My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
李秋芳. : Zhongguo fan fu chang lian jian she bao gao. No.1 = Report on combating corruption and upholding integrity in China. No.1 / bian: Zhongguo she hui ke xue yuan Zhongguo lian zheng yan jiu zhong xin ; zhu bian: Li Qiufang ; fu zhu bian: Wang Yanzhong, Sun Zhuangzhi, Ma Yuan.  2012 1
李秋芳, 1975- : Ming Qing shi qi Hua bei ping yuan liang shi zhong zhi jie gou bian qian yan jiu = The adjustment of grain cultivating structure of north China plain in Ming and Qing dynasty / Li Qiufang zhu.  2016 1
李 秋遠, 1921- : Taiwan Sheng can yi hui, lin shi sheng yi hui ji sheng yi hui shi qi kou shu li shi fang tan ji hua : Li Qiuyuan xian sheng fang tan lu / Ji hua zhu chi ren Chen Shaohui ; xie tong zhu chi ren Zhang Jianlong ; Taiwan Sheng zi yi hui bian yin.  2001 1
李秋零. : Cong Heigeer dao Nicai : 19 shi ji si wei zhong de ge ming xing jue lie / Kaer Luoweite zhu ; Li Qiuling yi.  2006 1
李秋香.   16
李秋发. : Zhongguo meng de shi jie tu shi : Jian she he xie shi jie xin jie / Li Qiufa zhu.  2014 1
  李稠 -- See Li, Zhou   1
  李稚愚, 1902-1989 -- See Li, Chi, 1902-1989   1
李稼年. : Wo de yi sheng / Aogusite Beibei'er zhu ; Bo Zhiyu yi ; Li Jianian jiao.  1965 1
李稽勳, ju ren 1988. : Xiushan Xian zhi : Sichuan Sheng : [14 juan : juan shou] / Wang Shousong deng xiu ; Li Jixun deng zuan.  1976 1
李稻葵. : 大国发展战略:探寻中国经济崛起之路.  2007 1
  李稻葵, 1963- -- See Li, Daokui, 1963-   1
李穎. : Zhongguo gong chan dang li ci quan guo dai biao da hui zhen wen lu / Li Ying zhu.  2013 1
  李穎哲 -- See Li, Yingzhe   1
李穆. : Qiu Ying fang Zhang Zeduan Qing ming shang he tu / [Xu Le'an, Cui Zhi, Li Mu bian].  2007 1
李穗梅. : Panei jian zhu yi shu yu jin dai Lingnan she hui = The architectural arts of A.W. Purnell and the mordern [i.e. modern] society of Lingnan / Li Huimei zhu bian.  2008 1
  李立 -- See Li, Li   1
李立.   3
李立, 1908- : Si shi ba tian / Li Li.  1983 1
李立, 1966- : Tai hai feng yun / Li Li zhu.  2011- 1
  李立力 -- See Li, Lili (Professor)   1
李立成. : Yuan dai Han yu yin xi de bi jiao yan jiu / Li Licheng zhu.  2002 1
李立新. : Jiang Jieshi yu Song Ziwen [electronic resource] : qun dai nei wai de jiao liang / Li Lixin, Wu Dan zhu.  2009 1
李立明.   2
李立明.. : Zhongguo xian dai liu bai zuo jia xiao zhuan zi liao suo yin / Li Liming zhu.  1978 1
李立民. : 《清儒学案》曹氏书札整理.  2016 1
李立紅. : Kao gu Zhongguo. I [videorecording] / Zhong yang dian shi tai chu pin ; bian dao Wei Dajun ... [et al.].  2004 1
李立志. : Bian qian yu chong jian : 1949-1956 nian de Zhongguo she hui / Li Lizhi zhu.  2002 1
李端祥. : Cheng shi ren min gong she yun dong yan jiu / Li Duanxiang zhu.  2006 1
李竹君, : Ci xiu hua pu / Li Zhujun.  1933 1
李竹溪. : Jin dai Sichuan wu jia shi liao / Li Zhuxi, Zeng Dejiu, Huang Weihu bian.  1987 1
李竹田. : Sheng zheng fu guan li : Shanxi sheng diao cha / Mao Shoulong, Li Zhutian deng zhu.  1998 1
  李竹靑 -- See Li, Zhuqing   1
李竹荣. : Zhongguo chuan mei chan ye xiao yi ping jia yan jiu / Li Zhurong, Dong Kezhu, Jin Xuetao deng zhu.  2009 1
李竹青. : Min zu ci dian = Minzu cidian / Shi Zhengyi zhu bian ; Bai Zhensheng, Li Zhuqing, Ma Qicheng [bian zhu].  1984 1
  李笠 -- See Li, Li   1
李笠. : 雪的供词.  2015 1
李笠青. : Dao Bo feng bao bei hou : Jiang Zeming Xi Jinping Wen Jiabao lian shou da ji Hu Jintao Bo Xilai / zuo zhe Li Liqing.  2012 1
  李範 -- See Li, Fan   1
李範文. : Jian ming Xia Han zi dian / Li Fanwen bian zhu.  2012 1
李篤恭. : Li Dugong ji / Peng Ruijin bian.  1991 1
李簡. : Xue yi ji [electronic resource] : [9 juan, juan shou / Li Jian zhuan].  2006 1
  李籍 -- See Li, Ji   1
李紀祥.   2
李紅秋, : The new powerful man Xi Jinping. eng  2013 1
李紅虹. : Zhong gong xin yi lun nei dou / Li Honghong.  2013 1
李約. : Guo gong feng yun ming ren lu / Guo Tong zhu.  1977 1
  Ni, Yuese, 1900-1995 -- See Needham, Joseph, 1900-1995   1
李素平, 1963- : Nü shen, nü dan, nü dao / Li Suping zhu.  2004 1
李素文. : Quan xin quan yi wei ren min fu wu : Li Suwen xue xi Mao zhu xi zhu zuo jing yan jie shao / Liaoning Ren min chu ban she bian ji.  1965 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next