My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
毕节地区(China). 民族宗教事务局. : Xi nan Yi zhi [electronic resource] / Bijie Diqu min zu zong jiao shi wu ju, Bijie Diqu Yi wen fan yi zu bian ; Wang Yunquan, Wang Shiju bian yi xiu ding.  2004 1
毕节地区地方志编纂委员会.   2
毕节地区彝文翻译组.   2
毕节地区民族事务委员会. : Xi nan Yi zhi / Bijie Diqu Yi wen fan yi zu yi ; Bijie Diqu min zu shi wu wei yuan hui bian.  2000 1
毕节地区民族宗教事务局. : Yi zu chuan tong xin yang wen xian yan jiu / Wang ji chao, zhang he ping, yu hai, bi jie di qu min zu zong jiao shi wu ju, gui zhou sheng min wei.  2010 1
毕节地区苗学会. : Wumeng Miao ge : Qian xi bei Miao zu min jian ge qu ji / [Bijie di qu Miao xue hui bian ; chu bian Hu Jiaxun].  1997 1
毕节地区志编委会. : Bijie Diqu zhi. Gong an zhi / Bijie Diqu zhi bian wei hui bian.  2005 1
毕节日报社. : Gao shan liu shui [electronic resource] : "Bijie ri bao" er shi nian da xing ji xing xi lie ji / Bijie ri bao she bian ; Shao Rende ... [et al.] she ying.  2005 1
毕节县地方志编纂委员会. : Bijie xian zhi / Bijie xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1996 1
毕红静. : Nong cun she hui bao zhang wen ti yan jiu : yi dong bei nong cun wei li / Bi Hongjing zhu.  2012 1
毕继万.   3
毕诚. : Zhongguo gu dai jia ting jiao yu [electronic resource] / Bi Cheng zhu.  1997 1
毕达克. : Xizang de gui zu he zheng fu, 1728-1959 / Bidake zhu ; Shen Weirong, Song Liming yi ; Deng Ruiling jiao.  1990 1
毕飞宇.   5
毕鲁克. : Kao gu Zhongguo. II [videorecording] / bian dao Gao Yuan, Bi Luke ; zhi zuo Han Xufei, Zhou Yan ; zong jian zhi Li Bing ; she zhi Shi dian wen hua chuan bo gong si.  2004 1
异天.. : Zhongguo dang dai yi shu jie ming ren lu / Zhongguo ming ren yan jiu yuan bian ; [Yi Tian, Ge De zhu bian].  1993- 1
当代上海硏究所.   3
当代上海研究所. : Changjiang san jiao zhou fa zhan bao gao : Jing ji zeng zhang yu cheng shi hua jin cheng : 2005 / Dang dai Shanghai yan jiu suo.  2005 1
当代世界研究中心. : Dang dai shi jie zheng dang wen xian.    1
当代 中国 丛书 编辑部. : Dang dai Zhongguo jun dui de hou qin gong zuo / "Dang dai Zhongguo" cong shu bian ji bu bian ji.  1990 1
当代中国 丛书编辑部. : Dang dai Zhongguo de mei tan gong ye / ["Dang dai Zhongguo" cong shu bian ji bu bian ji].  1989 1
当代中国建筑设计现状与发展课题研究组. : Dang dai Zhongguo jian zhu she ji xian zhuang yu fa zhan / Dang dai Zhongguo jian zhu she ji xian zhuang yu fa zhan ke ti yan jiu zu zhu = The present and future of architectural design in contemporary China / The research team of "The present and future of architectural design in contemporary China"  2014 1
当代中国的北京编辑部. : Dang dai Beijing da shi ji / "Dangdai Zhongguo de Beijing" bian ji bu.  2003 1
当代中国丛书编辑部.   21
当代中国粮食工作编辑部. : Dang dai Zhongguo liang shi gong zuo shi liao / Dang dai Zhongguo liang shi gong zuo bian ji bu bian.  1989 1
当代中国研究所.   5
当代北京编辑部.   4
当代北京编辑部, editor. : Dang dai Beijing Yun ju si shi hua / Yang Yiwu zhu ; Dang dai Beijing bian ji bu bian.  2012 1
当代口述史丛书编委会. : Dang dai Sichuan yao shi shi lu / Dang dai kou shu shi cong shu bian wei hui bian ; [zhu bian Tan Jihe].  2005- 1
当代思潮杂志社. : She hui zhu yi ruo gan wen ti jiang zuo / Yuan Mu deng zhu jiang ; Dang dai si chao za zhi she bian.  1990 1
当代文艺论坛 (2004 : 重庆, 中国) : 2004 nian dang dai wen yi lun tan lun wen ji / Zhongguo wen lian li lun yan jiu shi bian.  2005 1
"当代贵州"编辑部.   5
当代云南德昂族简史编辑委员会. : Dang dai Yunnan De'ang zu jian shi / Dang dai Yunnan De'ang zu jian shi bian ji wei yuan hui bian ; Li Maolin, Dong Xiaomei zhu bian.  2012 1
当代云南蒙古族简史编辑委员会. : Dang dai Yunnan Menggu zu jian shi / [Dang dai Yunnan Menggu zu jian shi bian ji wei yuan hui bian ; Huang Chun zhu bian].  2009 1
当代云南藏族简史编辑委员会. : Dang dai Yunnan Zang zu jian shi / [Dang dai Yunnan Zang zu jian shi bian ji wei yuan hui bian ; Le'anwangdui zhu bian].  2009 1
当代云南傣族简史编辑委员会. : Dang dai Yunnan Dai zu jian shi / Dang dai Yunnan Dai zu jian shi bian ji wei yuan hui bian ; Zheng Xiaoyun zhu bian.  2012 1
当代云南瑶族简史编辑委员会. : Dang dai Yunnan Yao zu jian shi / Dang dai Yunnan Yao zu jian shi bian ji wei yuan hui bian ; Pan Yanyang zhu bian.  2012 1
当年明月, / author. : Ming chao na xie shi er / Dangnianmingyue zhu.  2011 1
当間重剛, 1895- : Tōma Jūgō kaisōroku.  1969 1
当涂县志编纂委员会. : Dangtu xian zhi / Dangtu xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1996 1
发定 賢治, 1948- : Zenkoku yōjigo jiten / Tomosada Kenji hen.  1997 1
盘山县地方志编纂委员会. 办公室. : Panshan xian zhi / Panshan xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian.  1996 1
盘福东. : 苍烟落照靖江陵.  2010 1
盘美花. : Yuenan Yao yu / Duan Shanshu, Mei Yuzhu zhu ; Pan Meihua yi ; Ruan Daquyue jiao ding.  2013 1
盘剑.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next