My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
江桂英.   2
江棋生, 1948- : Kan shou suo za ji / Jiang Qisheng ; xu Xu Liangying, Ding Zilin, Jiang Peikun.  2005 1
江棘, 1983- : Chuan guo "ju long zhi yan" : kua wen hua dui hua zhong de xi qu yi shu ( 1919-1937 ) / Jiang Ji zhu.  2016 1
江楫. : Fu rong ji : [2 juan / Jiang Yi zhuan].  1986 1
江榮先. : Zhongguo min jian gu gong : Wang jia da yuan / Jiang Rongxian, Bai Dongyou bian zhu.  2004 1
江樹生. : Helan Taiwan zhang guan zhi Badaweiya zong du shu xin ji (1) 1622-1626 / Jiang Shusheng zhu yi/zhu ; Guo shi guan Taiwan wen xian guan zhu bian.  2007 1
江橋. : Jia ting mei hua / [zhu zuo zhe Jiang Qiao].  1987 1
江橋, 1957- : Qing dai Man Meng Han wen ci yu yin yi dui zhao shou ce / Jiang Qiao zheng li.  2009 1
江橋 崇, 1942-   3
  江橋節郎, 1922-2006 -- See Ebashi, Setsurō, 1922-2006   1
江橋慎四郎, 1920- : Taiiku kyōzai kenkyū / Ebashi, Shinichirō cho.  1953 1
江武昌.. : Xuan si qian dong wan ban qing : Taiwan de kui lei xi / Jiang Wuzhang.  1990 1
江民繁. : Zhongguo li dai cai nü xiao zhuan / Jiang Minfan, Wang Ruifang bian zhu ; [cha tu Zhan Zhongxiao].  1984 1
江水. : Mao Zedong jun shi zhe xue yu xian dai shang zhan / Jiang Shui, Tie Zhu bian zhu.  1991 1
江永, 1601-1762,   3
江永, 1681-1762.   14
江永平, : Jiangzi cheng shi yu jian zhu = City and architecture in Gyantse / Jiang Yongping, Shen Fang zhu.  2017 1
江永洛. : Bao gang zhi / zhu bian Zhu Erpei ; fu zhu bian Cao Changxiang ... [et al.] ; zhi xing fu zhu bian Sun Cixiong ; zhu bi Jiang Yongluo ; "Bao gang zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
江永進. : Tai yu wen xue gai lun = Daiqi vunhak gailun =Introdcution to Taiwanese literature [electronic resource] / Zhang Zhunhuang,Jiang Yongjin, Shen Dongqing he zhu.  2001 1
江汝洺. : Gao Benhan xie sheng pu : xie sheng zi ji you tu zi yu sheng tiao de guan xi zhi yan jiu / Chen Shengchang, Jiang Ruming he zhu.  1972 1
江沛.   9
江泰新. : Zhongguo qi ye shi. Jin dai juan / [Zhongguo qi ye shi bian ji wei yuan hui bian] ; ben juan zhu bian Wu Chengming, Jiang Taixin.  2004 1
江河.   2
江波.   2
  江波〓昭, 1932- -- See Ebato, Akira, 1932-   1
  江波戶昭, 1932- -- See Ebato, Akira, 1932-   1
江治華. : Guo fu ren ge ji qi xian dai hua si xiang / Jiang Zhihua zhu ; Guo li bian yi guan zhu bian.  1996 1
江治强, 1976- : Zhongguo cheng xiang kun nan jia ting she hui zheng ce zhi chi xi tong jian she xiang mu chou yang diao cha shu ju tu ji / Jiang Zhiqiang, Wang Weijin zhu.  2016 1
江泉. : Ling yun hai ri lou shi chao : 13 juan ; xuan wai ji / Qiu Fengjia zhu ; Zou Lu jiao ding.  1937 1
江泉观. : Ying Han du li xue ci dian / zhu bian Jiang Quan'guan ; fu zhu bian Wang Ziqi ... [et al.].  1995 1
江流.   5
江津师专. : Baiwu shi xuan / Wu Fangji zhu ; Jiangjin shi zhuan Zhong wen ke xuan zhu.  1982 1
江津县聂师文物征集办公室. : Nie Rongzhen qing shao nian shi dai / Jiangjin xian Nie shuai wen wu zheng ji ban gong shi bian ; zhu bian Qi Fuguan ; bian ji Hu Zhao'ao, Wang Weixin.  1988 1
江津县志编辑委员会. : Jiangjin xian zhi / Jiangjin xian zhi bian ji wei yuan hui bian zhu.  1995 1
江洪.   2
江洪, 18th/19th cent. : Cao mu chun qiu / Yunjianzi ji zhuan ; Leshanren zuan xiu ; "Gu ben xiao shuo ji cheng" bian wei hui bian.  1990 1
江浦县地方志编纂委员会. : Jiangpu xian zhi / Jiangpu xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Liu Haidong.  1995 1
江涓.   2
  江浩 -- See Jiang, Hao   1
江浩, 1954-   2
江海主人.   2
江淸溪. : Zhongguo, Fujian min ju gui bao [electronic resource] : Nanjing tu lou = Earth buildings in Nanjing, Fujian Province : the rare treasure of human habitation of China / Wang Shaoqing, Jiang Qingxi zhu bian ; Fujian Sheng Nanjing Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2006 1
江涵暾, fl. 1824. : Bi hua yi jing : [2 juan / Jiang Hantun zhuan.  1856 1
江淹, 444-505.   4
江淑君. : Song dai Laozi xue quan jie de yi li xiang du / Jiang Shujun zhu.  2010 1
江淑惠. : Qiguo yi ming hui kao / Jiang Shuhui.  1990 1
江淑芳. : Ke ji, yi liao yu she hui xue shu yan tao hui lun wen ji = Science, technology, medicine and society, Mar. 21-22, 2002 / bian zhe Wang Yufeng, Jiang Shufang.  2002 1
江深, : Da he chun qiu : liu chang hua ju / Lu Yanzhou, Jiang Shen bian ju.  1978 1
江 深, 1935- : Da jue zhan : Huai Hai zhi zhan, Xu Beng hui zhan = The decisive war / Jiang Shen, Chen Daokuo zhu.  1991 1
江淵 一公.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next