My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
王禹偁, 954-1001.   4
王萬福, 1912- : Hainan wen hua lun ji / [zhu zuo zhe Wang Wanfu].  1992 1
王秀梅. : Houcun shi hua / Liu Kezhuang zhuan ; [Wang Xiumei dian jiao].  1983 1
王秀楚,   2
王秀楚, active 1645.   5
王秀楚, fl. 1645.   2
王秀江. : 《孔子家语》考述.  2016 1
王秀玲. : Aodaliya jiao yu ci dian [electronic resource] / Wang Guofu ... [et al.] zong bian yi.  2002 1
王秀珍.   2
  王秀芳 -- See Wang, Xiufang   1
王秀芳.   2
王秀芝. : Zhongguo er tong wen xue / Wang Xiuzhi zhu.  1991 1
王秀雄. : Huang Tushui = Huang Tu-Shui / [ben juan zhu zhe Wang Xiuxiong].  1996 1
王秀鑫. : Zhonghua min zu kang Ri zhan zheng shi, 1931-1945 / Zhong gong zhong yang dang shi yan jiu shi di 1 yan jiu bu zhu ; Wang Xiuxin, Guo Dehong zhu bian.  1995 1
王秀杰, : Ying Han shuang jie xin ci xin yu ci dian / zhu bian Wu Xuemei, Wang Di, Wang Xiujie.  2013 1
王秀云. : Xi bu ji chu jiao yu : xian zhuang yu fa zhan yan jiu = Xi bu ji chu jiao yu : xian zhuang yu fa zhan yan jiu / zhu bian Wang Xiuyun, Cong Chunxia.  2001 1
王秀丽, 1969- : Zong le de kun huo : Ming dai de shang ye yu wen hua = The confusions of pleasure : commerce and culture in Ming China / (Jia) Buzhengmin zhu ; Fang Jun, Wang Xiuli, Luo Tianyou yi.  2016 1
王秀玮. : Zou xiang Aodaliya = Going to Australia / Wang Xiuwei bian zhu.  1999 1
王秀清, 1966- : Nong ye jing ji li lun yu zheng ce qian yan wen ti yan jiu (2013-2014) : Riben nong lin zhong jin zong yan xi lie juan zeng jiang zuo bao gao ji / Zhongguo nong ye da xue Zhongguo nong cun zheng ce yan jiu zhong xin, Zhongguo nong ye da xue jing ji guan li xue yuan, Riben nong lin zhong jin zong he yan jiu suo ; Zhao Yang, Wang Xiuqing zhu bian.  2014 1
  王秉愚 -- See Wang, Bingyu   1
王秉愚. : Han zi de zheng zi yu zheng yin = Hanzi de zhengzi yu zhengyin / Wang Bingyu.  1994 1
王秉成. : You tong li de lao Tianjin = The old Tianjin from pillar box / [zhu bian Chou Runxi ; fu zhu bian Yan Wenqi, Wang Bingcheng].  2004 1
王秉欽. : 20 shi ji Zhongguo fan yi si xiang shi / Wang Bingqin.  2004 1
  王秉钧 -- See Wang, Bingjun   1
王秉龙, : Du Shiniang : [xi ju she ying hua fu] / Wang Binglong gai bian she ying.  1994 1
  王科 -- See Wang, Ke   1
王科.   2
王秋桂.   20
  王秋桂, 1943- -- See Wang, Chʻiu-kuei, 1943-   1
王秋桂, 1943-   42
王秋桂, 1943-   3
王秋水. : Shi yong Han yu tu jie ci dian / Liang Derun, Fan Mingxian, Xu Xiuzhi bian ji ; Wang Zhijie, Wang Qiushui, Li Mouyuan hui tu.  1982 1
王秋海. : Hun chuang : shi jie hun su / Yuesefu Buleiduoke zhu ; Wang Qiuhai, Min Fu, Li Yusheng yi.  1986 1
王秋芬, : Chunpi Cun de bian qian : Xizang Yadong Xian XiaSima Zhen Chunpi Cun diao cha bao gao / Wang Qiufen zhu.  2016 1
王秋貴. : Anhui sheng Guichi shi Liujie xiang Yuanxi cun Cao, Jin, Ke san xing jia zu de nuo xi / Wang Zhaoqian, Wang Qiugui.  1993 1
王秋香. : Han Ying sheng wu hua xue ci hui [electronic resource] / Wang Qiuxiang bian.  1987 1
王秋墨.   2
王秋艳. : Zhongguo lü se fa zhan bao gao / ben shu zhu bian Wang Qiuyan.  2009- 1
王秦. : Zhang Xueliang yu Xi'an shi bian / Ying Detian zhu ; Yue Long, Wang Qin zheng li.  1980 1
  王稚 -- See Wang, Zhi   1
王稱, 12th cent. : Dong du shi lue : 130 juan / Wang Cheng ; [Guo li zhong yang tu shu guan te cang zu bian].  1991 1
王稼句.   4
王稼祥. : Zheng zhi gong zuo lun cong [microform]. Di 1 ce / Guo min ge ming jun shi ba ji tuan jun (Ba lu jun) zheng zhi bu bian.  1941 1
王穀祥, 1501-1568, : Ming Wang Guxiang shu Jiu ge / Wang Guxiang shu.  2003 1
  王積業 -- See Wang, Jiye   1
  王穎 -- See Wang, Ying   1
  王穎, 1949- -- See Wang, Wayne, 1949-   1
  王穗辉 -- See Wang, Huihui   1
  王立 -- See Wang, Li   1
王立.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next