My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
戴秀慧, : Ren shi Xianggang nan Ya shao shu zu yi / Chen Jinrong (John Nguyet Erni), Liang Xuming zhu ; Zhang Caiyun, Liang Huiling, Dai Xiuhui yi.  2016 1
戴秋思, : Pingwu Bao en si = Pingwu baoensi / Guo Xuan, Dai Qiusi bian zhu.  2015 1
戴稷.. : Ding Henian ji : fu lu jiao e / Ding Henian zhuan ; Dai Ji bian ci.  1966 1
戴笠, 1614-1682. : Huailing liu kou shi zhong lu / Chen Xieqin, Liu Yi'an dian jiao.  1993 1
戴善甫. : Huang he lou / Zhu Kai. Wan jiang ting / Dai Shanfu. Sheng xian meng / Jia Zhongming. Jiu shi tong ju / que ming. Suo mo jing / que ming.  1941 1
戴群, : Su bei chuan tong jian zhu diao cha yan jiu / Nanjing bo wu yuan bian ; Dai Qun zhu bian ; Qian Yu, Qang Qingshuang, Zhu Yuexiao, Dou Lijun, Zhang Dan zhu.  2019 1
戴翼军. : Zhongguo wu xia xiao shuo da guan / Xiao Zhizun, Dai Yijun, Chen Erxun bian.  1993 1
戴, 耀廷. : 憲政.中國 : 從現代化及文化轉變看中國憲政發展.  2011 1
戴耀晶. : San ge ping mian : Han yu yu fa yan jiu de duo wei shi ye / Yuan Hui, Dai Yaojing [bian].  1998 1
戴聯斌, : Buliedian Gelunbiya da xue Yazhou tu shu guan cang Zhong yi gu ji xuan mu chu bian / Yuan Jiayu, Dai Lianbin bian zuan.  2013 1
戴良. : Yi bai zhai gao : [35 juan, wai ji, bu yi / Chen Ji zhu ; Dai Liang bian].  1936 1
戴良, 1317-1383.   2
戴良佐. : Xiyu bei ming lu / Dai Liangzuo bian zhu.  2013 1
戴茂林. : 王明传.  2008 1
戴華萱. : Cheng chang de ji xian : Taiwan wu ling nian dai xiao shuo jia de cheng chang shu xie (1950-1969) / Dai Huaxuan zhu.  2016 1
戴蓉. : Kongzi xue yuan yu Zhongguo yu yan wen hua wai jiao = Confucius Institutes and Chinese language and culture diplomacy / Dai Rong zhu.  2013 1
戴蕃豫. : Fan Ye yu qi Hou Han shu / zhu zuo zhe Dai Fanyu.  1941 1
戴表元, 1244-1310.   2
戴袁支. : Deguo shi ling guan wen shu / Chen Qianping, Zhang Lianhong, Dai Yuanzhi bian ; Zheng Shoukang yi.  2007 1
戴裔煊.   3
戴裕. : Dong zong de hu huan : er ling yi ling Lai Pengju ju shi shi shi zhou nian xue shu yan tao hui lun wen ji / Dai Yu zhi xing bian ji.    1
戴西湖. : Yi gu wen ji chu zhi shi biao jie / Dai Xihu, Liu Jianhua zhu bian.  1996 1
戴豪 : Dai Hao ji / (Ming) Dai Hao zhuan ; Zheng Weirong, Wu Lianghao dian jiao. Huang Wan ji / (Ming) Huang Wan zhuan ; Zhang Hongmin, Zeng Kongfang dian jiao.  2016 1
戴起宗, b. 1284.   2
戴超武, : Ya Zhou leng zhan shi yan jiu = The cold war in Asia / Dai Chaowu zhu bian.  2016 1
戴逢, 1942- : Zhongguo cheng shi fa zhan bao gao (2008) / "Zhongguo cheng shi fa zhan bao gao" bian wei hui bian ; [zhu bian: Dai Feng]  2009 1
戴逢红, 1969- : Huanglong zong gong an = Zen koans of Huanglong zong / Dai Fenghong bian zhu.  2016 1
戴逸. : Jian ming Qing shi / Dai Yi zhu bian.  1980- 1
戴逸, 1926-   2
戴進賢. : Qin ding Yi xiang kao cheng [electronic resource] : [30 juan, zou yi, juan shou 2 juan / Yunlu, Dai Jinxian .. [et al.] zhuan].  2006 1
戴邦楨. : Baoying xian zhi : [32 juan] / Feng Xu deng zuan ; Dai Bangzhen deng xiu.  1970 1
戴醒, 1964- : Dai Houying Dai Xing mu nü liang di shu / Du Jiankun, Zuo Ni, Wang Meixian bian.  1998 1
戴金. : Huang Ming tiao fa shi lei zuan.  1966 1
戴鈞衡, 1814-1855. : Fang Wangxi xian sheng quan ji : [wen ji 18 juan, ji wai wen 10 juan, bu yi 2 juan / Fang Bao zhuan ; Dai Junheng chong bian jiao gan].  1934? 1
戴錦華. : Dian ying pi ping / Dai Jinhua zhu.  2004 1
  戴錦華, 1959- -- See Dai, Jinhua, 1959-   1
戴錦華, 1959-   2
  戴震, 1724-1777 -- See Dai, Zhen, 1724-1777   1
戴震, 1724-1777.   14
戴震, 1724-1777. : Fang yan shu zheng / [Dai Zhen shu zheng ; Yang Xiong zhu].  1965 1
戴震, (淸) : Sheng yun yao kan.    1
戴震紀念館 (China). : Dai Zhen quan ji / Dai Zhen yan jiu hui, Huizhou shi fan zhuan ke xue xiao gu ji zheng li yan jiu shi, Dai Zhen ji nian guan bian zuan.  1997 1
戴震研究會 (China) : Dai Zhen quan ji / Dai Zhen yan jiu hui, Huizhou shi fan zhuan ke xue xiao gu ji zheng li yan jiu shi, Dai Zhen ji nian guan bian zuan.  1997 1
戴鞍钢. : Zhongguo di fang zhi jing ji zi liao hui bian / Dai An'gang, Huang Wei zhu bian.  1999 1
戴鞍钢, 1955- : Zhongguo bai nian jing ji pin tu : gang kou cheng shi ji qi fu di yu Zhongguo xian dai hua / zhu bian Wu Songdi ; fu zhu bian Dai An'gang, Lin Manhong.  2006 1
戴香. : Fang gai mu biao, mo shi yu yun xing : lun "ti zu bu tie" mo shi / Dai Xiang, Sun Wuzhi zhu.  1991 1
戴魏光. : Hong men shi / Dai Weiguang bian zhu.  1973? 1
戴鴻森. : Laocan you ji / Liu E zhu ; Chen Xianghe jiao ; Dai Hongsen zhu.  1958 1
  戴鴻超, 1929- -- See Dai, Hongchao, 1929-   1
戴鴻超, 1929- : Mao Zedong si ren yi sheng hui yi lu = The private life of Chairman Mao / Yuan zhu Li Zhisui ; Ying yi Dai Hongchao ; zhu bian Shi Wen'an (Anne F. Thurston) ; qian yan Li Anyou (Andrew J. Nathan).  1994 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next