My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
王佐明. : Liaoning lao dong da shi ji : 1840-1989 / [Wang Zuoming, Ning Guoshi zhu bian]  1991 1
王佐榮,   2
  王佐良 -- See Wang, Zuoliang   1
王佐良.   5
王佐良, 1916-1995, : Yi jing / Wang Zuoliang zhu.  2016 1
王佐书, 1947- : Zhongguo min ban jiao yu fa zhan bao gao. 2003-2009 / Tao Xiping, Wang Zuoshu zhu bian; Zhongguo min ban jiao yu yan jiu yuan bian.  2010 1
王佑. : Fa yi xue / [(Ri) Shichuan Qingzhong zhu ; Wang You, Yang Hongtong bian yi].  1921 1
王伽娜, : Yuan Dadu yin yue yan jiu / Wang Jiana zhu.  2015 1
王似峰.   2
王作坤.   2
王 作安.   3
王作富.   2
王作富.. : Zhongguo xing fa yan jiu / Wang Zuofu zhu.  1988 1
王作榮.   2
王作鑫. : Mao Zedong zhu shu bian nian suo yin / Wang Zuoxin bian.  2001 1
王作尧. : Dong zong yi ye / Wang Zuoyao.  1983 1
王作兴. : 狼人.  2015 1
  王伯厚, 1223-1296 -- See Wang, Yinglin, 1223-1296   1
王伯大, d. 1253. : Zhu Wengong jiao Han Changli xian sheng wen ji : [40 juan, wai ji 10 juan, yi wen 1 juan / Han Yu zhuan ; Zhu Xi kao yi ; Wang Boda yin shi ; Li Han bian]  1934? 1
  Yangming, Wang, 1472-1529 -- See Wang, Yangming, 1472-1529   1
  王伯揚, 1937- -- See Wang, Boyang, 1937-   1
王伯揚, 1937- : Zhongguo li dai yi shu. Jian zhu yi shu bian / Zhongguo li dai yi shu bian ji wei yuan hui bian ; [ben juan bian zhe Wang Boyang].  1994 1
王伯敏.   9
王伯瑞. : Lüliang Shi fei wu zhi wen hua yi chan hui cui / zhu bian Du Xuhua ; fu zhu bian Wang Borui.  2010 1
王伯祥.   4
王伯祥, 1924- : Zhong yi gan dan bing xue / zhu bian Wang Boxiang ; zhu bian zhu li Nie Guang, Zhou Zhenxiang, Ke Xinqiao.  1993 1
王伯良. : Cai tu er tong gu dai shen hua guan zhi / [zhu bian Xu Yihong ; cha tu Wang Bailiang [and others]].  1996 1
  王伯隅, 1877-1927 -- See Wang, Guowei, 1877-1927   1
王伯岳. : Zhong yi er ke lin chuang qian jie / Wang Boyue bian.  1976 1
  王伯扬, 1937- -- See Wang, Boyang, 1937-   1
王佳明. : 互动之中的犯罪与被害:刑法领域中的被害人责任研究.  2007 1
王佳楠, 1955- : Ming xin pian qing mo Zhongguo = Postcard of the Qing dynasty / Wang Jianan, Cai Xiaoli shou cang ; Chen Ling, Wang Jianan, Cai Xiaoli bian zhu.  2004 1
王佳鹏, : Dang gong zuo xiao shi shi : cheng shi xin qiong ren de shi jie / (Mei) Weilian Zhuliyesi Wei'erxun zhu ; Cheng Boqing, Wang Jiapeng yi = When work disappears : the world of the new urban poor / William Julius Wilson.  2016 1
王使璋, : Dunhuang suo chu Tang Song shu du zheng li yu yan jiu = Dunhuang suochu tangsong shudu zhengli yu yanjiu / Wang Shizhen, Wang Shizhang, Wang Huiyue zhu.  2016 1
王使臻, : Dunhuang suo chu Tang Song shu du zheng li yu yan jiu = Dunhuang suochu tangsong shudu zhengli yu yanjiu / Wang Shizhen, Wang Shizhang, Wang Huiyue zhu.  2016 1
王來棣. : Zhong gong chuang shi ren fang tan lu / Wang Laidi cai fang bian ji ; Li Rui xu.  2008 1
王侃, : Liu xue Beijing : wo zai er shi shi ji qi shi nian dai Zhongguo de jing li = Hand-grenade practice in Peking : my part in the cultural revolution / [Ying] Wu Fangsi zhu ; Fang Guangchang ce hua ; Wang Kan yi ; Zhang Li run wen.  2015 1
王佩俠. : La Han yi xue ci hui = Dictionarium medicale latino-Sinicum / Xie Daren, Zhang Tingju, Wang Peixia bian xie.  1981 1
王佩增. : Zhongguo gu dai yu yan xue jia ping zhuan / Ji Changhong, Wang Peizeng bian.  1992 1
王佩璋. : Hong lou meng yan jiu can kao zi liao xuan ji : Yu Pingbo zhuan ji / Ren min wen xue chu ban she bian ji bu bian.  1973 1
  王佩琨 -- See Wang, Peikun   1
王佩諍. : Gong Zizhen quan ji / Wang Peizheng jiao ; [Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji]  1959 1
王 佩环.   2
王信. : Fujian chuan shuo, mi yu / Zhi Nong deng.  1974 1
王信, 1942-   2
  王信陽 -- See Wang, Xinyang   1
  王俞 -- See Wang, Yu   1
王俞. : Qian li Xiang Jiang xing / Wang Yu, Zhu Zheng zhu ; [she ying Fu Zhaoxun ... et al.].  1984 1
王保定. : You xian gu chui / Zhang Gu zhuan. Kai tian chuan xin lu / Zheng Qi zhuan. Ji yi zhi / Lu Xun zhuan. Guangling yao luan zhi / Luo Yin zhuan. Gui yuan cong tan / Feng Yi zhuan. Kai yuan tian bao yi shi / Wang Renyu. Zhi yan / Wang Baoding zhuan.  1915 1
王保平.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next