My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
文忠國. : Zhong gong "wen ge" yi hou da lu qing nian xue sheng yun dong zhi yan xi 1970-1976 / Wen Zhongguo zhuan.  1980 1
文思. : Wo suo zhi dao de Li Zongren / Wen Si zhu bian.  2003 1
文思成.   2
文思詠.   2
文慶, 1796-1856. : Chou ban yi wu shi mo / [Wen Qing deng zuan]  1963 1
文成忠. : [electronic resource] / Wen Chengzhong, Go Xingya zhu bian.  2010 1
文成英. : Shi ji jian shang [electronic resource] / Fu Demin ... [et al.] zhu bian.  2005 1
文敘. : Lu Xun quan ji bu yi san bian / Wen Xu bian.  1978 1
文敏. : Jiang xin zhu ru / Huo hua de Shu er ci, Duo li Qiong si Yang zhu ; Wen Min yi.  2011 1
文明英. : Li yu chang pian hua yu cai liao ji / Wen Mingying, Wen Jing zhu.  2009 1
文明国, / editor of compilation. : Fu Sinian zi shu = FU SINIAN ZISHU / Fu Sinian zhu ; Wen Mingguo bian.  2014 1
文春文庫. : Yūgoiki / Minakami Tsutomu.  1978 1
文曉村. : Xin shi ping xi yi bai shou : xie gei qing shao nian de / Wen Xiaocun bian zhu.  1981 1
文曰焕. : Min zu yi chan. di 1 ji / Wen Rihuan, Qi Qingfu zhu bian.  2008 1
文有仁. : Su Ou san ji / Sun Weixi, Wen Youren zhu.  1984 1
文木. : Qu Qiubai san wen / Wen Mu, Yu Hua bian.  1997 1
"文本與實踐 : 解釋學與社會行動" 研討會 (2006 : Tʻai-chung shih, Taiwan) : Wen ben quan shi yu she hui shi jian : Jiang Nianfeng jiao shou shi shi shi zhou nian ji nian lun wen ji / Lin Weijie bian.  2008 1
文林.   2
文榕生. : Zhongguo li shi shi qi zhi wu yu dong wu bian qian yan jiu / Wen Huanran deng zhu ; Wen Rongsheng xuan bian zheng li.  1995 1
文榮堂 publisher. : Tōdo rekidai shūgun enkakuzu. Zen / [Nagakubo Sekisui] cho ; Seiken Ninomiya.  1857 1
文橋西漢辭典編輯部. : Jian ming Xi Han ci dian = Lanbridge's diccionario manual Español Chino / jiao ding Lei Mengdu ; bian xiu Wen qiao Xi Han ci dian bian ji bu.  1984 1
文橋辭書組. : Ying Han zhuan li ming ci ci dian = A dictionary of English patent glossary / Wen qiao ci shu zu bian yi.  1987 1
文正义. : Zhongguo gu dai shi ci qu fu / Wen Zhengyi bian zhu.  1992 1
文武斌. : Dazhai zhan ge / Wen Wubin zhu.  1976 1
文永堂. : Irohabiki kanji no kuzushikata. Shūji kenyō / Ono Gadō daiji ; Saitō Shunson hensho.  1916 1
文永泽. : Zhongguo wen xue shi ming pian yin wen zhu shi / Huang Shenglu, Wen Yongze [bian].  1983 1
文泉源. : Beihai Shi tu di zhi / Beihai Shi tu di zhi bian zuan wei yuan hui ; zhu ren Wen Quanyuan ; zhu bian Luo Xinglie, Deng Qiang.  1998 1
文洋. : Qian Xuesen zai Meiguo : (1935-1955) / Wen Yang.  1984 1
文津出版社 (Taipei, Taiwan) : Zhonghua shi zi tu shuo / [xiu ding zhe Wen jin chu ban she].  1983 1
文洪, ju ren 1465. : Wen shi wu jia ji / [Wen Hong zhuan].  1970 1
文海出版社. 編輯部.   2
文潔禮. : Ke cheng li lun yu she ji / Wen Jieli, Deng Guangwei, Liu Weijian he bian.  1996 1
文 潔若. : Xiao Qian yu Wen Jieruo / Wen Jieruo zhu.  1990 1
文潔華. : Za mo shi dai : wen hua shen fen, xing bie, ri chang sheng huo shi jian yu Xianggang dian ying 1970s / bian zhe Luo Guixiang, Wen Jiehua.  2005 1
文炳勛. / 武川縣志略. : Xin xiu Qingshuihe ting zhi / [Wen Xiu xiu ; Lu Menglan zuan]. Qingshuihe Xian xian zhang Wang Shida cheng bao chu xun qing xing / [Wang Shida zhuan]. Qingshuihe Xian gai lüe / [Qiao Jiyan zhuan]. Wuchuan Xian zhi lüe / [Yan Yixian xiu ; Wen Bingxun zuan]. Tumote Qi zhi / [Gao Geng'en zuan]. Tumote Tebieqi diao cha bao gao / [Meng Zang wei yuan hui xi Meng diao cha zu bian zuan].  2009 1
文物保存修護(教育)國際學術研討會 (2009 : Taipei, Taiwan) : Hui su yu qian zhan : wen wu bao cun xiu hu (jiao yu) guo ji xue shu yan tao hui hui hou lun wen ji = Retrospect and prospect : post-prints conversation of culture relics international academic seminar / Cai Feiwen zhu bian.  2012 1
文物保管委员会 (Suzhou shi, China) : Ming Xu Wei Qing tian ge juan / Suzhou shi wen guan hui bian.  1978 1
"文物保护工程典型案例" 编委会. : Wen wu bao hu gong cheng dian xing an li / Zhongguo wen wu xin xi zi xun zhong xin bian.  2006- 1
文物保护与考古科学编辑委员会. : Wen wu bao hu yu kao gu ke xue [electronic resource] = Sciences of conservation & archaeology / Shanghai bo wu guan zhu ban ; [bian ji "Wen wu bao hu yu kao gu ke xue" bian ji wei yuan hui].  1989- 1
文物出版社.   16
文物出版社 (Beijing, China) : Gu gong bo wu yuan cang hua niao hua xuan / [bian ji chu ban zhe Wen wu chu ban she].  1965 1
文物出版社. 资料室.   2
文物出版社・ : Song dai shan shui : 960-1279 [picture] / Wen wu chu ban she bian.  1964 1
文物精品選錄小組. : Lai zi bi luo yu huang quan : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo wen wu jing xuan lu / Wen wu jing pin xuan lu xiao zu bian ji.  1998 1
文物編輯委員會.   2
文物编辑委員会.   2
文物编辑委员会.   6
文物编辑部. : Wen wu 500 qi zong mu suo yin : (1950.1-1998.1) / Wen wu bian ji bu bian.  1998 1
文物 精華 編輯 委員會. : Wen wu jing hua / Wen wu jing hua bian ji wei yuan hui bian ji.  1959- 1
文珠, 釋. : Sheng ming zhi guang / Shi Wenzhu zhu.  1958 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next