My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
王佩增. : Zhongguo gu dai yu yan xue jia ping zhuan / Ji Changhong, Wang Peizeng bian.  1992 1
王佩璋. : Hong lou meng yan jiu can kao zi liao xuan ji : Yu Pingbo zhuan ji / Ren min wen xue chu ban she bian ji bu bian.  1973 1
  王佩琨 -- See Wang, Peikun   1
王佩諍. : Gong Zizhen quan ji / Wang Peizheng jiao ; [Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji]  1959 1
王 佩环.   2
王信. : Fujian chuan shuo, mi yu / Zhi Nong deng.  1974 1
王信, 1942-   2
  王信陽 -- See Wang, Xinyang   1
  王俞 -- See Wang, Yu   1
王俞. : Qian li Xiang Jiang xing / Wang Yu, Zhu Zheng zhu ; [she ying Fu Zhaoxun ... et al.].  1984 1
王保定. : You xian gu chui / Zhang Gu zhuan. Kai tian chuan xin lu / Zheng Qi zhuan. Ji yi zhi / Lu Xun zhuan. Guangling yao luan zhi / Luo Yin zhuan. Gui yuan cong tan / Feng Yi zhuan. Kai yuan tian bao yi shi / Wang Renyu. Zhi yan / Wang Baoding zhuan.  1915 1
王保平.   2
王保珍. : Zeng bu Su Dongpo nian pu hui zheng / Wang Baozhen.  1969 1
王保生. : Yu Pingbo san wen xuan ji / Wang Baosheng bian.  1983 1
王 保雲. : Yang Sanlang hui hua yi shu zhi yan jiu, yan jiu bao gao, zhan lan zhuan ji hui bian / ce hua zhu ban Taiwan sheng li mei shu guan ; yan jiu zhu chi ren Wu Longrong ; xie tong yan jiu ren Wang Baoyun.  1997 1
王保畬.   2
王保树. : Jing ji fa xue yan jiu zong shu / Wang Baoshu, Cui Qinzhi bian zhu.  1989 1
  王俊 -- See Wang, Jun   1
王俊. : Ma'anshan Liu chao mu zang fa jue yu yan jiu / zhu bian, Wang Jun.  2008 1
王俊, 1973- : Yi zu chuan tong xiao wen hua zai ti "Saite Ayu" yan jiu / Luo Qu, Wang Jun zhu.  2013 1
王俊中. : Dong Ya Han Zang fo jiao shi yan jiu / Wang Junzhong zhu ; Jiang Canteng, Pan Guangzhe, Jin Shiqi he bian.  2003 1
王俊傑. : 2006 Taibei shuang nian zhan : xian zhi ji yu jia / Ce zhan ren Dan Kamailong, Wang Junjie = Taipei biennial : Dirty Yoga / Curators Dan Cameron, Jun-jieh Wang  2006 1
王俊傑 : Shi yu zhi fang : Taiwan dang dai yi shu / Wang Junjie zhu bian = Horizon realm : Taiwan contemporary art / chief editor, Wang Jun-Jieh.  2013 1
王俊凱. : Da yi zuo chong jian de wu tai : Quan meng yi nian lai de hui gu = National Alliance for Post-Earthquake Reconstruction / [zhu bian Xie Quoxing ; bian zhuan Wang Junkai ... deng].  2000 1
王俊卿. : Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu. Guangxi juan / "Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu" zong bian ji wei yuan hui, "Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu" Guangxi juan bian wei hui bian ; [zhu bian Wang Junqing].  1999 1
王俊年.   3
王俊強. : Zhongguo nong ye gu ji mu lu / Zhongguo nong ye ke xue yuan, Nanjing nong ye da xue Zhongguo nong ye yi chan yan jiu shi bian ; zhu bian Zhang Fang, Wang Siming ; fu zhu bian Wang Junqiang ; can bian ren yuan Wang Junqiang, Chen Shaohua, Zhao Linfeng ; gu wen Wang Da, Guo Wentao.  2003 1
王俊彥, 1943- : Yi men zhong lie : Liao shi jia zu / Wu Xuewen, Wang Junyan zhu.  2004 1
王俊成. : Zhongguo chuan tong ji xiang tu an xi lie [electronic resource] / Wang Juncheng biAnhui.  2004 1
王俊玲. : Lu cai mei wei 30 zhong / Wang Junling bian.  1998 1
王俊祥. : Zhongguo liu min shi. Xian dai juan / Wang Junxiang, Wang Hongchun zhu.  2001 1
王俊秀, : She hui xin tai li lun : yi zhong hong guan she hui xin li xue fan shi = The Theory of Social Mentality : A Macro Social Psychology / Wang Junxiu zhu.  2014 1
王俊程, 1979- : Bian jing min zu di qu xin nong cun jian she chi xu tui dong ji zhi yan jiu : ji yu Dian dong nan de shi di kao cha / Wang Juncheng, Hu Hongxia zhu.  2012 1
王俊良.   2
王俊華. : Taiwan di zhi tu [map] / Chen Zhaoxia deng bian zhi ; hui tu Wang Junhua, Li Mingfeng = Geologic map of Taiwan / complied by C.H. Chen deng.  2000 1
王俊評, active 2014 : He xie shi jie yu Ya tai quan li ping heng : Zhongguo jue qi de shi jie guan, zhan lüe wen hua, yu di yuan zhan lüe / Wang Junping zhu.  2014 1
王俊豪, 1956- : Zheng fu zhi neng zhuan bian yu guan li fang shi chuang xin / Gao Xiaoping, Wang Junhao, Zhang Xuedong zhu bian.  2010 1
王俊雄.   2
王俊杰. : Hui jia, dian ying ren xi lie [electronic resource] / Wang Junjie bian.  2006 1
王俊义. : Min zu wen hua xu wu zhu yi ping xi / Guo jia jiao wei she hui ke xue fa zhan yan jiu zhong xin zu bian ; Gong Shuduo, Liu Guisheng, Wang Junyi bian.  1990 1
王俯民, 1936- : Jiang Jieshi zhuan / Wang Fumin zhu.  1989 1
  王倩倩 -- See Wang, Qianqian   1
  王倘 -- See Wang, Tang   1
王修筑. : Tu shuo er shi si jie qi he qi shi er wu hou [electronic resource] / Wang Xiuzhu bian zhu.  2011 1
  王停 -- See Wang, Ting   1
  王健 -- See Wang, Jian   1
王健.   4
王健, 1957- : She dasheng lun / [Wuzhu zhuan ; Xuanzong yi], Wang Jian shi yi.  1997 1
王健, 1965- : Zhongguo shi li lun qian yan / zhu bian: Wang Jian  2016 1
  王健, 1968- -- See Wang, Jian, 1968-   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next