My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
張庚. : Zhongguo xi qu lian pu yi shu / Zhang Geng zhu bian ; Zhongguo yi shu yan jiu yuan xi qu yan jiu suo bian.  1995 1
張庚, 1685-1760.   2
張庚.. : Yang ge ju xuan / Zhang Geng bian.  1977 1
張庭庭. : Taiwan Diqu fu nü chuang ye dong ji yu xu qiu / yan jiu zhu chi ren Zhang Tingting.  2002 1
張康樂. : Xian dai Riben liu xing yu ci dian / [yi zhe Zhang Kangle]  1991 1
張廷濟, 1768-1848. : Zhongguo shu hua quan shu. Di 11 ce / Lu Fusheng zhu bian.  2000 1
張廷玉. : Ming shi : 332 juan, mu lu 4 juan / Zhang Tingyu zhuan.  1956 1
張廷玉, 1672-1755.   18
  張廷銓 -- See Zhang, Tingquan   1
張廷晧. : Fa men si = Famen temple / [Zhu bian Zhang Tinghao].  1990 1
張廷琛. : Tang shi yi bai shou : Han Ying tui chao = 100 Tang poems : Chinese-English / Zhang Tingchen, Wei Bosi xuan yi.  1991 1
張延良. : Fang di chan tou zi yu kai fa.  1992 1
  張延齡 -- See Zhang, Yanling   1
  張建一 -- See Zhang, Jianyi   1
張建喜. : Zhongguo di fang jing ji fa zhan fen xi / Wu Ang, Zhang Jianxi zhu.  1994 1
張建德. : Nan lai Xianggang = Hong Kong here I come / [bi zhe Zhu Shunci ... [et al.] ; bian ji Guo Jingning ; fan yi Zhang Jiande]  2000 1
張建忠, 1947-   2
張建林. : Huang yuan gu bao : Xizang Guge wang guo gu cheng tan cha ji / Zhang Jianlin zhu.  1996 1
張建業. : Zhongguo ci qu shi / Zhang Jianye, Li Qinyin zhu.  1996 1
張建隆, 1950-   3
張建葆.. : Shuo wen jia jie shi yi / Zhang Jianbao zhu.  1991 1
張弈善. : Ming dai Zhongguo yu Malaiya de guan xi, Zhang, Yishan zhu.  1964 1
張式綸, 1901- : Zhang Shilun xian sheng fang wen ji lu / fang wen zhe Chen Cun'gong ; ji lu Guan Manli ; [bian yin zhe Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo].  1986 1
張弓長.   2
張弘範, 1238-1280. : Huaiyang ji [electronic resource] : [1 juan, fu shi yu 1 juan / Zhang Hongfan zhuan].  2006 1
  張弘斌 -- See Zhang, Hongbin   1
張弧. : Sul赺i [electronic resource] : [3 juan / Zhang Hu zhuan].  2006 1
張, 張慧儀. : 中國語文課程、教材及教法 : 面向有特殊學習需要的學童.  2008 1
張強. : Sengzhaodashi zhuan : Kai yan ban ruo, miao jie kong hui/ zuo zhe Zhang Qiang.  1996 1
  張彝鼎, 1902- -- See Zhang, Yiding, 1902-   1
張彤雲. : Zhen jiu jing luo xue wei tu ji jie shuo / zhu bian Jin Shiying, Jin Wancheng ; hui tu Zhang Tongyun ; Ying yi Ji Qianqiu.  1989 1
張彥遠, 9th cent.   4
張彩雲, : Ren shi Xianggang nan Ya shao shu zu yi / Chen Jinrong (John Nguyet Erni), Liang Xuming zhu ; Zhang Caiyun, Liang Huiling, Dai Xiuhui yi.  2016 1
  張彭 -- See Zhang, Peng   1
張從正, 1156-1228.   2
張微晴. : Fa lun gong chuang shi ren Li Hongzhi ping zhuan / Zhang Weiqing, Qiao Gong.  1999 1
張徹. : Hui gu Xianggang dian ying san shi nian / Zhang Che zhu.  1989 1
  張徹, 1924-2002 -- See Zhang, Che, 1924-2002   1
張德信. : Yu pu za ji / Wang Qi [zhuan] ; Zhang Dexin [dian jiao]. Gu shan bi zhu / Yu Shenxing zhuan ; Lü Jinglin dian jiao.  1984 1
張德信, 1940- : Guo chu qun xiong shi lüe / Qian Qianyi zhuan ; [Zhang Dexin, Han Zhiyuan dian jiao]  1982 1
張, 德勝 : si ru feng yun xian dai zhong guo de si xiang fa zhan yu she hui bian qian [electronic resource] / Zhang , De Sheng zhu.  1997 1
  張德彝, 1847-1918 -- See Zhang, Deyi, 1847-1918   1
張德彝, 1847-1918. : Ou Mei huan you ji : zai shu qi / Zhang Deyi ; Zuo Buqing dian ; Mi Jiangnong jiao.  1981 1
張德成. : Bie gong chu zheng / [Zhang Decheng, Xiao Tongfeng]  19--? 1
張德成, 1920-1995. : Pi ying xi. Zhang Decheng yi shi jia chuan ju ben ji / [ce hua bian ji Jiao yu bu she hui jiao yu si ; zhi xing bian ji Guo li yi shu xue yuan chuan tong yi shu yan jiu zhong xin].  1996 1
張德文. : Xian Qin ru jia si xiang san lun / Zhang Dewen zhu.  1996 1
張德昌.   2
張德水, 1920-. : Ji dong! Taiwan de li shi : Taiwan ren de ziguo ren shi [electronic resource] / Zhang Deshui zhu.  1992 1
張德澤. : Qing ji ge guo zhao hui mu lu / Zhang Deze bian.  1985 1
張德良. : Jiu yi ba hou guo nan tong shi / Chen Jue bian zhu ; Zhang Deliang ... [et al.] jiao ding.  1991 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next