My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  李曉, 1950- -- See Li, Xiao, 1950-   1
李曉丹. : Li Xiaodan zi xuan ji.  1978 1
李曉光. : Shi ji suo yin / Li Xiaoguang, Li Bo zhu bian.  1989 1
李曉平. : Guo bao dang an [videorecording] / Zhongguo zhong yang dian shi tai ; Beijing dian xian wen hua fa zhan zhong xin zhi zuo ; zhi pian ren Li Xiaoping ; jian zhi Li Haiming ; zhu bian Shen Cuihai ; zong bian dao Hui Jun.  2005 1
李曉月. : Zhongguo she hui ke xue yuan di fang zhi lian he mu lu / zhu bian Zhao Jiazhu ; fu zhu bian Li Xiaoyue ; bian zuan ren yuan Wang Yanfeng [and 35 others].  2013 1
李曉莊. : Dong Jianhua de te bie gu wen : Xianggang shang ren Ye Guohua ru he da shang zheng zhi zhe sou chuan / Li Xiaozhuang zhu.  1997 1
李曙峰, 1966- : Shang ye zu zhi fa / Li Shufeng zhu.  1993 1
李曰禄. : Zhangqiu xian zhi / zhu bian Yang Jiqing ; fu zhu bian Li Yuelu, Wang Shiqi ; [Zhangqiu xian zhi bian zuan wei yuan hui bian].  1992 1
  李更新 -- See Li, Gengxin   1
李更新.   6
李更新.. : Nü qiang ren = The heroines in ancient China / Li Gengxin bian yi.  1987 1
李書. : Song jin shuo chang ji yi [electronic resource] / Yu Tianchi, Li Shu zhe.  2008 1
李書敏. : Xiangxiong bi hua = Xiangxiong murals / [zhu bian Nian Xin, Li Shumin].  2003 1
李書春, fl. 1929. : Li Wenzhong gong Hongzhang nian pu / Li Shuchun zhuan.  1971 1
李書華. : Zao zhi de chuan bo ji gu zhi de fa xian / Li Shuhua zhu.  1960 1
李書華, 1889-   2
李曾伯, 13th cent.   2
  李曾鵬展 -- See Li Zeng, Pengzhan   1
李曾鵬展.   3
  李曾鵬展著 -- See Li Zeng, Pengzhan   1
  李曾鹏展 -- See Li Zeng, Pengzhan   1
李月. : Wo xin yong wu [electronic resource] : Wenchuan fei xu shang de ba lei nu hai zi shu / Li Yue zhu.  2010 1
李月啓. : Zhongguo wei mei wen xue zhi dui ou yi shu / Zhang Renqing, Li Yueqi bian zhu.  1991 1
李有亮. : Gei nan ren ming ming : 20 shi ji nu xing wen xue zhong nan quan pi pan yi shi de liu bian / Li Youliang zhu.  2005 1
李有光. : Chen Zhifo ran zhi tu an / Li Youguang, Chen Xiufan bian.  1986 1
李有成. : Zhu Limin xian sheng fang wen ji lu / fang wen Shan Dexing, Li Youcheng, Zhang Li ; ji lu Lin Shiqing.  1996 1
李有明. : Sichuan gu dai ming ren / "Li shi zhi shi" bian ji bu ; Li Youming, Chen Hongtao zhu bian.  1984 1
李有棠, 1837-1905.   2
李有洪, 1906-1964. : Xue zhan Liao dong : Dongbei kan luan shi zhan ji yao / Li Youhong yi zhu.  1980? 1
李有源. : Dong fang hong ; Da hai hang xing kao duo shou.  1999? 1
李有鋆. : Zhaoping zhi lüe : 12 juan, juan shou 1 juan, juan mo 2 juan / Li Youyun deng zuan ; Liu Hongpi xiu.  1975 1
李有顺, : Yuenan Guozuo Hani ren wen hua diao cha yan jiu / Yang Liujin, Li Youshun, Gao Meiying zhu.  2016 1
李有国. : Chongqing shi fang kong zhi / zhu xiu Fan Weiye, Jiang Shao, Li Youguo ; zhu shen Jiang Shao ; zhu bi Li Zhiyong ; [Chongqing shi ren min fang kong ban gong shi bian].  1994 1
李有清.   2
李望洋, 1829-1903. : Li Wangyang ji / Chen Jiahuang xuan zhu.  2013 1
  李朝 -- See Li, Chao   1
李朝. : Yuan sheng wen hua yu Qing Zang min jian xi qu yan jiu / Wang Zhiqiang, Li Zhao zhu.  2013 1
李朝全, : 21 shi ji Zhongguo zui jia ji shi wen xue. 2000-2011 / Li Chaoquan zhu bian.  2012 1
李朝津 : 200 nian Riben shi : Dechuan yi lai de jin dai hua jin cheng / Andelu Gedeng (Andrew Gordon) zhu; Li Chaojin yi.  2014 1
李朝霞. : Zhongguo shi cai ci dain = Zhonguo shicai cidain / Li Zhaoxia zhu bian.  2012 1
李朝晖. : Hou zi ben zhu yi = Post-capitalism / Li Huibin, Li Zhaohui zhu bian.  2007 1
李朝晖, 1968- : Nong min gong gong shang feng xian bao zhang wen ti yan jiu : yi Hunan Xiang zhong wu cheng wei li = Studies on the problem of injury risk protection for migrant rural workers : take the five cities in central Hunan for example / Li Zhaohui zhu.  2011 1
李朝銮. : Bei zi zhi wu men shuang zi ye zhi wu gang. Bu dao ge / bian ji he bian zhu zhe Li Zhaoluan.  1998 1
李朝阳, : "Ying shan ci" zhu ping / (Qing) Mo Youzhi zhu ; Li Zhaoyang ping zhu.  2015 1
李 朝鲜. : Zhongguo gong zi yu wu jia guan xi yan jiu / Li Chaoxian zhu.  1996 1
李朝真.   3
李期博, 1944- : Hani zu wen hua xin lun [electronic resource] / Li Qibo zhu.  2009 1
李木妙. : Guo shi da shi Qian Mu jiao shou zhuan lue [electronic resource] / Li Mumiao bian zhuan.  1995 1
李木庵. : Yao tai shi hua / Li Mu'an bian zhu.  1984 1
  李木村 -- See Li, Mucun   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next