My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
福州市政府志编纂委员会. : Fuzhou Shi zheng fu zhi / Fuzhou Shi zheng fu zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2003 1
福州市文物考古工作队, author. : Fujian Pingtan Daliandao Yuan dai chen chuan yi zhi = Yuan Dynasty Shipwreck Site at Dalian Island, Fujian Pingtan / Zhongguo guo jia bo wu guan shui xia kao gu yan jiu zhong xin, Fujian bo wu yuan wen wu kao gu yan jiu suo, Fuzhou Shi wen wu kao gu gong zuo dui bian zhu.  2014 1
福州市文物考古工作队, editor. : Fujian yan hai shui xia kao gu diao cha bao gao (1989-2010) / Guo jia wen wu ju shui xia wen hua yi chan bao hu zhong xin, Zhongguo guo jia bo wu guan, Fujian bo wu yuan, Fuzhou Shi wen wu kao gu gong zuo dui bian zhu = Underwater archaeological survey in Fujian coastal area (1989-2010) / by National Center of Underwater Cultural Heritage, National Museum of China, Fujian Museum, Fuzhou Municipal Institute of Cultural Relics and Archaeology.  2017 1
福州市文学艺术界联合会. : Wu ta yu bai ta / Zhongguo min jian wen yi yan jiu hui Fujian fen hui zhu bian ; Fuzhou shi wen xue yi shu jie lian he hui zheng ji ; [cha tu Lin Zhiben].  1983 1
福州市第五次人口普查辦公室. : Fuzhou Shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao = The reference of population census of Fuzhou in 2000 / Fuzhou Shi di wu ci ren kou pu cha ban gong shi.  2002 1
福州市仓山区建设志编纂委员会. : Fuzhou shi Cangshan qu jian she zhi / Fuzhou shi Cangshan qu jian she zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
福州市饮食公司. : Fujian cai pu. Xiao chi, su shi / Fuzhou shi yin shi gong si ... [et al.] bian zhu.  1981 1
福庚. : Xin'anjiang shui li fa dian zhan = Xinanjiang shuili fadianzhan / Fugeng xie ; Lin Yiyou hua.  1966 1
福建人民出版社.   7
福建人民出版社辞书编辑室. : Fujian ming sheng ci dian = A Dictionary of Fujian scenic spots and historical sites.  1988 1
福建博物院.   8
福建博物院, editor.   2
福建博物院. 文物考古研究所, author. : Wuyi Shan gu yao zhi / Zhongguo guo jia bo wu guan shui xia kao gu yan jiu zhong xin, Fujian bo wu yuan wen wu kao gu yan jiu suo, Wuyi Shan Shi bo wu guan bian zhu.  2015 1
福建博物院文物考古研究所, author. : Fujian Pingtan Daliandao Yuan dai chen chuan yi zhi = Yuan Dynasty Shipwreck Site at Dalian Island, Fujian Pingtan / Zhongguo guo jia bo wu guan shui xia kao gu yan jiu zhong xin, Fujian bo wu yuan wen wu kao gu yan jiu suo, Fuzhou Shi wen wu kao gu gong zuo dui bian zhu.  2014 1
福建師範大學. 歷史系. : Qing ji Zhong wai shi ling nian biao / Gu gong bo wu yuan Ming Qing dang an bu, Fujian shi fan da xue li shi xi he bian.  1985 1
福建師範学院. 中国現代文学教研組. 資料室.. : Zhongguo xian dai wen xue zuo jia zuo pin ping lun zi liao suo yin / Fujian shi fan xue yuan Zhong wen xi Zhongguo xian dai wen xue jiao yan zu zi liao shi bian.  1967 1
福建年鉴编纂委员会. : Fujian nian jian = Fujian yearbook / Fujian sheng ren min zheng fu zhu ban ; Fujian nian jian bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1995- 1
福建物质结枸硏究所. : Jie gou hua xue [electronic resource] = Chinese journal of structural chemistry.    1
福建省 (China). / 福建省禁毒条例. : Wei le zhe pian jing tu : Fujian jin du dou zheng de li shi, xian zhuang he dui ce yan jiu / Lin Hui ... [et al.] zhu.  2003 1
福建省 (China). 人口普查办公室. : Fujian Sheng 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Fujian Sheng ren kou pu cha ban gong shi, Fujian Sheng tong ji ju bian = Tabulation on the 2010 population census of Fujian Province / compiled by Office for the Population of Fujian Province, Fujian Provincial Bureau of Statistics.  2013 1
福建省 (China). 住房和城乡建设厅, / author. : Fujian chuan tong min ju lei xing quan ji = Fujian chuantong minju leixing quanji / Fujian Sheng zhu fang he cheng xiang jian she ting bian zhu.  2016 1
福建省 (China). 民政厅.   2
福建省 (China). 测絵局. : Fujian Sheng di tu ce / Bian zhi Fujian Sheng ce hui ju, Fujian Sheng min zheng ting.  1982 1
福建省 (China). 统计局. : Fujian Sheng 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Fujian Sheng ren kou pu cha ban gong shi, Fujian Sheng tong ji ju bian = Tabulation on the 2010 population census of Fujian Province / compiled by Office for the Population of Fujian Province, Fujian Provincial Bureau of Statistics.  2013 1
福建省 (中国). 文物局. : Fujian she Tai wen wu da guan / Fujian Sheng wen wu ju bian.  2012 1
福建省 人口 普查 办公室. : Shi ji zhi jiao de Zhongguo ren kou. Fujian juan = China's population at the turn of the centuries / Fujian Sheng ren kou pu cha ban gong shi bian.  2005 1
福建省 安溪县志编纂委员会. : Anxi xian zhi / zhu bian Lin Yuan ; fu zhu bian Lin Huibiao ... [et al.] ; Anxi xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
福建省中共党史研究会. : Dang shi yan jiu yu jiao xue [electronic resource] = Dang shi yan jiu yu jiao xue.    1
福建省人口普查办公室. : Ren kou pu cha yan chang cai liao. 1 / Fujian Sheng ren kou pu cha ban gong shi bian.  1982 1
福建省仙游县麟山保和堂文物管理所. : Lin Shan gong wen wu zhi / Fujian Sheng Xianyou Xian Lin Shan Bao he tang wen wu guan li suo bian.  1997 1
福建省南安县地方志编纂委员会. : Nan'an xian zhi / Fujian sheng Nan'an xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
福建省南靖县地方志编纂委员会. : Zhongguo, Fujian min ju gui bao [electronic resource] : Nanjing tu lou = Earth buildings in Nanjing, Fujian Province : the rare treasure of human habitation of China / Wang Shaoqing, Jiang Qingxi zhu bian ; Fujian Sheng Nanjing Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2006 1
福建省博物馆.   2
福建省地圖出版社. : Zhongguo wen wu di tu ji. Fujian fen ce / Guo jia wen wu ju zhu bian ; [Fujian Sheng di tu chu ban she bian zhi].  2007 1
福建省地方史志协会. : Fujian shi zhi / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui, Fujian sheng di fang shi zhi xie hui zhu ban.  1987- 1
福建省地方志编纂委员会.   37
福建省地方志编纂委员会 编. : Fujian sheng zhi. Dui wai jing mao zhi / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
福建省少数民族古籍丛书编委会. : Min jian ge yao / Fujian Sheng shao shu min zu gu ji cong shu bian wei hui.  2016 1
福建省建筑委员会. : Ba Min jian zhu da guan / Yang Lunzhao zhu bian ; Fujian sheng jian she wei yuan hui bian zuan.  1997 1
福建省政法管理干部学院. : Hai xia fa xue [electronic resource] = Cross-strait legal science.    1
福建省未来研究会. : Fa zhan yan jiu [electronic resource] .    1
福建省民族与宗教事务厅. : She zu wen hua yan jiu / Fujian Sheng yan huang wen hua yan jiu hui, Fujian Sheng min zu yu zong jiao shi wu ting, Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Ningde Shi wei yuan hui bian.  2007 1
福建省泉州市地名辦公室. : Quanzhou Shi zheng qu di ming shou ce / Quanzhou Shi di ming wei yuan hui ban gong shi, Quanzhou Shi di ming xue yan jiu hui bian yin.  1989 1
福建省泉州市地方志编纂委员会. : Quanzhou Shi fang yan zhi = Quanzhoushi fangyanzhi / Lin Liantong zhu bian [i.e. zhuan xie] ; Fujian Sheng Quanzhou Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
福建省泉州市建设委员会 : Quanzhou min ju [electronic resource] = Ancinet dwelling houses in Quanzhou / Zhang Qianqiu, Shi Youyi, Fujian Sheng Quanzhou Shi jian she wei yuan hui bian.  1996 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next