My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
张锡盛. : Jinuo zu : Jinghong Jinuoshan Jinuozu Xiang / Jinuo zu diao cha zu bian xie ; gu wen Bai Wenxue, Du Yuting ; fen ce zhu bian Zhang Xisheng.  2001 1
张锡麟. : Ying Ri Han zi dong hua ci dian = English-Japanese-Chinese dictionary of automation / Zhang Xilin zhu bian ; can jia bian xie ren yuan Sun Zhenfen ... [et al.].  1995 1
张锡鹏, / editor. : Fan cheng qian ye / Zhi qing, Shanghai wen xue she bian ; zhu bian Zhang Xipeng.  2014 1
张锡龄. : Deng Xiaoping ke ji si xiang yan jiu / Zhang Xiling ... [et al.] zhu.  1992 1
张锡禄.   3
张锦.   2
张锦, 1967- : Dian ying zuo wei dang an = Film as archive / Zhang Jin zhu.  2011 1
张锦华.   2
张锦辉. : Han Ying nong ye fen lei ci dian [electronic resource] / Zhang Jinhui zhu bian.  2005 1
张锦锐. : 2007 Zhongguo zhi shi chan quan wen hua lun tan lun wen ji / zhu bian Lin Binghui ; fu zhu bian Han Xiucheng, Zhang Jinrui.  2008 1
张锦鹏, / author. : Cong tao li dao gui fu : Taiguo bei bu Meilianghe Cun cun min guo jia ren tong de jian gou li cheng / Zhang Jinpeng zhu.  2014 1
张锦鹏, 1968- / editor. : Zhongguo gu dai nong shang, fu min she hui yan jiu / Lin Wenxun, Zhang Jinpeng zhu bian.  2016 1
张键. : Xin Ying Han hua xue hua gong da ci dian / zhu bian Zhang Jian ; fu zhu bian Zhang Xiaoyan.  2009 1
张锲,   3
张锲, 1933-   2
张 钟. : Zhongguo dang dai wen xue / Zhang Zhong [deng] zhu.  1988 1
张钟和.   2
张钟汝. : Lao ling hua dui Zhongguo de tiao zhan / Yuan Jihui, Zhang Zhongru zhu bian.  1991 1
张镇洪. : Ling nan kao gu lun wen ji / Zhongshan da xue ling nan kao gu yan jiu zhong xin bian ; zhu bian Zhang Zhenhong.  2001 1
张镜淵. : Wuning xian zhi / Jiangxi sheng Wuning xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Tu Zhaoqing, Zhang Jingyuan.  1990 1
张铁. : Pi pa [sound recording]  2000- 1
张铁夫, 1922- : San wei lao ji zhe Yan'an tong xun xuan / Hai Leng, Zhang Tiefu, Zhang Pei.  1985 1
张铁山.   2
张铁成. : 曾国藩家训大全集.  2009 1
张铁森. : Zhongguo nong cun gai ge de zhe xue si kao / Zhang Tiesen, Liu Jinsheng, Chen Junsheng zhu bian.  1995 1
张铁江, 1961- : Jie kai Haerbin Youtai ren li shi zhi mi : Haerbin Youtai ren she qu kao cha yan jiu = Reveal enigmas of the Jewish history in Harbin : a survey of the Harbin Jewish community / Zhang Tiejiang zhu.  2005 1
张铁生. : Zhong Fei jiao tong shi chu tan / Zhang Diesheng zhu.  1973 1
张铁男. : Guo gong liang dang guan xi li shi yu xian zhuang yan jiu : Quan guo di si jie guo gong guan xi shi yan tao hui wen ji / zhu bian Zhang Tienan, Sung Chun ; fu zhu bian Ding Wenzhang ... [et al.]  1992 1
张铁伟. : Lao Beijing de miao hui : Long fu si miao hui, Hu guo si miao hui, Cai shen miao miao hui = The temple fair of old Beijing / Zhang Tiewei zhu.  2004 1
张铁苏. : Pa shai de xiao ya ya = Pa shai de xiaoyaya Kuai le zhi wu yuan / Zhang Tiesu zhu.  1994 1
张长弓.   2
张长弓, 1931-   2
张长春. : Zhongguo deng mi / Zhang Changchun bian.  1990 1
张长根.   2
张长法. : Zhi ce tong lan / zhu bian Zhang Changfa ; fu zhu bian Jia Chuantang, Ren Zihou, Zhai Xiangjun ; bian wei Lü Hongru ... [et al.].  1989 1
张长虹.   2
张长仓. : Lun Liu Qing de yi shu guan / Liu Jianjun, Meng Wanfu, Zhang Changcang zhu.  1981 1
张长寿, 1929-   3
  张长兴 -- See Zhang, Changxing   1
张长华. : Shandong wen xian shu mu / zhu bian Wang Shaozeng ; bian ji Zhang Changhua ... [et al.].  1993 1
张长青. : Wen xin diao long quan shi / Zhang Changqing, Zhang Hui'en.  1982 1
张开勤. : Xian dai cheng ju ju dian [electronic resource] / zhu bian Ran Hong, Zhang Kaiqin, Gao Changmei.  2000 1
张开敏. : Zhonghua Renmin Gongheguo di 3 ci ren kou pu cha : 1982 nian / Zhang Kaimin, Yang Shu, Shen An'an bian zhu.  1989 1
张闽. : Xin bian Ying Han qi che ji shu suo lue yu ci dian [electronic resource] / Zhang Min ... [et al.] bian.  2006 1
张合林. : 中国农地资源保护机制研究.  2015 1
张合荣, / author. : Yelang wen ming de kao gu xue guan cha : Dian dong Qian xi xian Qin zhi liang Han shi qi yi cun yan jiu / Zhang Herong zhu.  2014 1
张闯. : Zhongguo cheng shi jian liu tong wang luo jie gou ji qi yan hua [electronic resource] : li lun yu shi zheng = The structural evolution of the intercity distribution network in China : theory building and empirical research / Zhang Chuang zhu.  2010 1
张陆游, / author. : Ku se nian hua : yi ge77 ji da xue sheng de qing chun ji yi / Zhang Luyou zhu.  2013 1
张际顺. : Ying Han she ying ji shu ci hui = Ying-Han sheying jishu cihui / [Tianjin gan guang jiao pian chang zi liao shi]  1979 1
张双棣. : Lv shi chun qiu ci dian [electronic resource] / Zhang Shuangdi ... [et al.] zhu.  1993 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next