My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
王本世. : Mouping xian zhi / Shandong sheng Mouping xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Wang Benshi.  1991 1
王本朝.   2
王本庆. : Xichuan xian zhi / zhu bian Wang Benqing ; Xichuan xian di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui.  1990 1
王本华. : Han yu ci zhang xue lun ji / Zhang Zhigong zhu ; Wang Benhua bian.  1996 1
王李娜. : Qing dai mu shi shi ke yi shu = The art of the carved stones of Li's tombs of the Qing dynasty in Dali country, Shaanxi province / Jin Xianyong, Tian Yaqi, Wang Lina zhu ; Shaanxi kao gu yan jiu yuan bian.  2008 1
王李英. : Zengcheng fang yan zhi / He Weitang zhu ; Guangdong Zengcheng xian zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi zu bian.  1998 1
王杏元. : Lüzhu cun feng yun / Wang Xingyuan.  1978 1
王杏泉. : Taoyuan xian di jia yan jiu / Wang Xingquan zhuan. Taizhong shi jin shi nian lai di jia bian dong zhi yan jiu / Jiang Tao zhuan.  1981 1
王林, 1909-   3
王林晚. : 军事外交.  2013 1
王林渡, 1908- . : Jiang Gui zi xuan ji.  1980 1
王林瑤.   2
王東. : Zhongguo li shi shang de yi min yu zu qun xing : Kejia ren, peng min ji qi lin ju men / Liang Zhaoting zhu ; Timu Laite bian ; Wang Dong, Sun Yeshan yi = Migration and ethnicity in Chinese history : Hakkas, Pengmin and their neighbors / by Sow-Theng Leong ; edited by Tim Wright ; introduction and maps by G. William Skinner ; translated by Dong Wang and Ye-Shan Sun.  2015 1
王東英. : Yi jiu qi ba nian hou Zhong gong wu jia peng zhang chu tan / Wang Dongying.  1990 1
王松.   2
王松, 1866-1930. / Works. Selections. 2013. : Wang Song ji / Xie Chongyao xuan zhu.  2013 1
王松奇. : Zhongguo shang ye yin hang jing zheng li bao gao = Report on competitiveness of China's commercial banks.  2006- 1
王松振. : Xuzhou shi ji xie gong ye zhi / zhu xiu Wang Songzhen ; jian xiu Hu Baikui, zhu bian Sun Jiliang, Zhang Mingyuan.  1991 1
王松林, 1964- : Yuan qu de wen ming : Zhongguo Saman wen hua yi shu / ben ce zhu bian Wang Songlin.  2004 1
王松茂.   4
王柯, 1956 March 27-, / author. : Xiao shi de 'guo min' : jin dai Zhongguo de 'min zu' hua yu yu shao shu min zu de guo jia ren tong / Wang Ke zhu.  2017 1
王柯平. : 旅游美学论要.  2015 1
王柏, 1197-1274. : Luzhai ji [electronic resource] : [20 juan / Wang Bai zhuan].  2006 1
王桂新.   2
王桂玲. : Zhongguo duo dang he zuo yu zheng zhi xie shang zhi du zhuan ti zi liao hui bian / chu pien Xiao Chaoran ; fu zhu pien Sun Bokan, Guan Haiting, Wang Kuiling.  1998 1
王桂苡. : Wo de fu qin Mao Zedong / Li Min zhu ; Wang Guiyi zhi bi.  2001 1
王桑村. : Nong ye gong cheng ji shu ci dian / [zong bian ji Zhuang Guangming ; zhuan gao ren Wang Sangcun ... [deng]].  2002 1
王根元. : Zhongguo gu dai kuang ye kai fa shi / Xia Xiangrong, Li Zhongjun, Wang Genyuan bian zhu.  1980 1
王梓. : Wang fu / zhu zhe Wang Zi.  2005 1
王梓夫.   5
王梓木. : "Quan min suo you zhi gong ye qi ye fa" jiang hua / Fang Weilian, Wang Zimu zhu bian.  1988 1
王梓材.   2
王梓靜, / conductor, performer. : Tranquil as a Chrysanthemum : atmospheric music theatre = Ren dan ru ju / by Law Wing-fai.  2018 1
王梓璇. : Hu tong, si he yuan = Hutong, quadrangle / [zhu bian Chen Gang, Zhu Jiaguang ; zhuan wen Yin Junke, Wang Zixuan].  2005 1
王梵志, ca. 590-ca. 660. / Poems. 1983. : Wang Fanzhi shi jiao ji / Zhang Xihou jiao ji.  1983 1
王梅玲. : Ying Mei yu Ya Tai di qu tu shu guan zi xun xue jiao yu / Wang Meiling zhu.  2005 1
王梅峒. : Ying Han sheng tai xue ci hui : fu Han Ying dui zhao = English-Chinese dictionary of ecology / Wang Meitong.  1986 1
王梨. : 排岭的天空(美术家艺文随笔丛书).  2015 1
王森.   2
王 森泉. : Huang tu di min su feng qing lu / Wang Senquan, Qu Diankui zhu.  1992 1
王森然, 1895-   2
王森.. : Yi gu wen chang yong zi zi dian / Wang Sen zhu bian.  1989 1
王植, 1721年進士.   2
王植, jin shi 1721.   2
王棠, 1890-1952, / author. Author. : Ge ming yu wo : xin hai ge ming yuan xun Wang Tang kou shu = Revolution and I / Wang Songwei, Huang Zhenwei zhu bian.  2015 1
王楷. : 天然与修为:荀子道德哲学的精神.  2011 1
王榕生. : Zhongguo fu shi / [Wang Rongsheng zhu].  1984 1
王構, 1245-1310. : Xiu ci jian heng / Wang Kou chuan.  1965 1
王槐曼. : E Han ke ji da ci dian = [Bolʹshoĭ russko-kitaĭskiĭ politekhnicheskiĭ slovarʹ] / zhu bian Wang Huaiman.  1990 1
王槐挺. : Han Ying Han yu cheng yu yong fa ci dian / bian zhu Pan Weigui ; fan yi Kuang Peihua ... [et al.] ; Ying wen ding gao Wang Huaiting = A Chinese-English dictionary of Chinese idioms / compiler, Pan Weigui ; translators, Kuang Peihua ... [et al.] ; English text finalizer, Wang Huaiting.  2000 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next