My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
成玄英, active 631-655. : Zhuangzi zhu shu / Guo Xiang zhu, Cheng Xuanying shu ; Cao Chuji, Huang Lanfa zheng li.  2011 1
成玄英, fl. 631-655.   2
成玲. : Yao Wentian sheng ping ji qi gu yin xue yan jiu.  2000 1
成田成寿, 1907- : The Kodansha Japanese-English dictionary = Kōdansha Wa-Ei jiten / henshū shukan Shimizu Mamoru, Narita Shigehisa.  1976 1
成田 龍一.   4
成田寿一郎, 1921- : aZu de wakaru mokkō no setsugō kōsaku / Hashimoto Kiyota gencho ; Narita Junʼichirō hencho.  1989 1
成矩. : Zhou yi ben yi [electronic resource] : [4 juan / Zhu Xi zhuan ; Cheng Ju bian].  2006 1
成祖德, 1963- / author. : Han feng jian zhu de quan shi yu chong gou = Han style architecture / Cheng Zude, Wang Jie zhu.  2013 1
成空. : Cai hui ben Zhongguo min jian gu shi. She zu / hui hua Chi Shahong ; bian wen Cheng Kong.  1990 1
成立, / writer of added commentary. : Zhongguo li dai shu fa li lun ping zhu. Jin xian dai juan / Yang Chengyin zhu bian ; Cheng Li, Zhang Changhong ping zhu.  2016 1
成美. : Deng Tuo shi ji / Ding Yilan bian ; Cheng Mei zhu.  1993 1
成善卿. : Lao jie man bu. Beijing / [Cheng Shanqing wen].  2001 1
成耆仁.   2
成肇麐, 1847-1901.   3
成臻铭, / author. : Tu si zhi du yu xi nan bian jiang zhi li yan jiu / Cheng Zhenming zhu.  2016 1
成芳. : Nietzsche in China = Nicai zai ZhongGuo / Cheng Fang zhu.  1993 1
成觀宣. : Chong xiu Baoying xian zhi / Meng Yulan xiu ; Cheng Guanxuan deng jian ding.  1983 1
  成豫苏 -- See Cheng, Yusu   1
成都 (China). 文化局. : Jin cheng Chengdu / Chengdu shi wen hua ju.  1981 1
成都 (China). 统计局. : Chengdu Shi 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Chengdu Shi ren kou pu cha ban gong shi, Chengdu Shi tong ji ju bian = Tabulation on the 2010 population census of Chengdu City / compiled by Office for the Population Census of Chengdu City, Chengdu City Bureau of Statistics.  2013 1
成都中心气象台 : Sichuan Sheng Mianyang Diqu qi xiang zi liao dan zhan he ding / Chengdu zhong xin qi xiang tai.  1972 1
成都中医学院. : Chengdu Zhong yi xue yuan xue bao [electronic resource] = Chengdu zhongyi xueyuan xuebao = Journal of Chengdu College of Traditional Chinese Medicine / Chengdu Zhong yi xue yuan zhu ban.  1995 1
成都圖書館, editor. : Qing dai xue zhe xiang zhuan / Chengdu tu shu guan bian.  2014 1
成都地圖出版社. : Jiangxi Sheng jiao tong tu ce / Chengdu di tu chu ban she bian zhi.  1995 1
成都地图出版社.   9
成都地质学院. 普通化学编写组. : Pu tong hua xue. Di zhi lei zhuan ye / Chengdu di zhi xue yuan <Pu tong hua xue> bian xie zu.  1978 1
成都大学. : Xue bao. She hui ke xue ban [electronic resource] . Chengdudaxuexuebao / Chengdu da xue.    1
成都市(中国 : Municipality). 文化局. : Chengdu mei shu zhi : 1840-1999 = Chengdu art ambition / Zhang Yingchuan zhu bian ; Chengdu Shi wen hua ju, Chengdu hua yuan bian.  2006 1
成都市人口普查办公室.   2
成都市博物馆, editor.   2
成都市地名领导小组. : Sichuan Sheng Chengdu Shi di ming lu = Sichuansheng Chengdushi diminglu : Dongcheng Qu Xicheng Qu Huangtianba ban shi chu fen ce / Chengdu Shi di ming ling dao xiao zu bian.  1989 1
成都市地方志編纂委員會. : Chengdu Shi zhi. Shui li zhi = Cheng du shi zhi shuili zhi / Chengdu Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2001 1
成都市地方志编纂委员会.   20
成都市建筑志编纂委员会. : Chengdu shi zhi. Jian zhu zhi = Cheng du shi zhi jian zhu zhi / Chengdu shi jian zhu zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
成都市心血管病硏究所. : Xin xue guan bing xue jin zhan [electronic resource] = Advances in cardiology.    1
成都市政协. 文史资料委员会. : Chengdu wen shi zi liao xuan ji / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Sichuan sheng Chengdu shi wei yuan hui, Wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.  1981 1
成都市文物考古硏究所. : Chengdu kao gu fa xian / Chengdu Shi wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2001- 1
成都市文物考古研究所.   2
成都市武侯区地方志编纂委员会编. : Chengdu Shi Wuhou Qu zhi, 1990-2005 = Wuhou district records, Chengdu city / Chengdu Shi Wuhou Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2011 1
成都市第5次人口普查办公室. : Chengdu Shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao = The reference of population census of Chengdu in 2000 / Chengdu Shi di 5 ci ren kou pu cha ban gong shi bian ; [Zhang Xiaoxue zhu bian].  2002 1
成都市第三人民医院. : Xin xue guan bing xue jin zhan [electronic resource] = Advances in cardiology.    1
成都市群众艺术馆. : Sichuan cheng yu, yan yu, xie hou yu yun ben / Chengdu Shi qun zhong yi shu guan bian.  1980 1
成都市金牛区地名录领导小组. : Sichuan Sheng Chengdu Shi di ming lu. Di 2 fen ce, Jinniu Qu bu fen = Sichuansheng Chengdushi diminglu Jinniuqu bufen / Chengdu Shi Jinniu Qu di ming lu ling dao xiao zu bian.  1984 1
成都市靑白江区地名录领导小组. : Sichuan Sheng Chengdu Shi di ming lu. Qingbaijiang Qu fen ce = Sichuansheng Chengdushi diminglu Qingbaijiangfence / Chengdu Shi Qingbaijiang Qu di ming lu ling dao xiao zu bian.  1989 1
成都市发展和改革委员. : Chengdu Shi chan ye di tu. 2007-2008 = The industrial map of Chengdu / Chengdu Shi fa zhan he gai ge wei yuan hui, Chengdu Shi jin ji fa zhan yan ju yuan bian.  2008 1
成都市发展和改革委员会. : Chengdu Shi chan ye di tu. 2007-2008 = The industrial map of Chengdu / Chengdu Shi fa zhan he gai ge wei yuan hui, Chengdu Shi jin ji fa zhan yan ju yuan bian.  2008 1
成都市经济发展研究院. : Chengdu Shi chan ye di tu. 2007-2008 = The industrial map of Chengdu / Chengdu Shi fa zhan he gai ge wei yuan hui, Chengdu Shi jin ji fa zhan yan ju yuan bian.  2008 1
成都市计量监督检定测试所. : Ji liang yu ce shi ji shu [electronic resource] = Metrology & measurement technique.    1
成都市医学情报硏究所. : Xin xue guan bing xue jin zhan [electronic resource] = Advances in cardiology.    1
成都市锦江区法院志编纂委员会. : Chengdu Shi Jinjiang Qu fa yuan zhi = Cheng du shi jin jiang qu fa yuan zhi / "Chengdu Shi Jinjiang Qu fa yuan zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next