My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
王建, jin shi 775.   3
王建中.   2
  王建中, 1933- -- See Wang, Chien-chung, 1933-   1
王建中, 1944- : Han dai hua xiang shi tong lun / Wang Jianzhong zhu.  2001 1
王建之. : Fengrun xian zhi / Fengrun xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Wang Congzheng ; fu zhu bian Wang Jianzhi, Ma Yuwen.  1993 1
王建亭. : Liu ying de gu shi [electronic resource] / Wang Zhaoxiang, Wang Jianting bian zhu.  1996 1
王建勤.   2
王建國. : Ren hai da bei ju / Wang Jian'guo zhu.  1955 1
王建堂.   2
王建宇.   2
王建富. : Taiyuan di xia dang ge ming dou zheng shi hua / Wang Jianfu, Cheng Xiulong.  1985 1
王建峰. : You er shi zi bao dian / Bian wen He Zi ; she ji Wang Jianfeng, Chen Xiaokai.  2000 1
王建平.   6
王建康, : Shanxi jing zhun tuo pin yan jiu bao gao. 2017 = Annual report on targeted measures in poverty alleviation of Shaanxi. 2017/ Ren Zongzhe, Bai Kuanli, Wang Jiankang zhu bian.  2017 1
王建忠. : Zhongguo kuai ji jian shi / Li Baozhen, Wang Jianzhong.  1989 1
王建振. : Da di san bu qu / Sai Zhenzhu zhu ; Wang Jianzhen yi.  2010 1
王建政, : Guba : qi bu hai shi zhi bu? = Kuba : aufbruch oder abbruch? / (De) Hansi-Modeluo, (De) Fulici-Shiteleilici, (De) Kelaosi-Aixina, (De) Fu'erke'er-He'ermusiduofu zhu ; Wang Jianzheng yi.  2016 1
王建朗. : Kang Ri zhan zheng shi qi Zhongguo dui wai guan xi / Tao Wenzhao, Yang Kuisong, Wang Jianlang.  1995 1
王建朗.. : Zhongguo min su wen hua / Zhijiang Guangzhi zhu ; Wang Jianlang ... [et al.] yi.  1991 1
王建林. : Zhongguo xi bu nong ye qi xiang zai hai, 1961-2000 / Wang Jianlin, Lin Rinuan zhu bian.  2003 1
王建林, 1955- : Qiuci wen hua ci dian / Xinjiang Qiuci yan jiu yuan bian ; Wang Jianlin, Zhu Yingrong zhu bian.  2015 1
王建槐. : Da Zhonghua wen hua zhi shi bao ku / [zhu bian Wu Gangzi ; fu zhu bian Yi Xuejin, Wang Jianhuai].  1993 1
王建武.   2
王建民, 1957-   2
王建民, 1980-, : Liu dong de cheng xiang jie xian / Wang Jianmin zhu.  2012 1
王建玲. : Liang yuan / Wang Jianling zhu.  2007 1
王建生, 1937-. : 1947 Taiwan er er ba ge ming [electronic resource] / Wang Jiansheng, Chen Wanzhen, Chen Yongquan he zhu.  1991 1
王建生, 1946- : Gu dian shi xuan ji ping zhu / Wang Jiansheng zhu.  2003 1
王建磐. : Su zhi jiao yu : jiao yu de li xiang yu mu biao / zhu bian, Lu Bingyan, Wang Jianpan ; bian wei, Ma Qinrong, Luo Guozhen, Zhao Zhongjian.  1999 1
王建秋. : Song dai tai xue yu tai xue sheng.  1966 1
王建竹. : Taizhong Shi zhi : Taiwan Sheng / Wang Jianzhu, Lin Youmu deng zuan xiu.  1983 1
王建芹. : Fei zheng fu zu zhi de li lun chan shi : jian lun wo guo xian xing fei zheng fu zu zhi fa lü de chong tu yu xuan ze / Wang Jianqin zhu.  2005 1
王建超. : Zhongguo guan li nian jian = China management yearbook / Guo ji guan li xue hui ; zhu bian Wang Jianchao.    1
王建革, 1964-   2
王建斌. : Anping xian zhi / Anping xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; Wang Jianbin zhu bian.  1996 1
王建刚. : 后理论时代与文学批评转型:巴赫金对话批评理论研究.  2012 1
王建东. : Dang dai huo bi ju zhi du yan jiu : jian lun Xianggang lian xi hui lü zhi du / Wang Jiandong zhu.  2005 1
王建荣.   2
王建礼. : 巴西共产党探索"走向社会主义的巴西式道路"研究.  2015 1
王建华.   4
王建设.   2
王建设, 1954- : Quanzhou fang yan yu wen hua / Wang Jianshe, Zhang Ganli ; Quanzhou li shi wen hua zhong xin bian.  1994 1
王建军. : Dunhuang Mogaoku bei qu shi ku / Peng Jinzhang, Wang Jianjun ; Dunhuang yan jiu yuan bian.  2000- 1
王建辉, 1957- : Jing Chu wen hua / Wang Jianhui, Liu Senmiao zhu.  1992 1
王建农. : 2005 nian Jiangxi sheng 1% ren kou chou yang diao cha zi liao / Jiangxi sheng tong ji ju bian ; [Wang Jiannong zhu bian]  2007 1
王建国.   2
王弈. : Xuxi si jing shi ji / [Liu Chenweng zhuan. Zhen Shanmin ji / Zhen Guifang zhuan]. Ziyan shi xuan / [Yu Shi zhuan ; Wu Shidao xuan]. Bai yun ji / [Shi Ying zhuan]. Yu dou shan ren ji / [Wang Yi zhuan]. Shan cun yi ji / [Qiu Yuan zhuan]. Cui han ji / [Song Wu zhuan].  1981 1
王式廓, 1911-1973. : Wang Shikuo hua ji.  1982 1
王引之, 1766-1834.   3
王引之, 1766-1834.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next