My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
李俊廷. : Taiwan die lei tu shuo = Illustration of butterflies in Taiwan / Li Junyan, Wang Xiaoyue zhu.  1987- 1
李俊德.   26
李俊民, 1200年進士. : Zhuangjing ji [electronic resource] : [10 juan / Li Junmin zhuan].  2006 1
李俊琪. : Tu shuo er shi si xiao / hui tu, Li Junqi ; zhuan wen, Ni Weiming, Nong Xueling, Yan Dake.  2011 1
李俊生, 1960- : Zhongguo shui wu jiao yu fa zhan bao gao (1949-2012) / Li Junsheng zhu bian.  2013 1
李俊芳. : 汉代皇帝施政礼仪研究.  2015 1
李俊杰, 1932- : Shanghai wen wu bo wu guan zhi / zhu bian Ma Chengyuan ; fu zhu bian Huang Xuanpei, Li Junjie ; "Shanghai wen wu bo wu guan zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
李俊义. : Zu zhou cheng : Nei Menggu Man qi ge shan Liao dai gu cheng zhi de kao gu xue li shi xue fa jue diao cha bao gao / (Ri) Daotian Zhenglang zhu ; Li Yanpu, Ju Bingmei, Chen Ligan yi ; Li Junyi, Wang Yuting, Bian Xiuli jiao zhu.  2016 1
李倩. : Te ding shi qi de da qiang wen xue = Tedingshiqi de daqiangwenxue.  1988 1
李修文. : Quzhou xian zhi / Quzhou xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Hou Jian'guo, Li Xiuwen.  1997 1
李修松. : Wen bai dui zhao ru xue jing shi zhen yan / zhu bian Li Xiusong ; fu zhu bian Liu Bingzheng.  1992 1
李修生.   4
李修生, 1933-   5
李健.   2
李健, fl. 1970- : Li dai yue guan zhi du shi xi / Li Jian bian zhu.  1975 1
李健兒. : Liu Yongfu zhuan / Li Jian'er zhuan shu.  1966 1
李健吾, 1906-   5
李健吾, 1906-1982,   2
李健吾, 1908-   2
李健成. : Taiwan xin di ti gou zao xing tai tu [map] = Carte morphoneotectonique de Taiwan = Morphoneotectonic map of Taiwan / Li Jiancheng ... [deng] ; zhi xing zhu bian Chen Zhaoxia.  1997 1
李健文. : "Dian ying xu ni" : zao qi Zhongguo dian ying mei xue (1931-1949) / Li Jianwen zhu.  2005 1
  李健正, 1950- -- See Lee, James, 1950-   1
李健民. : Wu sa can an hou de fan Ying yun dong / Li Jianmin zhu ; [bian yin zhe Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo].  1986 1
李健淮. : Di 2 ci shi jie dao xue hui yi dang dai bai jia shu hua ji = Second World Conference on Taoism, Fourth International Conference of I-cheng [sic / bian ji zhe Di er ci shi jian dao xue hui yi shu hua bian ji wei yuan hui].  1990 1
李健超, 1933- : Zeng ding Tang liang jing cheng fang kao / Xu Song zhuan ; Li Jianchao zeng ding.  1996 1
李健胜. : Zhongguo li dai fu nü sheng huo lüe ying = The glimpse of women's life in past dynasties of China / Zhao Dongyu, Li Jiansheng bian zhu.  2003 1
李健胜, 1975- : Guo jia, yi min yu di fang she hui : Hehuang Han zu yan jiu / Li Jiansheng, Guo Fengxia zhu.  2015 1
李健才, 1920-   3
李, 偉成. : 有效課堂管理 : 營造積極學習氣氛.  2008 1
李偉泰. : Liang han shang shu xue ji qi dui dang shi zheng zhi de ying xiang / Li Weitai.  1976 1
李偉銘. : Gao Jianfu shi wen chu bian / Li Weiming ji lu zheng li ; Gao Lijie, Zhang Lixiong jiao ding.  1999 1
李傳元. : Kun Xin liang xian xu bu he zhi : Jiangsu sheng / Lian Deying deng xiu ; Li Chuanyuan deng zuan.  1983 1
李傳生 : Xinlin qu zhi, 1965-1988 / Xinlin qu di fang zhi ban gong shi bian zuan ; zhu bian Li Chuansheng , Zhang Chunlei.  1990 1
李僅. : Hong ci Guang ji si xin zhi / Zhanyou zhuan ; Li Jin, Hu Yufang jiao dian.  2009 1
李儒科.. : San guo Chibi gu zhan chang xin tan / Li Ruke zhu.  1990 1
李儼, 1892-1963.   5
李元. : 谈恋爱之前谈什么.  2016 1
李 元奇.   2
李元平. : Ping fan ping dan ping shi de Jiang Jingguo xian sheng / Li Yuanping zhu.  1978 1
李元度, 1821-1887.   3
李元弼, 11th/12th cent. : Zuo yi zi zhen : [10 juan / Li Yuanbi zhuan].  1934 1
李元春, d. 1854. : Taiwan zhi lüe : Taiwan sheng / Li Yuanchun shan ji.  1983 1
李元洛.   3
李元貞, 1946, : Zhong nu cheng cheng : Taiwan fu yun hui yi lu / Li Yuanzhen zhu.  2014 1
李元瑾. : Nan da xue ren / Li Yuanjin bian.  2001 1
李元庆. : Ming dai li xue da shi--Xue Xuan / Li Yuanqing zhu.  1993 1
李允俊. : Wan Qing jing ji shi shi bian nian / Li Yunjun zhu bian ; Shanghai she hui ke xue yuan jing ji yan jiu suo bian.  2000 1
李允傑. : Taiwan zheng ju yu liang an guan xi [electronic resource] = Taiwan's domestic politics & cross-strait relations / Li Yunjie zhe.  2007 1
李允平. : Da Tang shi feng [videorecording] / Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui; zi xun gu wen zhao ji ren Zhang Zhizhou; zhi zuo ren Dong Xiaotian; zhi xing Li Yunping.  1997 1
李允熙, 1977- : Cong zheng zhi xie shang zou xiang xie shang min zhu : Zhongguo ren min zheng xie zhi du de gai ge yu fa zhan yan jiu = Political consultation towards deliberative democracy : investigate the inform and development of Chinese People's Policical Consultative Conference system / Yi Yun-hŭi zhu.  2012 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next