My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
王大智. : 翻译与翻译伦理:基于中国传统翻译伦理思想的思考.  2012 1
王 大有, 1944- : Tu shuo Zhongguo tu teng / Wang Dayou, Wang Shuangyou zhu.  1998 1
王大空, 1920-   2
王大軍. : Fang di chan tou zi yu kai fa.  1992 1
王大魯.   2
王大斌, 1928- : Shanxi gu ta wen hua = Ancient pagoda culture in Shanxi / Wang Dabin, Zhang Guodong bian zhu.  1999 1
王大来, : Wen xue fan yi zhong de wen hua que sheng bu chang ce lüe yan jiu / Wang Dalai zhu.  2016 1
王大伟. : Xian dai han ying fan yi ji qiao / Wang Dawei bian zhu.  1999 1
王大学. : Bian ji de xiu yang / Wang Daxue bian zhu.  1985 1
王大观. : Jiu Jing huan gu tu = A Round Galncing of Old Beijing / Wang Daguan hui.  1995 1
王大军. : Riben zhi shi ci dian / Li De'an zhu bian ; [zhuan gao ren Wang Dajun ... et al.]  1991 1
王大钧. : Chang jian hua hui : cai se tu ji / Wang Dajun bian zhu ; Fang Yongxi she ying.  1985 1
王大陆, : Wo de shao nü shi dai / Chu pin gong si, Yu chun lei yu le wen chuang gu fen you xian gong si, Hua lian guo ji duo mei ti gu fen you xian gong si, Taiwan ying yi yu le gu fen you xian gong si ; chu pin ren, Guo Yuqing, Liao Weiming, Li Anxiu, Zhao Yifang ; bian ju, Zeng Yongting ; dao yan, Chen Yushan = Our times / Spring Thunder Entertainment, Hualien Media Intl Co., Ltd., Focus Media (Taiwan) Co., Ltd. present ; produced by Yu-Chin Kuo, Willy Liao, Preston Lee, Yi-Fang Zhao ; written by Sabrina Tseng ; directed by Frankie Chen.  2015? 1
王大鹏. : Zhongguo li dai shi hua xuan / Zhongguo she hui ke xue yuan wen xue yan jiu suo wen yi li lun yan jiu shi ; Wang Dapeng ... [et al.] bian xuan ; Wu Xiaoru shen ding.  1985 1
王大龙. : Xin ren kou li zan. Jie fang jun juan : ren kou yu ji hua sheng yu gong zuo hui gu yu zhan wang / Wang Dalong zhu bian.  2007 1
王大犇. : Zhongguo ren kou. Xizang fen ce / zhu bian Liu Rui ; fu zhu bian Wang Daben, Peng Cunxuan, Sun Zerong.  1988 1
王太岳, 1722-1785.   2
王太钧. : Xian dai gong wen xie zuo yu chu li jiao cheng [electronic resource] / Chen Huaping, Wang Taijun, Sun Jie bain zhu.  2007 1
王夫之, 1619-1692.   94
王夫之, 1619-1692. : Wang Chuanshan shi wen ji / Wang Fuzhi zhu.  1974 1
王夫子. : Bin zang wen hua xue : Si wang wen hua de quan fang wei jie du = Binzangwenhuaxue : siwangwenhuadequanfangweijiedu / Wang Fuzi zhu.  2007 1
王天.   2
王天一. : Wei Jin mu zhuan hua / Wang tian-yi lin mo.  1989 1
王天兵. : Qi bing jun / Yisake Babie'er zhu ; Dai Cong yi ; Wang Tianbing bian = Konarmii︠a︡ / Isaak Babelʹ.  2004 1
王天平, : Shanghai yi shu shi tu jian. She ying juan / zong zhu bian Shanghai yi shu yan jiu suo ; fen juan zhu bian Lin Lu, Wang Tianping.  2016 1
  王天德, 1960- -- See Wang, Tiande, 1960-   1
王天恩. : Chu ban gong zuo shou ce / Wang Tian'en ... [et al.] bian.  1981 1
王天慧. : Han yu qing jing hui hua = Chinese situational dialogues / Chen Ru, Wang Tianhui.  1991 1
王天成. : Da zhuan xing : Zhongguo min zhu hua zhan lüe yan jiu kuang jia / Wang Tiancheng zhu.  2012 1
王天方. : 穆斯林与当今世界宗教图景--比较宗教研究文集.  2010 1
王天昌.   2
王天曾. : Tan tan Zhongguo gong chan dang de zheng dang zheng feng / Yang Yifan, Luo Feng, Wang Tianzeng.  1984 1
王天有.   5
王天有, 1944- : Ming Qing lun cong = A collection of essays on the Ming and Qing dynasties / zhu bian Zhu Chengru, Wang Tianyou ; zhu ban Gu gong bo wu yuan, Beijing da xue.  2009 1
王天有.. : Ni chen lu / Ming Taizu chi lu ; Wang Tianyou, Zhang Heqing dian jiao.  1991 1
王天津.   2
王天濱. : Taiwan xin wen chuan bo shi / Wang Tianbin zhu.  2002 1
王天與. : Shang shu zuan zhuan [electronic resource] : [46 juan / Wang Tianyu zhuan].  2006 1
王天良. : San guo zhi di ming suo yin / Wang Tianliang bian.  1980 1
王天若. : Miao zu min jian gu shi xuan / Liang Bin, Wang Tianruo bian ; [qian tu Shen Hou, Lu Zhongjian].  1986 1
王天苗. : 周易元义.  2014 1
王天雁, : "Zhonghua Renmin Gongheguo nong cun tu di cheng bao fa" tiao wen li jie yu shi yong : tiao wen zhu zhi, tiao wen shi yi, can kao he tong wen ben, dian xing an li, fa lü shi yong / Gao Shengping, Wang Tianyan, Wu Zhaojun zhu.  2019 1
王天荣. : Zhongguo xian dai mei shu jia ren ming da ci dian = A great biographic dictionary of Chinese artists / zhu bian Lei Zhengmin ; fu zhu bian Wang Amin ; zhuan gao ren Wang Tianrong ... [et al.].  1989 1
王天玺. : Min zu fa gai lun / Wang Tianxi.  1988 1
王天义, : Xue xi shi jiu da bao gao : jing ji 50 ci / zhu bian Liu Binjie ; fu zhu bian Wang Tianyi.  2018 1
王天锡, 1940- : Bei Yuming / Wang Tianxi.  1990 1
王天顺. : Xi Xia zhan shi / zhu bian Wang Tianshun.  1993 1
王天鹏. : 孝道之网:客家孝道的历史人类学研究.  2015 1
王天奖.   3
王天青. : Jian ming di xue ci dian / Wang Tianqing ... deng bian.  1988 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next