My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
王绘春. : The dyansty of Yongzheng. eng  2005 1
王继凡. : Sui Tang xian zhen / zhu bian Ma Qingfu ; zhu zhuan Wang Jifan.  1991 1
王继光.   2
王继平, 1957- : Huan mie yu xin sheng / Wang Jiping zhu.  1998 1
王继康, 1961- : Zai zao Zhongguo yin qi guan xi : lun yin hang zhai quan yue shu yu guo you qi ye zhi li / Wang Jikang zhu.  2000 1
王继祥. : Zhongguo xue shu zhu zuo zong mu ti yao. Wen xue yi shu juan, 1978-1987 / Wang Jixiang zhu bian.  1996 1
王继英. : Wu shu yu wu wen hua / Wang Jiying zhu.  1993 1
王继英.. : Min jian ge yao / Long Yucheng, Wang Jiying bian.  1997 1
王继超, 1957-   3
王继超, 1957.3- : Yi zu chuan tong xin yang wen xian yan jiu / Wang ji chao, zhang he ping, yu hai, bi jie di qu min zu zong jiao shi wu ju, gui zhou sheng min wei.  2010 1
王继霞. : 20世纪回族文学价值研究.  2014 1
王继刚. : Kongque shan xia / Wang Jigang ; [Chen Yunhua cha tu]  1976 1
王继权.   2
王继锋. : Wo jia Kunming = Wo jia Kun Ming / zhu bian Long Donglin ; zhu wen Wang Jifeng.  2001 1
王续琨. : Ke xue fang fa ci dian [electronic resource] / Wang Haishan zhu bian.  1992 1
王罗珍. : "Qi jing ba mai kao" jiao zhu / Li Shizhen zhuan ji ; Wang Luozhen, Li Ding jiao zhu ; Li Chengzhi shen yue.  1990 1
王义桅, 1971- / author. : Belt and road initiative : what will China offer the world in its rise / Wang Yiwei.  2016 1
王义端. : Han Ying xin shi dai zheng jing yong yu jing bian / Wang Yiduan, Yu Songxi bian = A glossary of contemporary Chinese politics and economics : Chinese-English / compiled by Wang Yiduan and Yu Songxi.  1999 1
王义鈞. : Luannan Xian zhi / Hebei Sheng Luannan Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Wang Yijun.  1997 1
王义骅.   2
王 习耕. : Minguo yi wen / [Jiang Kun, Wang Xigeng zhu bian].  1993 1
王圣思. : Jiu ye zhi shu chang qing : "Jiu ye shi ren" zuo pin xuan / Wang Shengsi xuan bian.  1994 1
王圣珊, / translator. : Zhan zheng yu hui yi / [Mei] He'erman Woke zhu ; Wang Shengshan [and eleven others] yi.  1996 1
王圣学. : Da cheng shi wei xing cheng yan jiu = Study on big city and fellow town / zhu bian Wang Shengxue ; fu zhu bian Yang Songmao, Wang Zhaoping, Liu Qibo.  2008 1
王声振. : Anhui gu ta yi shu / Zhu Xiukun, Fu Qiang bian ; Wang Shengzhen she ying, zhuan wen = The arts on the ancient tower in Anhui / edited by Zhu Xiou Kun, Fu Qiang ; text and photographed [i.e. photograph] by Wang Sheng Zhen.  1996 1
王聪, / translator. : Gu dai shi jie li shi di tu ji / [De] A-M.Weiteji, E.Ao'ersihaosen, R.Xidelake zhu bian ; Ge Huipeng, Gu Yuanchi, Shi Xiangjie, Wang Cong yi.  2017 1
王听度, / author. : Ying Han ji chuang ci hui / Wang Tingdu bian zhu.  1987 1
王临惠, 1960- : Fen He liu yu fang yan de yu yin te dian ji qi liu bian / Wang Linhui zhu.  2003 1
王兴.   2
王兴中. : Zhongguo cheng shi sheng huo kong jian jie gou yan jiu / Wang Xingzhong deng zhu.  2004 1
王兴亮, / translator. : Hafo Zhongguo shi = History of Imperial China / Bu Zhengmin zhu bian.  2016 1
王兴平.   2
王兴昀, / author. : Bao li qian kun : Bei yang hua bao zhong de Tianjin cheng shi wen hua / Wang Xingyun zhu.  2017 1
王兴瑞. : Xian Furen yu Feng shi jia zu : Sui Tang jian Guangdong nan bu di qu she hui li shi de chu bu yan jiu / Wang Xingrui zhu.  1984 1
王兴亚.   2
王兴义.   2
王兴华. : Zhongguo li shi yao ji jie shao ji xuan du / [zhu bian Liu Zhonglai] ; bian zhe Wang Xinghua ... [et al.].  1991 1
王兴骥.   2
王兴才. : Han yu ci hui yu fa hua he yu fa ci hui yan jiu = A study on the Chinese lexical grammaticalization and grammar vocabulary / Wang Xingcai zhu.  2009 1
王兴国. : Yang Changji de sheng ping ji si xiang / Wang Xingguo.  1981 1
王兴国, 1962- : Mou Zongsan zhe xue si xiang yan jiu : cong luo ji si bian dao zhe xue jia gou / Wang Xingguo zhu.  2007 1
王兴国, 1969- / author. : Han zi wen hua yu shu fa yi shu / Wang Xingguo, Liu Yiming zhu.  2016 1
王庄穆. : Minguo si chou shi, 1912-1949 nian / Wang Zhuangmu zhu bian.  1995 1
王华.   2
王华, 1980-, / author. : Men kan zhi wai : cheng shi lao wu shi chang zhong de di bian ren qun = Beyond the threshold : living at the bottom of the urban labor market / Wang Hua zhu.  2016 1
王华介. : Jian Xian'ai, Liao Gongxian yan jiu he ji / Song Xianbang, Wang Huajie bian.  1985 1
王华岑. : Feng Yuxiang jiang jun chuan qi / Wang Huacen, Niu Geng.  1983 1
王华建, / editor : Zhongguo gong chan dang Sichuan Sheng Zitong Xian zu zhi shi zi liao 1935.4-1987.10 / Zhong gong Sichuan Sheng Zitong Xian wei zu zhi bu, Zhong gong Sichuan Sheng Zitong Xian wei dang shi yan jiu shi, Sichuan Sheng Zitong Xian dang an ju.  1993 1
王华林. : Shandong Qingzhou di zhen yan jiu yu di zhen qu hua / Wang Hualin zhu bian.  1995 1
王华树, / author. : Fan yi ji shu shi jian / zhu bian Wang Huashu.  2016 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next