝霖, 1709-1769.   2
张汝伦, 1953-‪ : Heigeer yu wo men tong zai : Heigeer zhe xue xin lun / Zhang Rulun deng zhu.  2017 1
张沛, 1922-   2
张沛之. : Yuan dai Semu ren jia zu ji qi wen hua qing xiang yan jiu Zhang Peizhi zhu.  2009 1
张沛心. : Shen yun yu hui huang : Shanxi li shi bo wu guan guo bao jian shang. Tao ci qi juan = Charm and brilliance : an appraisal of the national treasures in the Shaanxi History Museum. The porcelain / ben juan zhu bian Dong Li ; ben juan fu zhu bian Shi Xiaoqun, Zhang Peixin.  2006 1
张沛恒. : E Han ci dian / zhu bian Hu Dunwei, Zhang Peiheng ; bian zhe Zhang Peiheng ... [et al.].  1989 1
张沁, 1978 Feb.- : Zhongguo di tan fa zhan de ji li xing gui zhi yan jiu = Research on incentive regulation for China's low carbon development / Zhang Qin zhu.  2012 1
  张沱生 -- See Zhang, Tuosheng   1
张泰平. : Guo ji shang wu Han yu jiao cheng = International business Chinese course / Zhang Taiping bian zhu.  2000 1
张泰湘.   3
张泰湘.. : Heilongjiang gu dai jian shi / Wu Wenxian, Zhang Taixiang, Wei Guozhong zhu.  1987 1
张法. : Zhong xi mei xue yu wen hua jing shen Zhang Fa zhu.  2010 1
张法, 1954- : Wen yi yu Zhongguo xian dai xing = Wenyi yu Zhongguo xiandaixing / Zhang Fa.  2002 1
张法连, : Ying Mei fa lü shu yu ci dian : Ying Han shuang jie = An English-Chinese dictionary of anglo-American law terms / Zhang Falian bian zhu.  2014 1
张波, : Zhai zai Gu gong bian : Jiu fang zhai jian zao shou ji / Zhang Qingfan, Zhang Bo zhu.  2013 1
张 波, 1954- : Bai zhi zhuan / Zhang Bo zhu.  1995 1
张治, : Gelunbiya Zhongguo wen xue shi / (mei)Mei Weiheng zhu bian ; Ma Xiaowu, Zhang Zhi, Liu Wennan yi = The Columbia history of Chinese literature / Victor H. Mair.  2016 1
张治中, 1890-1969. : Zhang Zhizhong hui yi lu / [Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian].  1985 1
张治安. : Dongzhi Zhou shi jia zu / Zhang Zhi'an zhu.  1994 1
张泉.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next