My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page: Previous Next
Can't find that book? Try BONUS+
 

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Add record to RefWorks

PRINTED BOOKS
Author Qing shi bian zuan wei yuan hui.
清史編纂委員會.

Title Qing shi, Qing shi bian zuan wei yuan hui bian zuan (yu Zhongguo wen hua yan jiu suo he zuo)
清史, 清史編纂委員會編纂 (與中國文化研究所合作)

Published Taibei, Guo fang yan jiu yuan, min guo 50 [1961]
臺北, 國防研究院, 民國50 [1961]

Copies

Location Call No. Status
 UniM Store P  PQ564 MJ11  v.1    AVAILABLE
 UniM Store P  PQ564 MJ11  v.2    AVAILABLE
 UniM Store P  PQ564 MJ11  v.3    AVAILABLE
 UniM Store P  PQ564 MJ11  v.4    AVAILABLE
 UniM Store P  PQ564 MJ11  v.5    AVAILABLE
 UniM Store P  PQ564 MJ11  v.6    AVAILABLE
 UniM Store P  PQ564 MJ11  v.7    AVAILABLE
 UniM Store P  PQ564 MJ11  v.8    AVAILABLE
 UniM Store P  PQ564 MJ11  v.1    AVAILABLE
 UniM Store P  PQ564 MJ11  v.2    AVAILABLE

Physical description 8 v. illus., tables 26 cm.
Notes At head of title: Zhonghua min guo kai guo wu shi zhou nian ji nian.
At head of title: 中華民國開國五十周年紀念.
Ben shu zhi bian zuan, xi yi Zhao Erxun deng suo zhuan Qing shi gao wei lan ben ... Ding zheng zeng bu yuan gao fan 536 juan, jing jian wei 529 juan, fu fu bian Nan Ming ji deng 21 juan, fu yi suo yin.
本書之編纂, 係以趙爾巽等所撰清史稿為藍本 ... 訂正增補原稿凡536卷, 經減為529卷, 復複編南明紀等21卷, 附以索引.
Other author Zhao, Erxun, 1844-1927, ed. Qing shi gao.
趙爾巽, 1844-1927, ed. 清史稿.
Zhongguo wen hua yan jiu suo.
中國文化研究所.
Subject China -- History -- Qing dynasty, 1644-1912.