My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
探古室墨海, fl. 1811. : Awa meisho zue / [Tankoshitsu Bokukai sen narabini ga]  1814 1
探索亞洲 : 故宫南院首部曲特展 (2008 : : Tan suo Ya Zhou : Gu gong nan yuan shou bu qu = Exploring Asia : episode one of the NPM southern branch / zhu bian Lin Boting, Cai Meifen.  2008 1
探索, 发现拦目. : Shi jie yi chan zhi Zhongguo dang an [electronic resource] / Tan suo, fa xian lan mu bian ; bian wei hui Wang Xinjian ... [et al.].  2004 1
採蘅子. : Chong ming man lu / Caihengzi zuan.  1969 1
揆敘, 1674?-1717. : Qin ding shi jing chuan shuo hui zuan / [zong cai Wang Hongxu, Kuixu]  1978? 1
揚中县地方志编纂委员会.. : Yangzhong xian zhi / Yangzhong xian di fang zhi bian zuan wei yue hui.  1991 1
  揚凱 -- See Yang, Kai   1
揚妻祐樹, : Bunshō to buntai / Okimori Takuya, Yamamoto Shingo hencho ; Agetsuma Yūki [and 5 others] cho.  2015 1
  揚子雲, 53 B.C.-18 A.D. -- See Yang, Xiong, 53 B.C.-18 A.D.   1
  揚小君 -- See Yang, Xiaojun   1
揚州博物館. : Yangzhou yuan lin jia tian xia : Yangzhou bo wu guan guan zang hua ben ji cui / gu wen Sun Zhijun, Ji Jianye ; zong ce hua Zhao Changzhi, Sun Yongru, Sang Guangyu ; ce hua Zhu Zhenghai, Sun Zhuanyu, Lu Suhua ; zhu bian Gu Feng ; bian ji Liu Wenlin ... [deng] ; Yangzhou bo wu guan, Yangzhou Shi li shi wen hua ming cheng yan jiu hui bian.  2003 1
揚州市檔案局. : Qing gong Yangzhou yu dang xuan bian / Zhongguo di yi li shi dang an guan, Yangzhou Shi dang an ju bian.  2009 1
揚州市歷史文化名城硏究會. : Yangzhou yuan lin jia tian xia : Yangzhou bo wu guan guan zang hua ben ji cui / gu wen Sun Zhijun, Ji Jianye ; zong ce hua Zhao Changzhi, Sun Yongru, Sang Guangyu ; ce hua Zhu Zhenghai, Sun Zhuanyu, Lu Suhua ; zhu bian Gu Feng ; bian ji Liu Wenlin ... [deng] ; Yangzhou bo wu guan, Yangzhou Shi li shi wen hua ming cheng yan jiu hui bian.  2003 1
揚州評話硏究小組. : Wu Song : Wu Song; Yangzhou ping hua Shui hu / Wang Shaotang kou shu, Yangzhou ping hua yan jiu xiao zu zheng li.  1959 1
揚州評話硏究組. : Yangzhou ping hua xuan / Yangzhou ping hua yan jiu xiao zu bian.  1962 1
  揚帆 -- See Yang, Fan   1
揚帆.   3
揚廷和, 1459-1529.   2
  揚桓 -- See Yang, Huan   1
  揚雄, 53 B.C.-18 A.D. -- See Yang, Xiong, 53 B.C.-18 A.D.   1
揚雄, 53 B.C.-18 A.D.   11
  揚衒之, -555? -- See Yang, Xuanzhi, -555?   1
揚家駱.   2
揚无咎, 1097-1169. : Song Yang Wujiu xue mei tu / [Gu gong bo wu yuan cang].  c1960 1
揚却俗, 1909-1973. : Yang Quesu xian sheng quan ji.  1977 1
揚鉅源. : Jiajing, Daoguang, Minguo Sinan Fu, Xian zhi : dian jiao ben / Sinan Xian zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian.  1991 1
揖取素彥, 1829-1912. : Katori-ke monjo.  1970 1
揖斐高, 1946- : Edo no bunjin saron : chishikijin to geijutsukatachi / Ibi Takashi.  2009 1
揭明浩, 1979- : Shi jie wen hua yi chan Hong Cun gu cun luo kong jian jie xi = Spatial analysis of the ancient village of Hongcun world cultural heritage / Duan Jin, Jie Minghao zhu.  2009 1
揭西县地方志编纂委员会.   2
揭 傒斯, 1274-1344.   3
揭暄, 17th cent. : Bing fa bai yan / [Hou Rong shi zheng]. Qian kun da lüe / [Wang Yuyou zhu]. Bing ji ; Bing mou ; Bing fa / [Wei Xi zhuan ; Zhongguo bing shu ji cheng bian wei hui bian]  1995 1
揭爱花. : Guo jia, zu zhi yu fu nü : Zhongguo fu nü jie fang shi jian de yun zuo ji zhi yan jiu / Jie Aihua zhu.  2012 1
揭阳市志编纂委员会, : Jieyang Shi zhi (1992-2004) / Jieyang Shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2013 1
揣振宇.   3
援朝, : Menggu yu yan xue da ci dian = Menggu yuyanxue da cidian / Yuanchao, Galasang zhu bian.  2012 1
搶救十三行文化遺址行動聯盟調查團. : Chong gou Taiwan li shi tu xiang : shi san hang yi zhi diao cha bao gao / zhi zuo Qiang jiu shi san hang wen hua yi zhi xing dong lian meng diao cha tuan.  1991 1
摩根, 萨莉, 1951- : Hei yu bai = Black and white / Sali Mogen zhu ; Pan Xiaofen yi.  1995 1
  摩爾根, 1818-1881 -- See Morgan, Lewis Henry, 1818-1881   1
摩瑟磁火. : Liangshan Yi zu qu gui jing = Ritual for expelling ghosts : a religious classic of the Yi nationality in Liangshan prefecture, Sichuan / [he zuo dan wei Li shi xue she, Sichuan Liangshan min zu yan jiu suo, Sichuan Liangshan Meigu Yi zu bi mo wen hua yan jiu zhong xin ; yi shen Ma'erzi ; yi zhu Mosecihuo ; zheng li xiao kan Ji'ertiri ; di ben shou ji Shahashizhe].  1998 1
  摩弥 -- See Maya   1
  摩尔多瓦 -- See Moldova   1
  摩尔多瓦共和国 -- See Moldova   1
  摩尔那, 詹妮弗 -- See Molnar, Jennifer L.   1
  摩尔·乐伯·约德建筑事务所 -- See Moore, Ruble, Yudell, Architects & Planners   1
  摩纳哥 -- See Monaco   1
  摩纳哥公国 -- See Monaco   1
摩罗.   4
  摩里斯, 1951- -- See Morris, Paul, 1951-   1
  摩訶那摩, active 5th century -- See Mahānāma, active 5th century   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next