My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
李文范. : Lushan / Deng Weizhi, Li Wenfan, Zhu Changchao bian zhu.  1981 1
李文红. : Han yu zi yuan zi dian : tu jie ben / zhu bian Xie Guanghui ; bian xie Xie Guanghui, Li Wenhong ; hui tu Chen Zheng, Chen Rong.  2000 1
  李文华 -- See Li, Wenhua   1
李 文华.   3
李文志, 1962- : Taiwan de Ya Tai zhan lüe / Xu Jielin, Li Wenzhi, Xiao Quanzheng.  1991 1
李文锋, : Hafo Zhongguo shi = History of Imperial China / Bu Zhengmin zhu bian.  2016 1
李文风. : Liu pan shui shi zhi, Wai mao zhi / Li wen feng zhu bian ; liu pan shui shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2003 1
李文鹏. : Ying Han guang yuan yu zhao ming ci dian = English-Chinese dictionary for lamp & lighting / Chen Dahua zhu bian ; Li Wenpeng, Long Qi fu zhu bian.  2008 1
李文禄.   5
  李文颖 -- See Li, Wenying   1
李文国. : Nei Menggu Da'erhan Maoming'an lian he qi Bate'aobao di qu zhi liu, ni pen ji di ceng yu dong wu qun / Li Wenguo, Rong Jiayu, Dong Deyuan zhu bian.  1985 1
李文焕. : Zhongguo ge min zu min jian wen xue ji chu / Li Jingjiang, Li Wenhuan zhu.  1986 1
李文逹. : Ren long ren : Pu Yi hua zhuan / zhu bian Li Wenda ; fu zhu bian Sun Zhongyi, Li Yihua ; [bian ji chu ban Qun zhong chu ban she, Zi jin cheng chu ban she, Xianggang gang Long tu shu gong si].  1988 1
李斐南. : Guo ji gong fa bai ke quan shu / Makesi, Pulangke bi jiao gong fa ji guo ji fa yan jiu suo bian zhu ; Chen Zhizhong, Li Feinan yi ; Lin Zhiping jiao.  1989 1
  李新 -- See Li, Xin   1
李新,   9
李新, 1090年進士. : Kua'ao ji [electronic resource] : [30 juan / Li Xin Zhuan].  2006 1
李新, 1918-   2
李新, b. 1108. : Kua ao ji / Li Xin zhuan.  1970 1
李新之. : Zhuan ke zi xing zi dian / Li Xinzhi zhu.  1992 1
李新全. : Wunü Shan cheng : 1996-1999, 2003 nian Huanren Wunü Shan cheng diao cha fa jue bao gao / Liaoning Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu ; zhu bian Li Xinquan ; fu zhu bian Liang Zhilong.  2004 1
李新宇. : Xin bian Zhongguo dang dai wen xue fa zhan shi / zhu bian Jin Han, Feng Yunqing, Li Xinyu.  1992 1
李新建, : Su bei chuan tong jian zhu ji yi = Tradtional building craft skills of North Jiangsu / Li Xinjian zhu.  2014 1
李新民. : Zhongguo ji xiang tu an / Li Cangyan bian ; [zhu bian Zeng Xietao ; zhuan wen Liu Huihuang ; tu gao hui zhi Li Xinmin ...].  1988 1
李新燦. : Nü xing zhu yi guan zhao xia de ta zhe shi jie / Li Xincan zhu.  2001 1
李新芝. : Zhou Enlai zhen wen / Li Xinzhi, Liu Qing bianzhu.  2007 1
李新魁.   13
李新魁.. : Li Xinkui zi xuan ji.  1993 1
李新.. : Zhonghua min guo shi / zhu bian Li Xin.  1981- 1
李新伟, : Zhongguo kao gu xue : jiu shi qi shi dai wan qi dao zao qi qing tong shi dai / Liu Li, Chen Xingcan zhu ; Chen Hongbo, Qiao Yu, Yu Jing, Fu Yongxu, Zhai Shaodong, Li Xinwei yi.  2017 1
李新华. : Xiangtan Shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao / Xiangtan Shi di wu ci ren kou pu cha ban gong shi bian ; Li Xinhua zhu bian.  2002 1
李新逹, 1939- : Zhongguo ke ju zhi du shi / Li Xinda zhu.  1995 1
李方. : Mu Dan shi quan ji / Li Fang bian.  1996 1
李方, 1955- : Tang Xizhou xing zheng ti zhi kao lun / Li Fang zhu.  2002 1
李方晨.   4
李方林. : Han Ying Ying Han di qiu wu zhi ke xue shu yu [electronic resource] / Sang Longkang ... [et al.] zhu bian.  2008 1
  李方桂 -- See Li, Fanggui   1
李方桂.   15
李方桂.. : Mo hua ji lüe/ Li Fanggui zhu.  1993 1
李既鳴.   2
李日保. : Xian dai wu liu xin xi hua = Modern logistics information / Li Ribao zhu.  2005 1
李日星. : Zhongguo li dai yi shu da shi / zhu bian Yang Chunqiu ; fu zhu bian Liu Dongyun ; bian zhu Li Rixing.  1993 1
李日華, 1565-1635.   6
李日章.   2
李日章.. : Fo xue yu dang dai zi ran guan / Li Rizhang zhu.  1998 1
李旭.   8
李旭原. : Te shu jiao yu xue ming ci ci dian / Lin Baogui, Li Xuyuan bian zhu.  2002 1
李旭影. : Niu jin ying yu tong yi ci xue xi ci dian : Ying han shuang jie ban = Oxford learner's thesaurus : A dictionary of synonyms / (ying) Diana Leazong bian ji ; meng qing sheng deng yi.  2013 1
李旭祥, : Zong shan xia de ju luo : Xizang zao qi cheng zhen de xing cheng ji zhi yu kong jian ge ju yan jiu / Zhou Jing, Li Tian, Li Xuxiang zhu.  2017 1
李旭初. : Xin bian lao nian xue ci dian [electronic resource] / Li Xuchu zhu bian.  2009 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next