My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
王仁兴. : Zhongguo nian jie shi su / Wang Renxing zhu.  1987 1
王仁远.   2
王介之, 1607-1686.   2
王介南. : Zhongguo yu Dong nan Ya wen hua jiao liu zhi / Wang Jienan zhuan.  1998 1
王介錫. : Ming chao bai jia xiao zhuan : Beijing da xue tu shu guan cang shan ben / [Wang Jiexi zuan ; Zhou Zheng ji].  1993? 1
王令, 1032-1059.   2
王令, 1032-1059. : Wang Ling ji / Wang Ling zhu ; Shen Wenzhuo jiao dian.  1980 1
王令中. : Shi jue yi shu xin li : mei shu xing shi de shi jue xiao ying yu xin li fen xi / Wang Lingzhong zhu.  2006 1
王令芬. : Ren min bi bian zhi yu hui lü zheng ce / Wang Lingfen zhu.  1993 1
王付兵, / author. : Malaiya Hua ren de fang yan qun fen bu he zhi ye jie gou. 1800-1911 / Wang Fubing zhu.  2012 1
王仕元. : Zhongguo gai ge kai fang shi dian / Guo jia jing ji ti zhi gai ge wei yuan hui zong he gui hua he shi dian si bian ; Wang Shiyuan zhu bian ; Zheng Dingquan, Lu Yonghua, Chen Li fu zhu bian.  1993 1
王仕忠. : Cai feng Guizhou / Wang Shizhong bian zhu.  2003 1
王仕举.   2
王仕进. : 康妈学堂.  2016 1
王代功, b. 1856. : Xiangqi fu jun nian pu / Wang Daigong shu.  1971 1
王以仁, b. 1902. : Wang Yiren xuan ji / [ben she bian].  1984 1
王以坤. : Shu hua jian ding jian shu / Wang Yikun bian zhu ; Zheng Guangrong zheng li jiao kan ; Qi Gong ti qian.  1981 1
王以平. : Feng bao lai liao / Wang Yiping zhu.  1956 1
王以铸, 1925- : Qing gai ji / Wang Yizhu ... [et al. zhu].  1984 1
王仿, 1924- : Mi yu yi qian ze / Wang Fang bian.  1984 1
王任叔, 1900- : Zhai men ji / Baren zhu.  1941 1
  王伊同, 1914- -- See Wang, Yi-tʻung, 1914-   1
王伊同, 1914- : Wu chao men di : fu Gao men quan men shi xi hun yin biao / Wang Yitong zhu.  1978 1
王伊景.   2
王伏雄, 1913- : Zhongguo zhi wu hua fen xing tai : Di 2 ban / Wang Fuxiong ... [et al.] zhu.  1995 1
王仲仁. : Suo xing jia gong ci dian / Wang Zhongren.  2013 1
王仲坤. : Zhongguo jin dai jing ji shi / Zhu bian Wu Shenyuan ; fu zhu bian Tong Li ; can jia bian xie zhe Wang Zhongkun ... [et al.].  2003 1
王仲堯. : Zhizhedashi zhuan : Zhi guan miao fa chuang tian tai / zuo zhe Wang Zhongyao.  1995 1
王仲明. : Shanbei zhi xing : Xibei can guan tuan ge bao ji zhe te xie xuan ji.    1
王仲武. : Ying Han tong ji xue ci hui / Wang Zhongwu bian.  1981 1
王仲殊. : Han dai kao gu xue gai shuo / Wang Zhongshu zhu.  1984 1
王仲殊, 1925-   3
王仲犖.   6
王仲犖.. : Bei Zhou liu dian / Wang Zhongluo zhu.  1979 1
王仲田. : Zhongguo gong chan dang de li shi di wei shi zen yang xing cheng de / Gong qing tuan zhong yang xuan chuan bu bian ; zhu bian Wang Zhongtian.  1990 1
王仲田.. : Xin de bi an : Zou xiang 21 shi ji de Zhongguo min zhu / Zhong yang dang xiao zheng fa bu zu zhi bian xie ; Wang Zhongtian zhu.  1998 1
王仲聞, -1969, / writer of added commentary. : Nan Tang er zhu ci jian zhu / (Nan Tang) Li Jing, Li Yu zhu ; Wang Zhongwen jiao ding ; Chen Shuliang, Liu Juan jian zhu.  2013 1
王仲杰. : Zhongguo jian zhu cai hua tu ji / zhu bian He Junshou ; fu zhu bian Wang Zhongjie.  1999 1
王仲奋. : Zhongguo ming ku ming dong ci dian / Wang Zhongfen bian zhu.  2002 1
王仲涛. : Zhongguo xiang rui xiang zheng tu shuo / Yue Sheng bian, Wang Zhongtao yi.  2004 1
王仲颖. : Zhongguo ke zai sheng neng yuan chan ye fa zhan bao gao. 2009 / Wang Zhongying, Ren Dongming, Gao Hu.  2010 1
王仰晨. : Ba Jin shu jian : zhi Wang Yangchen.  1997 1
王 仰清. : Shao Yuanchong ri ji / Wang Yangqing, Xu Yinghu biao zhu.  1990 1
王佐, 1334-1375. / Works. Selections. 2016. : Xie Sheng ji / (Ming) Xie Duo zhuan ; Lin Jiali dian jiao. Wang Zuo ji / (Ming) Wang Zuo zhuan ; Xia Zheyao dian jiao. Lin E ji / (Ming) Lin E zhuan ; Qiu Jiangning dian jiao. Huang Kongzhao ji / (Ming) Huang Kongzhao zhuan ; Xu Sanjian dian jiao.  2016 1
王佐明. : Liaoning lao dong da shi ji : 1840-1989 / [Wang Zuoming, Ning Guoshi zhu bian]  1991 1
王佐榮   2
王佐良.   5
王佐良, 1916-1995, / author. : Yi jing / Wang Zuoliang zhu.  2016 1
王佐书, 1947- : Zhongguo min ban jiao yu fa zhan bao gao. 2003-2009 / Tao Xiping, Wang Zuoshu zhu bian; Zhongguo min ban jiao yu yan jiu yuan bian.  2010 1
王佑. : Fa yi xue / [(Ri) Shichuan Qingzhong zhu ; Wang You, Yang Hongtong bian yi].  1921 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next