My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
石湾.   4
石湾区 (Foshan, China). 农机水电局. : Foshan Shi shui li zhi / Guangdong sheng Foshan Shi Shiwan qu nong ji shui dian ju bian ; [Foshan Shi Shiwan qu nong ji shui dian ju bian zhi zu bian]  1990 1
石发林. : Aodaliya tu zhu ren yan jiu [electronic resource] = Aodaliya tuzhuren yanjiu / Shi Falin zhu.  2010 1
石 硕 : Huan guan da guan / Shi Shou ... [et al.] bian zhu.  1987 1
石谷二郎. : Mono to kodomo no sengoshi / Amano Masako, Ishitani Jirō, Kimura Ryōko.  2007 1
石谷风.   2
石红艳. : Nanyang Han dai hua xiang shi mu fa jue bao gao ji / Nanyang Han hua guan bian ; zhu bian Shi Hongyan, Wang Qingjian ; fu zhu bian Shan Bin, Wang Qiang.  2012 1
石绍根. : Zhongguo miao zu min jian zhi du wen hua / zhuan gao ren Shi Shaogen ... [et al.]  2004 1
石绍浪, / author. : Jiang Huai guan hua ru sheng yan jiu = Jianghuai guanhua rusheng yanjiu / Shi Shaolang.  2016 1
石绍勋. : Yuan Ming san qu xuan / Shi Shaoxun, Wei Daochang.  1984 1
石声汉.   2
石声汉.. : Zhongguo gu dai nong shu ping jie / Shi Shenghan zhu.  1980 1
石联星. : Gong jian ji / Beijing ren min yi shu ju yuan "Yi shu yan jiu zi liao" bian ji zu ; Shi Lianxing ... [et al.] bian.  1982 1
石兴邦,   2
石兴邦.. : Zhongguo yuan shi wen hua lun ji : ji nian Yin Da ba shi dan chen / zhu bian Tian Changwu, Shi Xingbang.  1989 1
石卫祥. : Xian xing Zhongguo shui zhi / Yu Haifeng, Shi Weixiang zhu bian.  1994 1
石观海. : Zhongguo wen xue bian nian shi [electronic resource] / Chen Wenxin zhu bian.  2006 1
石计宝. : Xin bian cai wu guan li [electronic resource] / Shi Ping, Shi Jibao zhu bian.  2011 1
石训. : Bei Song zhe xue shi / Shi Xun ... [et al.].  1987 1
石评梅, 1902-1928.   5
石志夫.   3
石谦飞, / author. : Shanxi nan bu quan guo zhong dian wen wu gu jian zhu bao hu gui hua yan jiu = Shanxi nanbu quanguo zhongdian wenwu gujianzhu baohu guihua yanjiu / Shi Qianfei, Zhang Yong zhu.  2012 1
石述思.   2
石远凯, / editor. : Zhongguo zhong liu nei ke jin zhan, Zhongguo zhong liu yi shi jiao yu. 2012 nian / Shi Yuankai zhu bian.  2012 1
  石铃 -- See Shi, Ling   1
石铃. : Zhongguo dang dai nü hua jia = Contemporary Chinese women painters / [Shi Ling, Zheng Xiaojuan zhu bian]  1995 1
石锋.   5
石锋, 1949-   2
石钟琴. : Bai mao nü [videorecording] = A girl with white hair / Shanghai dian ying zhi pian chang ; yan yuan Mao Huifang, Shi Zhongqin.  2000? 1
石铸. : Bei zi zhi wu men shuang zi ye zhi wu gang. Ju ke. 8, Cai ji zu / bian ji Chen Yilin, Shi Zhu ; bian zhu zhe Shi Zhu, Jin Shuying.  1999 1
石长有. : Minguo di fang qian piao tu lu / Shi Changyou bian.  2002 1
石门县志编纂委员会. : Shimen Xian zhi / Shimen Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
石开忠.   5
石 开忠, 1958- : Guizhou di ming lai yuan tan xi / Shi Kaizhong zhu.  2004 1
石云孙.   2
石云龙. : Shi yong ying yu, Han Ying shang wu ci dian [electronic resource] / Shi Yunlong zhu bian.  1999 1
  石灵 -- See Shi, Ling   1
石顺科. : Ying han jie xi ci dian / zhu bian Shi Shunke ; fu zhu bian Ling Yu ; bian wei Wang Qing [and others].  2003 1
石飞. : 千里驴.  2010 1
石鲁, 1919- : Rong bao zhai hua pu. Shan shui ren wu bu fen / Shi Lu hui ; [Bian ji chu ban Rong bao zhai].  1997 1
石鸣, 1968- : Xian shi yu shu qing : Gan shou xin hua wen xue / Shi Ming zhu.  2002 1
石鸥. : Bai nian Zhongguo jiao ke shu tu shuo / bian zhu Shi Ou, Wu Xiao'ou.  2009 1
石龙镇(China) : Dongguan Shi Shilong Zhen zhi / [Zhong gong Dongguan Shi Shilong Zhen wei yuan hui, Dongguan Shi Shilong Zhen ren min zheng fu].  2004- 1
石{27e142}九.. : Shanghai shi lu ming da quan / zhu bian Shi Songjiu.  1989 1
石争. : Di qu jing ji yu min zu jing ji yan jiu ji / [Shi Zheng zhu]  1987 1
石毓彬. : Zhongguo lun li xue bai ke quan shu [electronic resource] / Shi Yubin zhu bian.  1993 1
石毓智, 1963- : Han yu yu fa hua de li cheng : xing tai ju fa fa zhan de dong yin he ji zhi / Shi Yuzhi, Li Na zhu = A history of grammaticalization in Chinese : motivations and mechanisms of evolution of Chinese morpho-syntax / Shi Yuzhi, Charles N. Li.  2001 1
石毓符. : Zhongguo huo bi jin rong shi lue / Shi Yufu zhu.  1984 1
石咏琦. : Ao yun li yi = Win manners win games / Shi Yongqi zhu.  2006 1
石静. : Xian dai Han yu zheng wu bian xi shou ce / zhu bian Li Shanduo ; bian zhu zhe Shi Jing ... [et al.].  1996 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next