My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
田畑忍, 1902-1994. : Hikkei nihonkoku kenpō / Tabata Shinobu.  1954 1
田畑要.   2
田畑みなお, 1944- : Kobori Enshū : kihin to seijaku ga tsuranuku kirei sabi no niwa / [Kobori Enshū saku ; Kitaoka Shin'ya, Tabata Minao shashin ; Nomura Kanji kanshū].  2008 1
田霢. / 妝史. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 70 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1999? 1
田亚祁. : Qing dai mu shi shi ke yi shu = The art of the carved stones of Li's tombs of the Qing dynasty in Dali country, Shaanxi province / Jin Xianyong, Tian Yaqi, Wang Lina zhu ; Shaanxi kao gu yan jiu yuan bian.  2008 1
田家成. : Cangshan fang yan zhi / Qian Zengyi, Yue Lijing zhu bian ; Wang Xiaojun, Tian Jiacheng, Ma Chunshi zhu.  2012 1
田家英.   3
田家靑, 1953- : Ming Qing jia ju ji zhen = Notable features of main schools of Ming and Qing furniture / Tian Jiaqing bian zhu.  2001 1
田家青, 1953-   2
田凯. : Fei xie tiao yue su yu zu zhi yun zuo : Zhongguo ci shan zu zhi yu zheng fu guan xi de ge an yan jiu / Tian Kai zhu.  2004 1
田克勤. : Zhongguo xin min zhu zhu yi li lun yu shi jian yan jiu / zhu bian Tian Keqin ; fu zhu bian Niu Yufeng, Zhao Shicheng, Liu Xifa.  1991 1
田克勤, 1945- : Zhongguo gong chan dang yu er shi shi ji Zhongguo she hui de bian ge / Tian Keqin deng zhu.  2004 1
田园. : Yan yu 100 = 100 pearls of Chinese wisdom / Yin Binyong bian zhu ; Han Hui fan yi ; Tian Yuan hui tu.  1999 1
田壮壮. : Dao ma zei [videorecording] = Horse thief / Dao yan, Tian Zhuangzhuang ; bian ju, Zhang Rui.  2007 1
田学祥. : Zou xiang zhu fang shang pin hua : Zhongguo zhu fang zhi du gai ge de si lu yu shi jian / Lin Chen, Tian Xuexiang zhu bian.  1988 1
田广, 1957- : Zhongguo ren fei gui ze yi min bei Mei li cheng jie mi / [Mei] Tian Guang zhu ; Wang Tianjin, Gulibusitan yi.  2013 1
田广金.   2
田广清.   2
田广研. : Zhongguo shi chang jing ji li lun yu yuan xing / Tian Guangyan, Li Xiane zhu bian.  2002 1
田启霖. : Ba gu wen guan zhi / Tian Qilin bian zhu.  1994 1
田时雨. : Mei li yu ai chou. Yi ge zhen shi de Lin Huiyin / Tian Shiyu bian.  2004 1
田晓菲, 1971- : Qiu shui tang lun Jin Ping Mei / Tian Xiaofei zhu.  2003 1
田东平. : Zhongguo jiao yu shu lu, 1949-1990 / zhu bian Tian Dongping, Zhang Chunru, Wang Youmei.  1996 1
田东县 (中国). 国土资源局. : Tiandong Xian tu di zhi / Tiandong Xian guo tu zi yuan ju bian ; zhu bian Ling Tianqing ; fu zhu bian Luo Zhongliang, Luo Weijiang, Cen Shinong.  2005 1
田东县人民政府. : Tiandong nian jian / Guangxi Tiandong nian jian bian zuan wei yuan hui bian.    1
田东县志编纂委员会. : Tiandong Xian zhi = Tiandongxianzhi / Tiandong Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
田荣. : Shanxi qian bi jian shi / Tian Rong zhu.  1991 1
田树生. : Wen yan chang yong xu ci / Yang Bojun, Tian Shusheng bian zhu.  1983 1
田树生.. : Gu jin Han yu ci lei tong jie / Yang Bojun zhu ; Tian shusheng zheng li.  1998 1
田涌, / author. : Jin Cha Ji hua bao : yi ge qi ji de dan sheng : Zhongguo hong se zhan di she ying ji shi / Tian Yong, Tian Wu zhu.  2012 1
田汉, 1898-1968.   8
田泽沛. : Zhongguo ge ming shi / zhu bian Tian Zepei ; fu zhu bian Liu Xiao, Huang Futong.  1991 1
田 泽滨. : Liu chao shi / Zhang Changzong, Tian Zebin, He Dongchang zhu bian.  1991 1
田涛.   2
田涛, 1947- : Qing chao tiao yue quan ji / Tian Tao bian.  1999 1
田涛, 1966- : Min yao li de Zhongguo : bai nian ji yi / Tian Tao zhu.  2004 1
田万振. : Hubei miao zu ji er shi yi shi ji miao xue yan jiu / Zhu bian Lei Xiang, Yang Guangzong, Tian Wanzhen, Wu Xuemei.  2001 1
田希诚. : Yu yin chang shi / Tian Xicheng.  1974 1
田谷博吉, 1909- : Kinsei ginza no kenkyū / Taya Hirokichi cho.  1963 1
田纪云, 1929- : Zhongguo gai ge kai fang yu min zhu fa zhi jian she / Tian Jiyun zhu.  2000 1
田维贤. : Guang bo li de xiao sheng : Xiang sheng ji / Zhong yang ren min guang bo dian tai wen yi bu bian ; Tian Weixian bian ji.  1981 1
田继周.   2
田继周.. : Qin Han min zu shi / Tian Jizhou zhu.  1996 1
田继州. : Xian Qin min zu shi / Tian Jizhou zhu.  1988 1
田联韬. : Zhongguo shao shu min zu zong jiao yin yue yan jiu. Yunnan juan = Studies on the religious music of China's ethnic minorities. Yunnan volume / xiang mu zong fu ze ren Tian Liantao ; "Yunnan juan" zhu bian Zhang Xingrong ; fu zhu bian Liu Xiaogeng ... [et al.] ; gu wen Dan Zeng, Gesang Dunzhu ; ce hua Yuan Bin, Wu Weimin.  2007 1
田兴奎. / 慈利县志. : Minguo Yizhang Xian zhi / Cao Jiaming xiu ; Deng Dianmo zuan. Cili Xian zhi / Tian Xingkui xiu ; Wu Gongheng zuan.  2009 1
田华咏. : Zhongguo Dong yi yao shi / Wang Ye, Tian Lan, Tian Huayong zhu.  2014 1
田兰. : Zhongguo Dong yi yao shi / Wang Ye, Tian Lan, Tian Huayong zhu.  2014 1
田卫平, 1956- : Bi hua yu bi hua chuang zuo / Yu Meicheng, Tian Weiping, Zhang Daxiang.  1991 1
田卫疆,   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next