My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
梁容若   6
梁容若..   2
梁寅, 1303-1389.   3
梁寒冰.   2
梁實秋, 1901-   38
  梁實秋, 1903-1987 -- See Liang, Shiqiu, 1903-1987   1
梁實秋, 1903-1987.   7
  梁寧, 1957- -- See Liang, Ning, 1957-   1
梁寬. : Zuo zhuan xuan zhu / Liang Kuan, Zhuang Shi xuan zhu.  1965 1
梁寶儉. : Jing ji fa shen pan an li / zhu bian Wang Yiying, Liang Baojian.  1993 1
梁寶唱. : 265 zhong bi qiu ni zhuan / Liang Baochang zhuan = 265 biographies of Chinese Buddhist nuns in ancient times / by Liang Baochang.  1994 1
梁寶霖. : Xianggang yu Zhongguo gong yun hui gu / Liang Baolin ... [et al.] = Perspectives on the Hongkong & Chinese labor movement / Apo Leung ... [et al.]  1982 1
梁尉英. : Li Zuixiong shi ku bao hu lun wen ji / Liang Weiying zhu bian.  1994 1
梁小凌. : Da yan ta / Liang Xiaoling zhu bian ; Shanxi Sheng wen wu ju bian.  2013 1
  梁小熊 -- See Leung, Tony   1
梁小斌. : Di dong bi ji / Liang Xiaobin zhu.  2014 1
梁小克. : Huaxia zhi sheng : li dai zhu ming ai guo shi ren ji qi ai guo shi / Chen Jiajing, Liang Xiaoke bian zhu.  1984 1
  梁展綸 -- See Liang, Zhanlun   1
梁山. : Zhongshan da xue xiao shi, 1924-1949 / Liang Shan, Li Jian, Zhang Kemo.  1983 1
梁山丁.   2
梁山丁.. : Xiao Jun ji nian ji / [Liang Shanding zhu bian].  1990 1
梁山县志编纂委员会. : Liangshan Xian zhi / Liangshan Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; [zhu bian Zhang Shujun].  1997 1
梁峻. : Gu jin Zhong wai da yi qi shi lu / Liang Jun, Meng Qingyun, Zhang Zhibin zhu bian.  2003 1
梁峻, 1954- : Zhongguo gu dai yi zheng shi lüe / Liang Jun bian zhu ; Li Jingwei shen yue.  1995 1
梁崇榆. : Jiao xue yu yan de xian kuang yu qian zhan : san qian jiao yu gong zuo zhe de xin sheng : wen juan diao cha yan jiu bao gao / [ji hua zong jian Cen Shaoji ; ji hua fu zong jian Xie Xijin, Qi Yonghua ; yan jiu yuan Chen Yaowen, Liang Chongyu, Li Qiwen ; ji hua zhu ren Peng Yuanhua.  2005 1
梁川英俊, 1959- : Shimauta no mirai : Kagoshima Daigaku Tatōiki Fōramu Shinpojūmu hōkoku : 2005-nen 10-gatsu 29-nichi / Yanagawa Hidetoshi hen = The future of Shimauta : Symposium on Pacific Islands, Kagoshima University / edited by Yanagawa Hidetoshi.  2006 1
梁工, 1952- : Sheng jing bai ke ci dian / Liang Gong zhu bian.  1991 1
  梁帆 -- See Liang, Fan   1
梁年. : Zhen'an fu zhi : er shi liu juan / Yang Fuli xiu ; Liang Nian deng zuan.  1967 1
梁庚堯.   4
梁庭望.   6
梁庭望, (1937.3-) : Zhongguo min zu wen xue yan jiu 60 nian / Liang Tingwang, Wang Lizhen, Yin Xiaolin zhu bian.  2010 1
  梁康伯 -- See Comber, Leon   1
梁廷楠, 1796-1861. : Nan Han shu / Liang Tingnan zhu ; Lin Zizong jiao dian.  1981 1
梁廷燦.. : Li dai ming ren sheng zu nian biao : fu suo yin / Liang Tingcan zhuan.  1969 1
梁廷枏, 1796-1861. : Qu hua / Liang Tingnan zhuan.  1965 1
梁廷枏.. : Yi fen wen ji / Liang Tingnan zhu ; [Shao Xunzheng jiao zhu].  c1959 1
梁廷枬, 1796-1861. : Zhongguo shu hua quan shu. Di 11 ce / Lu Fusheng zhu bian.  2000 1
梁建中. : Dang dai Zhongguo liu xue sheng zai guo wai / Liang Jianzhong, Li Xiaojiang bian.  1985 1
梁建增   2
梁建增, 1963- : Yong shi shi shuo hua : Zhongguo dian shi jiao dian jie mu tou shi = Yongshishishuohua / zhu bian Yuan Zhengming, Liang Jianzeng ; Zhongguo zhong yang dian shi tai xin wen ping lun bu bian.  2000 1
梁建新. : Chuan yue yi shi xing tai zhong jie de huan xiang : xi fang yi shi xing tai zhong jie lun si xhao ping xi / Liang Jianxin zhu.  2008 1
梁建華. : Li Jiacheng jing shang mou lue / Liang Jianhua, Wen Jianjian zhu.  2001 1
梁建国, 1978- : Chao tang zhi wai : bei Song Dongjing shi ren jiao you / Liang Jianguo zhu.  2016 1
梁弼. : Shi ji gu shi xuan yi = Shiji gushi xuanyi / Liang Bi xuan yi.  1978- 1
梁彬. : Miao zu min jian gu shi xuan / Liang Bin, Wang Tianruo bian ; [qian tu Shen Hou, Lu Zhongjian].  1986 1
梁彬.. : Rongshui Miao zu mai yan gu gui / zhi xing zhu bian Zhang Shengzhen, zhi xing fu zhu bian Liang Bin ; sou ji zheng li Qiao Chaoxin, Li Wenbin, He Minghui.  1994 1
  梁從誡 -- See Liang, Congjie   1
梁從誡. : Lin Huiyin jian zhu wen ji / Liang Congjie bian.  2000 1
梁德元. : Nong qi shi zhi / Nong qi shi shi zhi bian zuan wei yuan hui bian ; Liang Deyuan zhu bian.  1995 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next