My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
王忠林.   2
王忠烈. : Taiwan, Xianggang, Aomen xue wei zhi du yu yan jiu sheng jiao yu yan jiu [electronic resource] / zhu bian Wang Zhonglie.  1997 1
王忠瑜, 1927-   2
王忠诚. : Shen jing wai ke xue / zhu bian Shi Yuquan ; fu zhu bian Wang Zhongcheng, Xue Qingcheng ; bian wei Zhu Zhenqing [and others].  1984 1
王念孫, 1744-1832.   4
王念慈. : Xu jin dai ming hua da guan / Wang Nianci zhu [i.e. bian].  1984 1
王念石.   2
王念石, 1932- : Zhongguo li dai jiu ju jian shang tu dian [electronic resource] / Wang Nianshi bian zhu.  2009 1
王念祥. : Ming shi jia ju diao ke yi shu / Wang Nianxiang bian zhu.  2001 1
王思任, 1575-1646.   2
王思平. : Sunzi ; Wuzi.  2001 1
王思彤. : Hu Yaobang nian pu zi liao chang bian / [zhu bian: Zheng Zhongbing ; zhi xing zhu bian: Sheng Ping ; fu zhu bian: Wang Sitong].  2005 1
王思懿. : Da ran fang [videorecording] / Zhong yang dian shi tai chu pin.  2003 1
王思政.   2
王思明. : Zhongguo nong ye gu ji mu lu / Zhongguo nong ye ke xue yuan, Nanjing nong ye da xue Zhongguo nong ye yi chan yan jiu shi bian ; zhu bian Zhang Fang, Wang Siming ; fu zhu bian Wang Junqiang ; can bian ren yuan Wang Junqiang, Chen Shaohua, Zhao Linfeng ; gu wen Wang Da, Guo Wentao.  2003 1
王思明, 1961- : 20 shi ji Zhongguo nong ye yu nong cun bian qian yan jiu : kua xue ke de dui hua yu jiao liu / Wang Siming, Yao Zhaoyu zhu bian.  2003 1
王思治. : Liang Han she hui xing zhi wen ti ji qi ta / Wang Sizhi.  1980 1
王思煜. : Jin rong wei ji xia de chan ye sheng ji he she hui re dian [electronic resource] : 2009 dong guan cheng shi fa zhan bao gao = Industrial upgrading and hot social issues in financial crisis Dongguan development report 2009 / Deng Yupeng, Wang Siyu zhu bian.  2010 1
王思義. : Qian ai fei gong de mo jia si xiang / Wang Siyi zhu.  1995 1
王思翔. : Taiwan jiu shi / Zhou Mengjiang, Wang Sixiang zhu ; Ye Yunyun bian.  1995 1
王思茗. : 冬妹.  2015 1
王思誠.   2
王思誠.. : Zhong gong huo guo shi shi nian biao / zhu bian Wang Sicheng, bian zuan Huang Shilun.  1976 1
王思礼. : Sui Tang Wu dai mu zhi hui bian [electronic resource] / Wang Sili ... [et al.] zhu bian.  1991 1
王怡.   2
王怡琳. : Ji gu lu ba wei / Yuan zhu Ouyang Xiu ; Deng Baojian, Wang Yilin zhu shi.  2010 1
王怡超. : Jinmen ju luo jian zhu de shui xi tong / zuo zhe Xu Zhengping, Wang Yichao.  2011 1
王恭, 14th-15th cent.   2
王恭, 15th cent. / 白雲樵唱集. 1973. : Zhao Kaogu wen ji / [Zhao Huiqian zhuan]. Bai yu qiao chang ji / [Wang Gong zhuan].  1973 1
王恢. : Zhongguo li shi di li ti yao / Wang Hui zhu.  1980 1
王恢.. : Tai ping huan yu ji suo yin / Wang Hui bian ji.  1975 1
王恩,   3
王恩光. : Shi jie ji gou jian cheng zi dian = Guide to acronyms of world organizations / zhu bian Wu Renyong, Wang enguang ; bian ji Xu Bangxing ... [et al.].  1980 1
王恩光.. : Ying Han tu shu guan xue ci dian / Zhang Yunshan, Xu Bangxing, Wang Enguang bian.  1982 1
王恩宇. : Mao Zedong zhe xue si xiang yan jiu / Wang Enyu ... [et al.]  1983 1
王恩海. : Pingyao hua yin dang = Pingyaohua yindang / zhu bian Hou Jingyi ; bian xie Qiao Quansheng, Chen Li ; fa yin Wang Enhai, Zhang Fayu ; jie shuo Fang Zhou.  1999 1
王恩田. : Qi Lu wen hua zhi / Wang Entian zhuan.  1998 1
王 恩涌. : Zhongguo qu yu jing ji cha yi ji qi dui ce / Hu Zhaoliang, Wang Enyong, Han Maoli.  1997 1
王恩铭. : 美国反正统文化运动:嬉皮士文化研究.  2008 1
王恕, 1416-1508.   2
王恕民. : Lianjiang Xian zhi / [zong jian zuan Wang Shumin ; zong bian zuan Jiang Rongyu ; xie bian Cao Yuanzhang]  1986 1
王悦. : Cheng shi te se yu gu jian zhu [electronic resource] = Protection of ancient architecture and urban characteristic / Li Xiongfei, Wang Yue zhu bian.  1991 1
王悦賢. : Da lu Tai shang cai jing fa ling dao lan shou ce / [Wang Yuexian deng bian zhu].  2006 1
王惠. : Gu dai wen xue shi yu ci ci dian / Wang Hui ... [et al.] bian.  1987 1
王惠三. : Han yu shi yun : biao zhun yin / Wang Huisan bian zhu.  1957 1
  王惠娟 -- See Wang, Hui-chuan   1
王惠月, / author. : Dunhuang suo chu Tang Song shu du zheng li yu yan jiu = Dunhuang suochu tangsong shudu zhengli yu yanjiu / Wang Shizhen, Wang Shizhang, Wang Huiyue zhu.  2016 1
王惠民.   2
王惠民, 1961-   2
王惠珍. : Aodaliya mao yi tou zi zhi nan / zhu bian Wang Huizhen ; fu zhu bian Xu Mingqi ; bian xie zhe Ouyang Huanzi, Duan Xiping, Xu Lilai.  1994 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next