My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
林文俊, 1511年進士. : Fang zhai cun gao [electronic resource] : [10 juan / Lin Wenjun zhuan].  2006 1
林文俊, 1948- / editor. : Media to ningen = The media and human beings : media jōhōgaku e no izanai / Hayashi Fumitoshi ; Taniguchi Shunji ; Komeda Kiminori hencho.  2014 1
林文俊, jin shi 1511. : Fangzhai cun gao : [10 juan / Lin Wenjun zhuan].  1973 1
林文光.   3
林, 文夫 : Econometrics / Fumio Hayashi.  2000 1
林文寶.   2
林文寶.. : Taiwan wen xue / Lin Wenbao ... [et al.] he zhu.  2001 1
林文慧, 1956- : Qing ji Fujian jiao an zhi yan jiu / Lin Wenhui zhuan ; [zhu bian zhe Zhongguo li shi xue hui].  1989 1
林文月.   6
林文淇.   2
林文烈. : Gui qiao er nü / Lin Wenlie.  1978 1
林文益. : Taiwan Sheng can yi hui, lin shi Sheng yi hui ji Sheng yi hui shi qi kou shu li shi fang tan ji hua : Lan Rongxiang xian sheng fang tan lu / ji hua zhu chi ren Yang Jinmu ; xie tong zhu chi ren Lin Wenyi ; Taiwan Sheng zi yi hui bian yin.  2001 1
林文睿.   4
林文睿.. : Taiwan di qu xian cun bei jie tu zhi. Miaoli Xian pian / Lin Wenrui jian xiu ; He Peifu zhu bian ; Guo li zhong yang tu shu guan Taiwan fen guan bian yin.  1998 1
林文碧. : Chongqing jiu ying = Jūkei no sekijitsu no menei = Old fashions of Chongqing / [bian ji Liu Yuchuan, Yang Ming, Lin Wenbi].  1998 1
林文祥, / editor. : Xin dong an shi chang gong cheng shi gong zu zhi zong she ji / zhu bian: Lin Wenxiang, Ma Yongle.  1994 1
林文程, 1956-   2
林文軒.   3
林 文金. : Yu fa xiu ci jie he wen ti / Lin Wenjin, Zhou Yuanjing bian.  1996 1
林文鎮, 1927- : Penghu de chuan tong chan ye jian zhu = The architectures of traditional industries in Peng-Hu / [zhu bian Lin Wenzhen, Wu Xufeng].  2003 1
林文龍. : Taiwan shi lu shi yi / Lin Wenlong bian.  1979 1
林文龍, 1952- : Qing dai Shuishalian tuo ken jia zu / Lin Wenlong zhu.  2013 1
林文勋, (1966- ),   2
林文强.. : Ru lin wai shi / Wu Jingzi zhu ; Lin Wenqiang suo bian.  1993 1
林斤瀾, 1923- : Shi huo / Lin Jinlan.  1982 1
林斤澜, 1923-   2
林新平. : "Zu tang ji" de dong tai zhu ci yan jiu = Zutangji de dongtai zhuci yanjiu / Lin Xinping zhu.  2006 1
林新新, / author. : Zhongguo xin yi lun fan fu / Lin Xinxin.  2016 1
林新樵. : Zuo zhuan xuan : zhu yi ben / Lin Xinqiao ; [cha tu Li Po].  1985 1
林方仁. : Jian ming Xi Han ci dian = Pequeño diccionario español-chino / Lin Fangren bian.  1965 1
林方直. : Zhongguo gu dian shi ci jing hua lei bian. Qin qing juan [electronic resource] / Lin Fangzhi ping zhu.  1996 1
林旅芝.   2
林日暖. : Zhongguo xi bu nong ye qi xiang zai hai, 1961-2000 / Wang Jianlin, Lin Rinuan zhu bian.  2003 1
林昌炽, / editor. : Xing shi bian hu : ce lue, ji shu yu an li = Criminal defense : strategies, skills and cases / Lin Changchi, Men Jinling zhu bian.  2017 1
林明. : Nei Menggu de xin sheng, Lin Ming bian xie, bian zhe Pan Jitong, Huang Shang.  1952 1
林明傑, / screenwriter. : Meigong He xing dong = Operation Mekong / Bo na ying ye ji tuan you xian gong si, Bo na ying shi yu le you xian gong si chu pin ; Huo hong dian ying you xian gong si she zhi ; jian zhi, Huang Jianxin, Liang Fengying ; Lin Chaoxian dao yan zuo pin ; bian ju, Lin Chaoxian, Zhu Jingqi, Liu Xiaoqun, Tan Huizhen, Lin Mingjie.  2017 1
林明峪.   2
林 明德, 1921- : Taiwan Sheng can yi hui, lin shi sheng yi hui ji sheng yi hui shi qi kou shu li shi fang tan ji hua : Lin Mingde xian sheng fang tan lu / Ji hua zhu chi ren Quan Wensheng ; xie tong zhu chi ren Wei Ben ; Taiwan Sheng zi yi hui bian yin.  2001 1
林明德, 1932 or 3- : Yuan Shikai yu Chaoxian / Lin Mingde zhu.  1970 1
林明德, 1946-,   6
林明德, 1947- : Wen xue pi ping zhi xiang / Lin Mingde zhu.  1989 1
林明敏. : Shanghai jiu ying. Lao xi ban / Lin Mingmin, Zhang Zegang, Chen Xiaoyun bian zhu.  1999 1
林明江. : Bao xiao zu guo xian qing chun : Jilin gui qiao kou shu lu / zhu bian Lin Mingjiang ; fu zhu bian Lin Xiaodong .  2011 1
林明洲. : Taiwan Sheng zheng ren wu kou shu fang tan / [bian ji Huang Hongsen, Lin Mingzhou ; cai fang ji lu Lin Jintian ... [et al.]].  2009 1
林明理, 1961- : Xin shi de yi xiang yu nei han : dang dai shi jia zuo pin shang xi / Lin Mingli zhu.  2010 1
林明義. : Taiwan guan hun zang ji jia li quan shu : yan jiu Taiwan jiu you feng su li yi bi bei zhen ben / Lin Mingyi zhu bian.  1989 1
林明華, 1949- : Xu Zhimo / [xuan ping bian ji Agang, Lin Minghua, Xiaoquan].  1992 1
林明賢, / editor. : Taiwan bao dao : 2014 Taiwan mei shu shuang nian zhan yi shu lun tan lun wen ji = Yes, Taiwan : 2014 Taiwan Biennial : collected papers from the art forum / zhu ban dan wei, Guo li Taiwan mei shu guan ; zhu bian, Lin Mingxian.  2014 1
林明珂. : Mi zong jing dian jing hua / [Lin Shitian dian jiao].  1999 1
林明华. : Xu Zhimo zuo pin xin shang / Agang, Lin Minghua, Xiaoquan zhu.  1991 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next