My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
沈善洪.   2
沈善登. : Bao en lun / Shen Shandeng shu; Zhang Changxing jiao lu.  1902 1
沈善初. : Nanshi Qu xu zhi, 1993 nian zhi 2000 nian 6 yue / zhu bian Shen Shanchu ; Shanghai Shi Huangpu Qu "Nanshi Qu xu zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2003 1
沈義父. : Ci yuan zhu / Zhang Yan zhu ; Xia Chengtao jiao zhu. Yue fu zhi mi jian shi / Sheng Yifu zhu ; Cai Songyun jian shi.  1963 1
沈翼機, 1706年進士. : Zhejiang tong zhi [electronic resource] : [280 juan, juan shou 3 juan / Ji Zengyun .. [et al.] jian xiu ; Shen Yiji .. [et al.] bian zuan].  2006 1
沈翼機, jin shi 1706. : Zhejiang tong zhi / Shen Yiji deng zhuan.  1967 1
沈聖時. : Zhongguo shi ren / [Shen Shengshi bian zhu].  1970 1
沈育光. : Wo suo jian dao de kao long ren wu, Shen Yuguang.  1953 1
沈自南, 1652年進士. : Yi lin hui kao [electronic resource] : [40 juan / Shen Zinan zhuan].  2006 1
沈自南, jin shi 1652. : Yi lin hui kao : [40 juan / Shen Zinan zhuan].  1971 1
沈自晉, 1583-1665. : Nan ci xin pu / [bian zhuan zhe Shen Zijin].  1984 1
沈與求, 1086-1137.   2
沈舟. : Gong dian, ling mu / zhu wen Xu Jianrong, Shen Zhou ; hui hua Shen Zhou.  1996 1
沈良庆, 1962- : Shuang gui : zhong gong jian cha guan de diao zha bao gao / Shen Liangqing.  2012 1
沈芳, : Jiangzi cheng shi yu jian zhu = City and architecture in Gyantse / Jiang Yongping, Shen Fang zhu.  2017 1
沈芝盈. : Zhongguo li dai zai xiang zhuan / Shen Zhiying bian yi ; Jiang Weitang shen ding.  1992 1
沈若云, 1936- : Yizhang tu hua yan jiu = Yizhang tuhua yanjiu / Shen Ruoyun zhu.  1999 1
沈茂英. : Sichuan Sheng pin kun di qu ren kou zi yuan huan jing xie tiao fa zhan yan jiu = Sichuansheng pinkun diqu renkou ziyuan huanjing xietiao fazhan yanjiu / Shen Maoying zhu.  2006 1
沈英, : Tu shu guan de gu shi : cong wen zi chu chuang dao ji suan ji shi dai = Story of libraries / Fuleide Lena zhu ; Shen Ying, Ma Xing yi.  2014 1
沈英名. : Zhongguo wen xue shi hua / Huang Qian zhu.  1959 1
沈茶英. : Zhong xi wen hua jiao hui yu Wang Guowei xue shu cheng jiu / Zhou Yiping, Shen Chaying zhu.  1999 1
沈兹九. : Xin fu nü lun / A.M. Keluntai zhu ; Shen Zijiu, Luo Qiong he yi.  1951 1
沈萍. : Fang di chan fa lun / Xi nan zheng fa da xue jiao cai bian shen wei yuan hui shen ding ; zhu bian Zhao Yongshan ; fu zhu bian Shen Ping ... [deng].  2002 1
沈菊英. : Zhongguo zhi wu lei jun yuan ti tu pu / Gong Zuxuan, Chen Zuoyi, Shen Juying bian zhu.  1990 1
沈葦窗. : Jing xi jin bai nian suo ji / Liu Shaotang, Shen Weichang zhu bian ; [Zhou Mingtai zuo]  1974 1
沈蔚德. : Lun bei ju yu xi ju / Chen Shouzhu, Shen Weide zhu.  1983 1
沈藻采. : Yuanhe Weiting zhi = History of Weiting township of Yuanhe / Shen Zaocai bian zuan, Xu Weixin dian jiao ; Weiting zhen zhi bian zuan wei yuan hui zheng li.  2001 1
沈虎雏. : Congwen jia shu : Congwen Zhaohe shu xin xuan / Shen Congwen, Zhang Zhaohe zhu ; Shen Huchu bian xuan ; Zhang Zhaohe shen he.  1996 1
沈行良. : Ying Han liu xing bing xue ci dian [electronic resource] / Cui Yiqing ... [et al.] zhu bian.  2007 1
沈衛威.   2
沈衛榮, 1962- : Xiyu li shi yu yan yan jiu ji kan / Shen Weirong zhu bian.  2007- 1
沈初, 1799. : "Si ku quan shu" ti yao gao ji cun / Zhang Sheng bian.  2006 1
沈西城. : Mei ying ji : Lu Xun, Yu Dafu yu Riben ji qi ta / Shen Xicheng zhu.  1976 1
沈西林. : Hong se niang zi jun [videorecording] / Tian ma dian ying zhi pian chang she zhi ; bian ju Liang Xin ; dao yan Xie Jin.  1998? 1
沈西蒙.   2
沈觀鼎. : Fo jiao han fan zi hui / Shen Guangding bian zhu = Chinese sanskrit dictionary of Buddhist terms / by Shen Guanding.  1994 1
沈該. : Yi xiao zhuan [electronic resource] : [6 juan / Shen Gai zhuan].  2006 1
沈謙, 1947- : Wen xin diao long pi ping lun fa wei / Shen Qian zhu.  1977 1
沈貽婷, : Gu dai tian wen xue zhong de ji he fang fa / Zhang Haichao, Shen Yiting zhu.  2015 1
沈賢愷. : Zheng Banqiao yan jiu / Shen Xiankai zhu.  1988 1
沈起元, 1685-1763.   2
沈起鳳, b. 1741.   2
沈起煒.   4
沈起凤, b. 1741. : Xie duo / Shen Qifeng zhu ; Qiao Yuzhou jiao dian.  1985 1
沈起炜.   5
沈超. : Nanjing hua yin dang = Nanjinghua yindang / zhu bian Hou Jingyi ; bian xie Liu Danjing ; fa yin Shen Chao ; jie shuo Fang Zhou.  1997 1
沈辛成, : Zu shu de kao gu : gou jian gu jin de shen fen / (Ying) Xi'an Qiongsi zhu ; Chen Chun, Shen Xincheng yi = The archaeology of ethnicity : constructing identities in the past and present / Sían Jones.  2017 1
沈辰, : Zhongguo (Luoyang) gu mu zhuan tu kao : 1939 nian (gong yuan qian san shi ji xi Han mu zhuan kao gu xue yan jiu) / Huai Lüguang zhu ; Xu Chanfei yi ; Shen Chen jiao.  2014 1
沈辰, 18th cent. : Zhongguo shu hua quan shu. Di 10 ce / Lu Fusheng zhu bian.  2000 1
沈辰垣, 17th/18th cent.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next