My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
李朝晖, 1968- : Nong min gong gong shang feng xian bao zhang wen ti yan jiu : yi Hunan Xiang zhong wu cheng wei li = Studies on the problem of injury risk protection for migrant rural workers : take the five cities in central Hunan for example / Li Zhaohui zhu.  2011 1
李朝銮. : Bei zi zhi wu men shuang zi ye zhi wu gang. Bu dao ge / bian ji he bian zhu zhe Li Zhaoluan.  1998 1
李朝阳, / editor. : "Ying shan ci" zhu ping / (Qing) Mo Youzhi zhu ; Li Zhaoyang ping zhu.  2015 1
李 朝鲜. : Zhongguo gong zi yu wu jia guan xi yan jiu / Li Chaoxian zhu.  1996 1
李朝真.   3
李期博, 1944- : Hani zu wen hua xin lun [electronic resource] / Li Qibo zhu.  2009 1
李木妙. : Guo shi da shi Qian Mu jiao shou zhuan lue [electronic resource] / Li Mumiao bian zhuan.  1995 1
李木庵. : Yao tai shi hua / Li Mu'an bian zhu.  1984 1
李木祥. : Zhongguo jin rong jie gou yu jing ji fa zhan / Li Muxiang, Zhong Ziming, Feng Zongmao zhu.  2004 1
李本森. : Zhongguo lü shi ye fa zhan wen ti yan jiu = Research on issues in the development of lawyer profession in China / Li Bensen zhu.  2001 1
李未醉, 1965- / author. : Zhong wai wen hua jiao liu yu Hua qiao Hua ren yan jiu / Li Weizui zhu.  2014 1
李未青. : E Han tu jie ci dian / Li Weiqing zhu bian ; Li Suxuan ... [et al.] bian yi.  1984 1
李杞, 12th/13th cent. : Yong Yi xiang jie [electronic resource] : [16 juan / Li Qi zhuan].  2006 1
李杞, fl. 1203. : Zhou yi xiang jie / [Li Qi zhuan].  1970 1
李杜.   3
李杜, 1930- : Ru jia zhe xue zhuan ji / [bian ji zhe Li Du, Huang Jianye]  1982 1
李束为. : Shanxi dian ying dian shi ju ben xuan, 1979-1989 [electronic resource] / Shanxi Sheng wen xue yi shu jie lian he hui bian ; [Ma Feng, Li Shuwei zhu bian].  1991 1
李杏南, / ed. : Ming jin, Li Xingnan bian.  1955 1
李杭春. : Yu Dafu yan jiu zi liao suo yin : (1915-2005) / Li Hangchun, Wu Xiuming, Pan Jian zhu bian.  2006 1
李杭育.   2
李林.   8
李林娜. : Nanyue cang zhen / zhu bian Li Linnuo.  2002 1
李林娟. : Si ji yang sheng miao fa / Hao Han, Li Linjuan bian zhu.  2001 1
李林德. : Li Fanggui xian sheng kou shu shi / Li Fanggui zhu ; Wang Qilong, Deng Xiaoyong yi ; Li Linde jiao ding.  2003 1
李林松. / 李氏周易述補. 1965. : Zhou yi shu / [Hui Dong zhu].  1965 1
李林生. : Xiaoyi Shi Chengguanxiang zhi / Xiaoyi Shi Chengguanxiang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Li Linsheng.  1996 1
李林甫, d. 752. : Da Tang liu dian / Tang Xuanchong [i.e. zong].  1962 1
李林昉. : Lao di tu / Li Linfang, Lei Changde bian zhu.  2007 1
李林荣. : Zhong xia ye zhi meng : Guan Lu xiao shuo / bian xuan Li Linrong.  1999 1
李林枞, / translator. : Liao bu qi de Gaicibi / (Mei) Fu Sigete Feicijielade zhu ; Li Lincong yi.  2016 1
李東, 1966- : Feng zhong piao shi de nü ren : Sanmao de ren sheng yu yi shu = Fengzhong piaoshi de nüren / Li Dong zhu.  1992 1
李東紅. : Cang er wu bai nian / Li Donghong, Yang Limei zhu.  2004 1
李東華, 1951- : Quanzhou yu wo guo zhong gu de hai shang jiao tong : jiu shi ji mo--shi wu shi ji chu / Li Donghua zhu.  1986 1
李東陽, 1447-1516.   5
李東霖. : Di 2 jie Xinbei Shi wen xue jiang de jiang zuo pin ji / zhu ban dan wei Xinbei Shi zheng fu ; zong ce hua Lin Qianqi ; bian ji tong chou Chen Weixin ; wen zi bian ji Li Donglin.  2012 1
李松.   7
李松, 1932- / author. : Zhongguo mei shu shi. Xian Qin zhi liang Han = History of Chinese art. From pre-Ch'in to Han dynasty / Li Song zhu.  2014 1
李松, 1950- / author. : Shu zuo yan jiu / Li Song bian zhu.  2015 1
李松, 1974-   2
李松晨.   5
李松林.   6
李松柏. : She hui diao cha fang fa [electronic resource] / Li Songbo bian zhu.  2011 1
李松樟.. : Dang dai qing nian san wen shi ren 15 jia / Gao Yan, Li Songzhang zhu bian.  1991 1
李松玉, / author. : Zhongguo xiang cun zhi li de zhi du hua zhuan xing yan jiu / Li Songyu, Zhang Zongxin zhu.  2014 1
李松睿, / author. : Shu xie "wo xiang wo tu" : di fang xing yu 20 shi ji 40 nian dai Zhongguo xiao shuo / Li Songrui.  2016 1
李松茂. : Zhongguo Huihui min zu shi / Bai Shouyi zhu bian ; Ma Shouqian, Li Songmao fu zhu bian.  2003 1
李柯勇. : Dian liang yi zhan su you deng : Xizang shou ji = Exclusive stories of Tibet / Li Keyong.  2013 1
李柏. : Huadian Xian zhi / Huadian Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Li Bo ; fu zhu bian Zhang Shuhai, Zhang Min, Xin Fuyu.  1995 1
李柏令. : Xin si yu xia de Han yu ke tang : "yi xue sheng wei zhong xin" de dui wai Han yu jiao xue tan suo / Li Bailing zhu bian.  2009 1
李柏荣, 1893-1972. : Wei Yuan shi you ji / Li Borong zhu ; Chen Xinxian jiao dian.  1983 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next