My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
江西省崇仁县县志编纂委员会. : Chongren xian zhi / Jiangxi sheng Chongren xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Chen Xunmin, fu zhu bian Luo Debao.  1990 1
江西省崇義縣志 辧公室. : Chongyi xian zhi / [Jiangxi sheng Chongyi xian zhi ban gong shi ; jiao zhu zhe Yang Yuanju.].  1987 1
江西省崇义县编史修志委员会.. : Chongyi xian zhi / Jiangxi sheng Chongyi xian bian shi xiu zhi wei yuan hui bian ; zhu bian Huang Shijie.  1989 1
江西省德兴市地方志编纂委员会. : Dexing Shi zhi (1991-2006) / Jiangxi Sheng Dexing Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2010 1
江西省撫州市第五次人口普查辦公室. : Jiangxi Sheng Fuzhou Shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao / Jiangxi Sheng Fuzhou Shi di wu ci ren kou pu cha ban gong shi.  2002 1
江西省文化厅. : Jiangxi wen wu = Relics from Jiangxi / [Jiangxi sheng wen hua ting zhu ban].    1
江西省文物考古研究所.   2
江西省文物考古研究所, editor. : Xian ren dong yu diao tong huan / Beijing da xue kao gu wen bo xue yuan, Jiangxi Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2014 1
江西省文物考古研究所 photographer. : Fa xian Haihun hou = Faxian Haihunhou / bian zhu: Jiangxi chen bao ; tu pian: Jiangxi Sheng wen wu kao gu yan jiu suo.  2015 1
江西省文物考古研究院, editor. : Jiaoshan yao zhi : 1983-2007 nian kao gu fa jue bao gao / Jiangxi Sheng wen wu kao gu yan jiu yuan, Yingtan Shi bo wu guan bian zhu = Jiaoshan kiln site : archaeological excavation report from 1983 to 2007 / by Jiangxi provincial institute of cultural relics and archaeology, Yingtan municipal museum.  2017 1
江西省文学艺术研究所.   2
江西省文{273ae1}艺术研究所. 情报资料室. : Jiangxi gu dai shi da wen hua ming ren zi liao suo yin / Wang Yafei ji ; Jiangxi sheng wen xue yi shu yan jiu suo qing bao zi liao shi bian.  1987 1
江西省新建县志编纂委员会. : Xinjian xian zhi / Jiangxi sheng Xinjian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Xie Rixin.  1991 1
江西省新干县志编纂委员会. : Xingan Xian zhi / Jiangxi Sheng Xingan xian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Xie Feng ; fu zhu bian Liao Qingke, Yang Huogen.  1990 1
江西省新余市地方志编纂委员会. : Xinyu shi zhi = Xin yu shi zhi / Jiangxi sheng Xinyu shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
江西省方志编纂志编纂委员会. : Jiangxi Sheng fang zhi bian zuan zhi / ["Jiangxi Sheng fang zhi bian zuan zhi" bian zuan wei yuan hui bian].  2001 1
江西省星子县县志编纂委员会. : Xingzi xian zhi / Jiangxi sheng Xingzi xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Jiang Nanxing, fu zhu bian Zhang Han'ai.  1990 1
江西省景德鎮市人口普查辦公室. : Jiangxi Sheng Jingdezhen Shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao / Jiangxi Sheng Jingdezhen Shi ren kou pu cha ban gong shi.  2002 1
江西省服装鞋帽研究所. : Fu zhuang liang cai ji ben zhi shi : shi yong ben / Jiangxi Sheng fu zhuang xie mao yan jiu suo bian.  1969 1
江西省武宁县县志编纂委员会. : Wuning xian zhi / Jiangxi sheng Wuning xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Tu Zhaoqing, Zhang Jingyuan.  1990 1
江西省民俗研究会. : Min su yan jiu zi liao hui bian / Jiangxi sheng min su yan jiu hui (chou) bian.  1989? 1
江西省永修县志编纂委员会.   2
江西省永新县志办公室. : Yongxin su qu zhi / Jiangxi sheng Yongxin xian zhi ban gong shi bian.  1991 1
江西省波阳县志编簒委员会.. : Boyang xian zhi / Jiangxi sheng Boyang xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Liu Hanyan ; fu zhu bian Li Bingcai, Liu Yide, Wu Jinghua.  1989 1
江西省湖口县志编纂委员会. : Hukou xian zhi / Jiangxi sheng Hukou xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1992 1
"江西省物价志"编纂委员会. : Jiangxi Sheng wu jia zhi / ["Jiangxi Sheng wu jia zhi" bian zuan wei yuan hui].  2003 1
江西省省志编辑室. : Jin xian dai qi kan you guan Jiangxi pian mu zong lu = Jinxiandaiqikan youguanjiangxi pianmuzonglu.  1988 1
江西省石城县县志编辑委员会. : Shicheng xian zhi / Jiangxi sheng Shicheng xian xian zhi bian ji wei yuan hui bian zuan ; zong bian ji Lai Shengting ; fu zong bian ji Zhu Zuzhen.  1990 1
江西省社会科学院. : Qi ye jing ji [electronic resource] = Qi ye jing ji.    1
江西省社会科学院. 情报资料硏究所. : Jiangxi di fang wen xian suo yin / Jiangxi sheng she hui ke xue yuan qing bao zi liao yan jiu suo bian ; gu wen Wang Zichen ; zhu bian Zhen Anji, Wang He ; bian ji Wang Yongping ... [et al.].  1987 1
江西省第6次人口普查办公室. : Jiangxi Sheng 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Jiangxi Sheng tong ji ju, Jiangxi Sheng di 6 ci ren kou pu cha ban gong shi bian = Tabulation on the 2010 population census of Jiangxi Province / compiled by Jiangxi Provincial Bureau of Statistics, Office for the Sixth Population Census of Jiangxi Province.  2012 1
江西省第一次经济普查领导小组办公室. : Jiangxi jing ji pu cha nian jian 2004 = Jiangxi economic census yearbook 2004 / Jiangxi Sheng di yi ci jing ji pu cha ling dao xiao zu ban gong shi bian.  2006 1
江西省第五次人口普查办公室. : Jiangxi Sheng 2000 nian ren kou pu cha zi liao = Tabulation on the 2000 population census of Jiangxi Province / Jiaingxi Sheng tong ji ju, Jiangxi Sheng di wu ci ren kou pu cha ban gong shi bian.  2002 1
江西省都昌县志编修委员会. : Duchang xian zhi / zong zuan Shao Tianzhu ; Jiangxi sheng Duchang xian zhi bian xiu wei yuan hui bian zuan.  1993 1
江西省陶瓷工业公司.. : Jingdezhen tao ci gong ye nian jian / Jiangxi sheng tao ci gong ye gong si bian.  1985- 1
江西省餘干县志编纂委员会. : Yugan Xian zhi / [Yugan Xian zhi bian zuan wei yuan hui].  1991 1
江西省高安县史志编纂委员会. : Gao'an xian zhi / Jiangxi sheng Gao'an xian shi zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Dai Jiazhen, fu zhu bian Wan Xinmin ... [et al.].  1988 1
江西省弋阳县县志编纂委员会. : Yiyang Su qu zhi / Jiangxi sheng Yiyang xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1989 1
江西省妇女联合会.. : Jiangxi Su Qu fu nü yun dong shi liao xuan bian / Jiangxi Sheng fu nü lian he hui, Jiangxi Sheng dang an guan xuan bian.  1982 1
江西省戏剧家协会.. : Huang Wenxi ju zuo xuan/ Jiangxi sheng xi ju jia xie hui bian, zhu bian Zhu Shouqun, fu zhu bian Yu Jinhai.  1997 1
江西省东乡县志编纂委员会. : Dongxiang xian zhi / Jiangxi sheng Dongxiang xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1989 1
江西省乐安县志编纂委员会. : Le'an Xian zhi / Jiangxi Sheng Le'an Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Xiong Shousong ; fu zhu bian Tong Shijie.  1989 1
江西省档案馆. : Xiang Gan ge ming gen ju di shi liao xuan bian / Jiangxi sheng dang an guan bian.  1988? 1
江西省档案馆.. : Jiangxi Su Qu fu nü yun dong shi liao xuan bian / Jiangxi Sheng fu nü lian he hui, Jiangxi Sheng dang an guan xuan bian.  1982 1
江西省万载县志编纂委员会. : Wanzai xian zhi / Jiangxi sheng Wanzai xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Bao Hongshen, fu zhu bian Zhong Zheng ... [et al.].  1988 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next