My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
湖北省建设厅. : Hubei gu dai jian zhu / Hubei Sheng jian she ting bian zhu ; zong zhu bian Zhang Famao ; ben juan zhu bian Wu Xiao.  2005 1
湖北省律师协会. : Lü shi shi jie [electronic resource] .  1988- 1
湖北省恩施土家族苗族自治州住房和城乡建设委员会. : Enshi min ju / Beijing da xue ju luo yan jiu xiao zu, Hubei Sheng zhu fang he cheng xiang jian she ting, Hubei Sheng Enshi Tujiazu Miaozu Zizhizhou zhu fang he cheng xiang jian she wei yuan hui.  2011 1
湖北省文物局. : Hubei wen hua yi chan : quan guo zhong dian wen wu bao hu dan wei = Brief information on major historic sites under nation protection in Hubei Province / Hubei Sheng wen wu ju bian ; [zhu bianShen Haining].  2009 1
湖北省文物考古硏究所.   6
湖北省文物考古研究所.   7
湖北省文物考古研究所, editor.   6
湖北省文物总店. : Qichun Luozhoucheng : 2001 nian fa jue bao gao / Huanggang Shi bo wu guan, Hubei Sheng wen wu zong dian bian zhu ; zhu bian Wu Xiaosong ; fu zhu bian Hong Gang.  2007 1
湖北省文联. 图书编辑部. : Yu Jiaolong / Nie Yunlan bian zhu ; [Hubei sheng wen lian tu shu bian ji bu bian ji]  1985 1
湖北省文艺创作室. : Hong ri zhao chu tian / Hu bei sheng wen yi chuang zuo shi.  1977 1
湖北省李四光研究会. : Li Siguang xue shu yan jiu wen ji / Hubei sheng Li Siguang yan jiu hui, Zhongguo di zhi xue hui di zhi li xue zhuan ye wei yuan hui bian.  1984- 1
湖北省枝城市地方志编纂委员会. : Yidu xian zhi / Hubei sheng Zhicheng shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1990 1
湖北省枝江县地方志编纂委员会. : Zhijiang xian zhi / Hubei sheng Zhijiang xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1990 1
湖北省松滋县志编纂委員会. : Songzi xian zhi / Hubei sheng Songzi xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1986 1
湖北省武汉市人口普查办公室. : Hubei Sheng Wuhan Shi di 3 ci ren kou pu cha zi liao hui bian.  1983 1
湖北省武汉市服装鞋帽工业公司. 技术研究室, editor. : Fu zhuang cai jian / Hubei Sheng Wuhan Shi fu zhuang xie mao gong ye gong si ji shu yan jiu shi bian.  1976 1
湖北省水浒研究会. : Shui hu zheng ming / Hubei sheng she hui ke xue yuan wen xue yan jiu suo, Hubei sheng Shui hu yan jiu hui bian.  1982- 1
湖北省江陵县县志编纂委员会. : Jiangling xian zhi / Hubei sheng Jiangling xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1990 1
湖北省爆破学会. : Bao po [electronic resource] = Bao po.    1
湖北省直红司公安厅. 红色造反司令部. : Peng Zhen fan ge ming xiu zheng zhu yi yan lun zhai bian (di yi pi cai liao) / Beijing ri bao she pi pan zu.  1967 1
湖北省石首市地方志编纂委员会. : Shishou xian zhi = Shishou xianzhi / Hubei sheng Shishou shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1990 1
湖北省社会科学院.   2
湖北省社会科学院. 文学硏究所. : Qu Yuan yan jiu lun ji / Hubei sheng she hui ke xue yuan wen xue yan jiu suo bian.  1984 1
湖北省社会科学院. 文学研究所. : Shui hu zheng ming / Hubei sheng she hui ke xue yuan wen xue yan jiu suo, Hubei sheng Shui hu yan jiu hui bian.  1982- 1
湖北省社会科学院. 历史研究所. : Hankou Jiujiang shou hui Ying zu jie zi liao xuan bian / Hubei sheng she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo bian.  1982 1
湖北省社会科学联合会.   2
湖北省科学技朮协会. : Lin chuang kou qiang yi xue za zhi [electronic resource] = Journal of clinical stomatology.    1
湖北省第一次全国经济普查领导小组办公室. : Hubei jing ji pu cha nian jian 2004 = Hubeijingjipuchanianjian / Hubei Sheng di yi ci quan guo jing ji pu cha ling dao xiao zu ban gong shi, Hubei Sheng tong ji ju bian.  2006 1
湖北省群众艺术馆.   2
湖北省老河口市地方志编纂委员会. : Laohekou shi zhi / Hubei sheng Laohegou shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
湖北省考古學會. : Chu Zhang hua tai xue shu tao lun hui lun wen ji / Hubei Sheng kao gu xue hui bian ; Fang Yousheng zhu bian ; Chen Yuan'gao fu zhu bian.  1988 1
湖北省考古学會. : Jiang Han kao gu [electronic resource] .  1980- 1
湖北省荊州博物馆. : Jingzhou tian xing guan er hao Chu mu / Hubei Sheng Jingzhou bo wu guan.  2003 1
湖北省荊州博物馆, editor. : Jingzhou Fenghuangshan xi Han nan shi yu chu tu wen wu = Western Han corpse and tomb No. 168 at Fenghuangshan in Jingzhou / Hubei Sheng Jingzhou bo wu guan bian yin.  2005 1
湖北省荊州博物馆, 湖北省文物考古硏究所, 北京大学考古学系石家河考古队. : Xiaojia wuji / Hubei Sheng Jingzhou bo wu guan, Hubei Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Beijing da xue kao gu xue xi Shijiahe kao gu dui.  1999 1
湖北省荊州地区博物館.   2
湖北省荊州地区博物馆.   5
湖北省荊沙铁路考古队.   2
湖北省行政学院. : Dang zheng gan bu lun tan [electronic resource] = Dang zheng gan bu lun tan.    1
湖北省襄樊市地方志编纂委员会. : Xiangfan shi zhi / Hubei sheng Xiangfan shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1994 1
湖北省襄陽县地方志编纂委员会. : Xiangyang xian zhi, 1989 / Hubei sheng Xiangyang xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1989 1
湖北省西汉 古尸硏究小組. : Jiangling Fenghuang shan 168 hao mu Xi Han gu shi yan jiu / Hubei sheng Xi Han gu shi yan jiu xiao zu bian ; Wu Zhongbi zhu bian.  1982 1
湖北省通城县志编纂委员会.. : Tongcheng xian zhi / Hubei sheng Tongcheng xian zhi bian zuan wei yuan hui.  1985 1
湖北省通山县志编纂委员会. : Tongshan xian zhi / Hubei sheng Tongshan xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1991 1
湖北省鍾祥县县志编纂委员会. : Zhongxiang xian zhi / Hubei sheng Zhongxiang xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1990 1
湖北省鶴峰县史志编纂委員会.. : Hefeng xian zhi / Hubei sheng Hefeng xian shi zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1990 1
湖北省麻城市地方志编纂委员会. : Macheng xian zhi / Hubei sheng Macheng shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ; [zhu bian Yan Yizhou].  1996 1
湖北省秭归县 地方志编纂委员会. : Zigui xian zhi / [Hubei sheng Zigui xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian]  1991 1
湖北省来鳳县县志编纂委员会. : Laifeng xian zhi / Hubei sheng Laifeng xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1990 1
湖北省图书馆. : Hubei sheng di fang zhi mu lu : chu gao / Hubei sheng di fang zhi ban gong shi, Hubei sheng tu shu guan bian.  1987? 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next