My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
福建省人口普查办公室. : Ren kou pu cha yan chang cai liao. 1 / Fujian Sheng ren kou pu cha ban gong shi bian.  1982 1
福建省仙游县麟山保和堂文物管理所. : Lin Shan gong wen wu zhi / Fujian Sheng Xianyou Xian Lin Shan Bao he tang wen wu guan li suo bian.  1997 1
福建省南安县地方志编纂委员会. : Nan'an xian zhi / Fujian sheng Nan'an xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
福建省南靖县地方志编纂委员会. : Zhongguo, Fujian min ju gui bao [electronic resource] : Nanjing tu lou = Earth buildings in Nanjing, Fujian Province : the rare treasure of human habitation of China / Wang Shaoqing, Jiang Qingxi zhu bian ; Fujian Sheng Nanjing Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2006 1
福建省博物馆.   2
福建省地圖出版社. : Zhongguo wen wu di tu ji. Fujian fen ce / Guo jia wen wu ju zhu bian ; [Fujian Sheng di tu chu ban she bian zhi].  2007 1
福建省地方史志协会. : Fujian shi zhi / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui, Fujian sheng di fang shi zhi xie hui zhu ban.  1987- 1
福建省地方志编纂委员会.   37
福建省地方志编纂委员会 编. : Fujian sheng zhi. Dui wai jing mao zhi / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
福建省少数民族古籍丛书编委会. : Min jian ge yao / Fujian Sheng shao shu min zu gu ji cong shu bian wei hui.  2016 1
福建省建筑委员会. : Ba Min jian zhu da guan / Yang Lunzhao zhu bian ; Fujian sheng jian she wei yuan hui bian zuan.  1997 1
福建省政法管理干部学院. : Hai xia fa xue [electronic resource] = Cross-strait legal science.    1
福建省未来研究会. : Fa zhan yan jiu [electronic resource] .    1
福建省民族与宗教事务厅. : She zu wen hua yan jiu / Fujian Sheng yan huang wen hua yan jiu hui, Fujian Sheng min zu yu zong jiao shi wu ting, Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Ningde Shi wei yuan hui bian.  2007 1
福建省泉州市地名辦公室. : Quanzhou Shi zheng qu di ming shou ce / Quanzhou Shi di ming wei yuan hui ban gong shi, Quanzhou Shi di ming xue yan jiu hui bian yin.  1989 1
福建省泉州市地方志编纂委员会. : Quanzhou Shi fang yan zhi = Quanzhoushi fangyanzhi / Lin Liantong zhu bian [i.e. zhuan xie] ; Fujian Sheng Quanzhou Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
福建省泉州市建设委员会 : Quanzhou min ju [electronic resource] = Ancinet dwelling houses in Quanzhou / Zhang Qianqiu, Shi Youyi, Fujian Sheng Quanzhou Shi jian she wei yuan hui bian.  1996 1
福建省泉州市煤炭工业公司. : Quanzhou shi mei tan zhi / Fujian sheng Quanzhou shi mei tan gong ye gong si bian ; [zhu bian Hu Zhongchao ; bian shen Zhou Yibin].  1994 1
福建省泉州海外交通史博物馆.   2
福建省泉州海外交通史博物馆(China). : Quanzhou Yisilan jiao yan jiu lun wen xuan / Fujian sheng quanzhou hai wai jiao tong shi bo wu guan, Quanzhou shi Quanzhou li shi yan jiu hui bian.  1983 1
福建省海洋学会. : Ying yong hai yang xue xue bao [electronic resource] = Journal of applied oceanography.  2013- 1
福建省漳平市地方志编纂委员会. : Zhangping xian zhi / Fujian sheng Zhangping shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Li Zufu.  1995 1
福建省炎黄文化研究会.   2
福建省福鼎县医药研究所. : Zhong yi yao ti jie / Fujian Sheng Fuding Xian yi yao yan jiu suo, Wang Jimei, Wu Yunyao zhu bian ; Zhu Guofeng ... [et al.] bian xie.  1980 1
福建省第一次全国经济普查领导小组办公室. : Fujian jing ji pu cha nian jian 2004 = Fujian economic census yearbook 2004 / Fujian sheng di yi ci quan guo jing ji pu cha ling dao xiao zu ban gong shi bian.  2006 1
福建省第五次人口普查办公室. : Fujian Sheng 2000 nian ren kou pu cha zi liao = Tabulation on the 2000 population census of Fujian Province / Fujian Sheng di wu ci ren kou pu cha ban gong shi bian.  2002 1
福建省考古博物館学会. : Fujian Hua'an Xianzitan mo ya shi ke yan jiu / Fujian sheng kao gu bo wu guan xue hui bian.  1990 1
福建省革命烈士传编纂办公室. : Fujian ge ming lie shi zhuan / [Fujian Sheng ge ming lie shi zhuan bian zuan ban gong shi bian].  1987 1
福建省音像出版社.   2
福建省龍海縣地方志編纂委員會. : Longhai xian zhi / Fujian sheng Longhai xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Huang Jianlan ; fu chu bian Chen Wuquan, Chang Riqing.  1993 1
福建省戏曲研究所. : Fujian xi shi lu / Fujian sheng xi qu yan jiu suo bian ; Lin Qingxi, Zheng Qingshui, Liu Xiangru bian zhu.  1983 1
福建省档案馆.   4
福建省经济硏究中心. : Fa zhan yan jiu [electronic resource] .    1
福建省台湾法律研究所. : Hai xia fa xue [electronic resource] = Cross-strait legal science.    1
福建省艺术研究所,   2
福建省制图院. : Fujian Sheng di tu ji = Fujian sheng dituji / Fujian Sheng zhi tu yuan.  2011 1
福建省长汀县地方志编纂委员会. : Changting xian zhi / Fujian sheng Changting xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
福建省长乐县地方志编纂委员会. : Changle Liuli zhi / Fujian sheng Changle xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1989 1
福建社会科学院.   3
福建社会科学院. : Mao Zedong zhe xue si xiang yan jiu lun wen ji / Fujian she hui ke xue yuan zhe xue yan jiu suo.  1983 1
福建社会科学院. : Ya Tai jing ji [electronic resource] : APER / [Fujian she hui ke xue yuan Ya Tai jing ji yan jiu suo].    1
福建社会科学院. : Lin Zexu yu ya pian zhan zheng yan jiu lun wen ji / Fujian she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo bian.  1985 1
福建美术出版社. : Ya Ming jin zuo xuan ji / [bian ji chu ban] Fujian ren min chu ban she, Fujian mei shu chu ban she.  1985 1
福建通志局. : Fujian tong ji : [311 juan] / Fujian tong zhi ju bian zuan.  1968 1
福建师笵大学. : Wen xue gai lun / Fujian shi fan da xue Zhong wen xi wen yi li lun jiao yan shi bian zhu ; Li Lianming zhi bi.  1984 1
福建 师范 大学. : Ji lu gu ji xu ba ji yi zhu / Fujian shi fan da xue Zhong wen xi.  1980 1
福建师范大学.   2
福建师范大学. : Zhongguo gu dian wen xue ping lun zi liao suo yin [microform] / Fujian shi fan xue yuan Zhong wen xi Zhongguo gu dian wen xue jiao yan zu zi liao shi bian.  1962 1
福建师范大学. : Qing mo jiao an / Zhongguo di yi li shi dang an guan, Fujian shi fan da xue li shi xi he bian ; ben juan zhu bian Zhu Jinfu ; ben juan bian zhe Lü Jian.  2000 1
福建农学院. : Ying Han nong ye chang yong ci hui / Fujian nong xue yuan wai yu jiao yan zu bian.  1980 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next