My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
李建中, 1955- : Zhongguo wen hua yuan dian yu yao yi = Chinese culture classics and keywords / Li Jianzhong zhu bian.  2016 1
李建升, : Zhongguo jia zu qi ye yuan gong zu zhi zheng zhi zhi jue yan jiu = Study on the perceptions of organizational politics of Chinese family business employee / Li Qianbing, Li Jiansheng, Shi Yu zhu.  2013 1
李建周. : 先锋小说的兴起.  2014 1
{214373}{213d33}{213574} 1974 : Xian feng xiao shuo yan jiu zi liao = Xianfeng xiaoshuo yanjiu ziliao / Li Jianzhou bian.  2018 1
李建平.   7
李建平, 1946-   4
李建平, 1961- : Wo guo nong ye bao hu zheng ce yan jiu = Woguo nongye baohu zhengce yanjiu / Li Jianping zhu.  2007 1
  李建平 -- See Li, Jianping (Meteorology professor)   1
李建建. : "Shi er wu" zhong qi Zhongguo sheng yu huan jing jing zheng li fa zhan bao gao = Report on China's provincial environment competitiveness in the mid of the 12th five-year plan / zhu bian Li Jianping, Li Minrong, Wang Jinnan ; fu zhu bian Li Jianjian, Su Hongwen.  2014 1
李建彤. : Liu Zhidan / Li Jiantong.  1979 1
李建提. : Ying Han wai ke yu fu chan ke lin chuang zong he zheng ci dian [electronic resource] / Li Jianti ... [et al.] zhu bian.  2001 1
李建新, 1962-   3
李建明, 1904 or 5- : Ling xiu yu kang zhan jian guo, Hu Qiuyuan, Li Jianming bian zhu.  1940 1
李建武. : Yin xu = Yinxu / Li Jianwu, Liang Qing.  1983 1
李建民.   2
李建民, 1955- : Zhongguo lao dong li shi chang : qian jing, wen ti yu dui ce / zhu bian: Li Jianmin ; fu zhu bian: Huang Qian  2010 1
李建源. : Bobai xian zhi / Bobai xian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Li Jianyuan ; fu zhu bian Huang Yongcai [and others].  1994 1
李建生,   2
李建立, : Meng long shi yan jiu zi liao = Menglongshi yanjiu ziliao / Li Jianli bian.  2018 1
李建立, 1978- : Wai guo wen xue yi jie yan jiu zi liao = Waiguo wenxue yijie yanjiu ziliao / Li Jianli bian.  2018 1
李建興. : Qiu Niantai xian sheng ji nian ji / [Li Jianxing ji]  1969? 1
李建興, 1891-1981.   2
李建隆. : Dunhuang bi hua zhong de yue wu yan chu yu yan chu kong jian / Li Jianlong zhu.  2013 1
李建伟. : Kong jian kuo zhang shi jiao de da zhong cheng shi xin qu sheng zhang ji li yan jiu = Study on the new urban district growth mechanism of large and medium-sized cities under the spatial expansion perspective / Li Jianwei zhu.  2013 1
李建伟, 1966- : Zhongguo jie neng fu wu ye fa zhan zhan lüe yan jiu = The present status and developmental strategies of the energy service industry in China / Yu Bin, Li Jianwei deng zhu.  2011 1
李建囯. : Tian jia yi feng : Gelao zu / Li Jianguo zhu.  2001 1
  李建业 -- See Lee, William C. Y.   1
李建华.   4
  李建军 -- See Li, Jianjun   1
李建军.   3
李建军, 1970- : Zhongguo di xia jin rong diao cha / Li Jianjun zhu bian.  2006 1
李建强.   2
李建勲, ca. 872-952. : Zhou He shi ji. Li cheng xiang shi ji / [Li Jianxun]  1934 1
李建国.   4
李建国, 1954- : Huai Hai zhan yi yan jiu = Huaihai zhanyi yanjiu / Li Jianguo zhu.  2002 1
李式. : Zhongguo ge ming ji nian di : fu Mao zhu xi shi ci di ming jian jie / Li Shi bian.  1977 1
  李式樵 -- See Li, Shiqiao   1
李式蝾. : Shanxi Sheng zhi. Di 32 juan, Liang shi zhi / Shanxi Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; [Cui Zhenlu, Li Shirong zhu bian].  1995 1
李引.   2
李引进. : Tian guo zhou yi reng zheng rong : Dong nan Ya Zhejiang ji Tai ping jun yi min zu qun fa zhan yan jiu / Li Yinjin zhu.  2011 1
李引进, 1960. : Tian guo zhou yi reng zheng rong : Dong nan Ya Zhejiang ji Tai ping jun yi min zu qun fa zhan yan jiu / Li Yinjin zhu.  2011 1
  李弘祺 -- See Li, Hongqi   1
李弘祺.   3
  李弘善 -- See Li, Hongshan   1
李強, 1950 May- : Zhuan xing shi qi Zhongguo she hui fen ceng = Zhuanxingshiqi Zhongguoshehuifenceng / Li Qiang zhu.  2004 1
李彌遜, 1089-1153. : Yunxi ji [electronic resource] : [24 juan, Yue fu 1 juan, fu Yunxi Li gong jia zhuan 1 juan / Li Mixun zhuan].  2006 1
李彌遜.. : Yunxi ji / Li Mixun zhuan.  1970 1
李彤. : Shi zi lu kou de Zhongguo shi xue / [Yu Yingshi zhu] ; Li Tong yi ; He Jun bian.  2004 1
李彤, 1029-1082. : Shangu ji nei ji [electronic resource] : [30 juan, wai ji 14 juan, bie ji 20 juan, ci 1 juan, jian chi 2 juan / Huang Tingjian zhuan ; Hong Yan, Li Tong deng bian. Huang Tingjian nian pu / Huang Xun zhuan].  2006 1
李彥頤. : Sheng tai cheng shi lü jian zhu tui dong fang an zhi xing cheng xiao ping gu yan jiu / shou wei tuo zhe She tuan fa ren Taiwan lü jian zhu fa zhan xie hui ; yan jiu zhu chi ren Li Yanyi ; xie tong zhu chi ren Jiang Zheming ; yan jiu yuan Liao Yanting ; yan jiu zhu li Chen Boxie = The effectiveness evaluation study of the eco-city green building program / by Yen-yi Li, Che Ming Chiang, Yen-ting Liao, Bo-sie Chen.  2011 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next