My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
曹曾涵. : Tai xi qi xiao yi shu tan / [(Ying)Makefei yuan zhu ; Gao Baozhen ji yi ; Cao Zenghan jiao run ] = The romance of medicine / by R. C. Macfie ; translated by W. Arthur Cornaby.  1911 1
曹月. : Zhongguo shui quan jin xing shi : Ge'ermu an li yan jiu / Jia Shaofeng, Zhang Liheng, Cao Yue, Yan Huayun, Li Jianping, James Nickum zhu.  2012 1
曹木清. : Zhongguo jin bai nian shi ci dian / Wang Chengren, Cao Muqing, Wu Jianjie deng bian.  1986 1
曹本. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 5 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
曹本冶.   6
曹本榮, 1621-1664. : Yi jing tong zhu / [Fu Yijian, Cao Benrong zhuan]  1982 1
曹本治.   2
曹林娣.   3
  曹東 -- See Cao, Dong   1
曹桂岑, 1936- : Cao Guicen kao gu wen ji / Cao Guicen zhu.  2012 1
曹桂方. : Cao Yu yan jiu lun ji : ji nian Cao Yu shi shi zhou nian xue shu yan tao hui lun wen ji / zhu bian Tian Benxiang, Liu Shaoben, Cao Guifang.  1998 1
曹桂芳. : Mao Zedong wen yi si xiang zhi yin xia de Yan'an wen yi / Sun Guolin, Cao Guifang bian zhu.  1992 1
曹梧岡, 19th cent. : Mei lan jia hua : [si juan si shi duan] / [Qing] Cao Wugang zhuan ; "Gu ben xiao shuo ji cheng" bian wei hui bian.  1990 1
曹植, 192-232.   7
曹樹偉. : Tai ji quan mi ao pou xi / Cao Shuwei zhu.  1995 1
曹樹基.   2
曹樹銘. : Du ji cong jiao / Cao Shuming zhu.  1978 1
曹 樹銘, 1904-   2
曹正文.   2
曹殿举. : Jilin fang zhi da quan / Cao Dianju zhu bian.  1989 1
曹毅. : Tujia zu min jian wen hua san lun / Cao Yi zhu.  2002 1
曹水峪. : Zhen ben yi shu ji cheng. 1, Fang shu lei. Bing, Fu shou jing fang [electronic resource] / Wu Jinshan, Cao Shuiyu zhuan.  1986 1
  曹永三 -- See Cho, Yŏng-sam   1
曹永和.   4
曹永琴. : Huo bi zheng ce xiao guo jie xi : Fei dui cheng xiao ying de cheng yin he ji zhi / Cao Yongqin zhu.  2011 1
曹永祥. : Xu Fuguan jiao shou ji nian wen ji / [bian zhe Cao Yongxiang].  1984 1
曹永庆. : Qi Lu shi hua zhi / Qi Lu shi you hua gong gong si shi zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Cao Yongqing ; fu zhu bian Li Shouling.  1993 1
曹永兴. : Xian dai Han yu fen lei ci dian = Xiandai Hanyu fenlei cidian / Dong Danian zhu bian ; Cao Yongxing fu zhu bian.  1998 1
曹汝霖, 1876-1966. : Cao Rulin yi sheng zhi hui yi.  1970 1
曹治国. : Jian ming yi shu ci dian [electronic resource] / Ou Yangzhou ... [et al.] zhu bian.  1993 1
曹洲涛. : Kua guo gong si guan li yi zhi yan jiu [electronic resource] / Cao Zhoutao, Guo Junhua zhu.  2010 1
曹洪奎.   2
曹洪洋, 1970-, : Zhongguo jing xue quan shi xue yu xi fang quan shi xue / Yang Naiqiao zhu bian ; Cao Hongyang, Li Liqin fu zhu bian.  2016 1
曹海波. : Si fa ci dian / Cao Haibo, Li Weimin zhu bian.  1989 1
曹海英. : Zhongguo xi bu min zu di qu xin xing gong ye hua [electronic resource] : jia zhi qu xiang, shi xian ji zhi, fa zhan lu jing / Cao Haiying zhu.  2010 1
曹海东. : Er shi wu shi tong jian / Zuo xu Dai Yi ; zhu bian Cao Haidong.  1997 1
曹淳亮.. : Xianggang da ci dian. Jing ji juan = Dictionary of Hong Kong / zhu bian Cao Chunliang.  1994 1
  曹淸 -- See Cao, Qing   1
曹淑娟, 1956- : Wan Ming xing ling xiao pin yan jiu / Cao Shujuan zhu.  1988 1
曹淑琴. : Qing tong qi shi hua = A brief history of bronze wares in China / Cao Shuqin, Yin Weizhang.  2012 1
  曹源 -- See Cao, Yuan   1
曹源. : Lao zi hao de wen hua di yun / Cao Yuan zhu.  2003 1
曹濟平. : Lu You de gu shi / Cao Jiping zhu.  1979 1
曹炳章.   2
曹炳麟. : Chongming xian zhi : 18 juan, fubian 1 juan / Cao Binglin zuan ; Wang Qingmu xiu.  1975 1
曹焰. : Ying Han bai ke fan yi da ci dian = The encyclopaedic dictionary of English-Chinese translation / zhu bian Cao Yan, Zhang Kuiwu ; fu zhu bian Zhang Chunguang ... [et al.].  1992 1
曹爽. : Wai guo ren yan zhong de Zhong gong qun xing = Stardom of the C.C.P. / Wu Yuan, Cao Shuang bian.  1991 1
曹玉洁. : Zhongguo gu jian zhu wen hua zhi lü. Jiangsu, Shanghai / Zhang Hong, Cao Yujie, Yang Yongsheng bian zhu.  2003 1
曹琳,   4
曹瑛. : Shi shuo xin yu / Cao Ying, Jin Chuan zhu shi.  2000 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next