My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
王香人. : Kang ji fei dian shi qi de bai yi tian shi [electronic resource] / Wang Xiangren zhu bian.  2003 1
王馥原. : Zhen ben yi shu ji cheng. Di 9 ce, Fang shu lei. Jia, Yi fang jian yi [electronic resource] / Wang Fuyuan ji.  1985 1
王馥棠. : Ying Han nong ye ci dian. Qi xiang fen ce / Wang Futang, Qi Laifu bian.  1984 1
王馥芳, : Ying han da ci dian = The English-Chinese Dictionary / Lu gu sun zhu bian ; Yu hai jiang, wu ying, gao yong wei zhi xing zhu bian ; Ding jun deng bian zuan.  2007 1
王馥兰. : Yueyanglou / Zou Lüzi, Wang Fulan, Li Jianping bian zhu.  2008 1
  王馳 -- See Wang, Zhi   1
  王駿 -- See Wang, Jun   1
王 駿圖. : Shi ji Jiu zhu ping yi / Wang Juntu, Wang Junguan he zhu.  1967 1
王高. : Zhongguo ling shou ye fa zhan li cheng (1981-2005) = The development of the retailing industry in China (1981-2005) / Li Fei, Wang Gao deng zhu.  2006 1
王高潮. : Zhongguo shao yao pin zhong jian shang yu pei yu [electronic resource] / Wang Gaochao bian zhu.  2004 1
王魯彥, 1901-1944. : Lü ren de xin / [Wang] Luyan.  1948 1
  王魯湘, 1956- -- See Wang, Luxiang, 1956-   1
王魯湘, 1956-   7
  王鳴 -- See Wang, Ming   1
  王鳳洲, 1526-1590 -- See Wang, Shizhen, 1526-1590   1
王鳳陽. : Han zi xue / Wang Fengyang zhu.  1989 1
王鳳喈, 1896-1965. : Zhongguo jiao yu shi / Wang Fengjie zhu.  1975 1
王鳳歧. : Dan ji xiu shen jiao ke shu. Jia bian di 4 ce / [bian zuan zhe Qin Tongpei, Wang Fengqi, Fei Zhuo ; jiao ding zhe Gao Fengqian, Zhuang Yu, Zhang Yuanji].  1914 1
王鴻. : Yangzhou san ji / Wang Hong.  1985 1
  王鴻仁 -- See Wang, Hongren   1
王鴻泰. : "San yan er pai" de jing sheng shi yan jiu / [zhu zuo zhe Wang Hongtai].  1994 1
王鴻緖, 1645-1723. : Qin ding shi jing chuan shuo hui zuan / [zong cai Wang Hongxu, Kuixu]  1978? 1
  王鵬 -- See Wang, Peng   1
王鵬运, 1849-1904 : Wang Pengyun ji qi ci / Tan Zhifeng.  1991 1
王鶴儀. : Zhongguo yun wen shi / Zetian Zongqing yuan zhu ; Wang Heyi bian yi.  1984 1
王鶴鳴. : Anhui jin dai jing ji gui ji / Wang Heming, Shi Liye zhu.  1991 1
  王鷹 -- See Wang, Ying   1
王麗燕 : Shi kong lü xing zhan lan shou ce = Traveling in time / zhu bian Xie Guoxing, Liu Shiyong, Wang Liyan ; zhi xing bian ji Ou Yihan, Li Yiling.  2013 1
王麗美.   2
王麗芬, : Zui xin wai lai yu ci dian : fu lu. zhong yao suo xie ji / Guo jia chu ban she bian ji wei yuan hui bian ; Wang Lifen zong bian ji.  1979 1
  王麗華 -- See Wang, Lihua   1
王麗華. : Xian dai han yu gou ci yu ci lei [electronic resource] : yi zuo jia zuo pin wei fan li / Wang Lihua zuo.  2009 1
  王麗雁 -- See Wang, Liyan   1
  王麒钧 -- See Wang, Qijun   1
  王黎 -- See Wang, Li   1
王黎明, 1949- : Qing mo de bian fa si xiang, 1860-1898 / Wang Liming zhu.  1976 1
王黎雅. : Song ci san bai shou zhu xi / Zhou Pengfei, Wang Liya zhu xi.  1992 1
王黑特. : Zhongguo cheng shi wen hua xiao fei bao gao. Zhengzhou juan = Report on urban cultural consumption of China, Zhengzhou volume / Wang Heite, Li Qingqing, Yin Zheng, Yi Sitong, Shi Xiangyi deng zhu.  2010 1
王黔. : Jian ming Ying Han ji suan ji ci dian / Wu Zhongxian, Wang Qian bian.  1987 1
王鼎森. : Fangcheng xian zhi / Fangcheng xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
王鼎熹. : Xibanya, Putaoya Hua qiao gai kuang / Wang Dingxi bian zhu.  1991 1
王鼎鈞.   8
王鼎钧. : Wang Dingjun san wen / Yi shi bian.  1994 1
王齊樂. : Xianggang Zhong wen jiao yu fa zhan shi / Wang Qile zhu = A history of the development of Chinese education in Hong Kong / by Wong Chai-lok.  1983 1
  王龍威, 1949- -- See Wang, Longwei, 1949-   1
  王亹 -- See Wang, Yi   1
王俅. : Xiao tang ji gu lu : 2 juan / Wang Qiu.  1934 1
王俅, 12th/13th cent. : Song ren zhu lu Jin wen cong kan chu bian / Zhonghua shu ju.  2005 1
王偁, 12th cent. : Dong du shi l赥 [electronic resource] : [130 juan / Wang Cheng zhuan].  2006 1
王偁, 1370-1415.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next