My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  秦振 -- See Qin, Zhen   1
秦敦世. : Wuxi da fu lao ren shi wen chao / [Qin Dunshi zhu].  1985? 1
秦文君. : Lao zu mu de xiao fang zi / Qin Wenjun zhu.  1996 1
秦文玉. : Nü huo fo / Qin Wenyu.  1985 1
秦文錦, (清), : Cao E bei / Handan Chun zhuan.    1
  秦文琛, 1966- -- See Qin, Wenchen, 1966-   1
秦文静. : Zhengzhou Shi jiao tong di tu ce : Jiao tong. lü you. sheng huo / Henan Sheng di tu yuan, Zhong tu bei dou wen hua chuan mei (Beijing) you xian gong si bian zhu ; zhu bian Qin Wenjing, Wang Yuntao, Wang Donghui.  2013 1
秦新成. : Laozi zhuan / Qin Xincheng, Liu Shengyuan zhu.  1995 1
秦方. : Jiu Zhongguo de xia jiu liu / Hou Jie, Qin Fang zhu.  2004 1
秦旭卿, 1930- : Zhuangzi = Zhuang zi / Wang Rongpei, Ren Xiuhua ying yi ; Qin Xuqing, Sun Yongchang jin yi.  1997 1
秦旭平. : Xiao xue sheng duo yong zi dian / Qin Xuping, Cheng Guofu zhu bian.  1997 1
秦明,   6
秦晉. : Qiu suo yu shou wang : Zhongguo min yun jiang hu hui wang lu / Qin Jin zhu.  2012 1
秦曙光, 1960- : Wen wu bao hu gui hua an li / Henan Sheng gu dai jian zhu bao hu yan jiu suo bian ; zhu bian Qin Shuguang.  2009- 1
秦朔. : Da bian ju : Zhongguo min jian qi ye de jue qi yu bian ge / Qin Shuo zhu.  2002 1
秦林芳, : Ding Ling ping zhuan / Qin Linfang zhu.  2012 1
秦林芳, 1961- : Ding Ling de zui hou 37 nian / Qin Linfang zhu.  2005 1
秦松. : Hen bu feng jing de ren / Qin Song zhu.  1985 1
秦榕. : Zong jiao yu min su / Liu Zhi, Qin Rong zhu.  1991 1
  秦榛 -- See Qin, Zhen   1
秦永泉, 1927- : Zhongguo da lu qi you tan xian / Qin Yongquan, Gong Chengshen, Ding Aiping zhu ; Zhou Guoding zhi bi.  2001 1
秦永洲. : Zhongguo she hui feng su shi / Qin Yongzhou zhu.  2000 1
秦永章. : Huzhu Xian Tuzu juan / zhuan zhu, Qin Yongzhang ... [et al.] ; [Zhongguo she hui ke xue yuan min zu xue yu ren lei yan jiu suo bian].  2006 1
秦池江. : Zhongguo jin rong da bai ke quan shu / ["Zhongguo jin rong da bai ke quan shu" zong bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Qin Chijiang, Zhang Lizhong].  1999 1
秦泥. : Gu shi zhi lü / Qin Ni.  1984 1
秦波. : Di tan kong jian gui hua yu ke chi xu fa zhan : ji yu Beijing ju min tan pai fang diao cha de yan jiu / Han Sunsheng, Qin Bo deng zhu.  2014 1
秦洲. : Zhongguo yu yan / Qin Zhou bian xie.  1972 1
秦洪武, : Ying Han bi jiao yu fan yi = Comparison and translation between English and Chinese / Qin Hongwu, Wang Kefei zhu.  2010 1
秦海英. : Zhongguo jing ji zhuan xing guo cheng zhong de jin rong feng xian wen ti yan jiu / Qin Haiying zhu.  2003 1
秦海霞, 1973- : Bian qian she hui zhong de shen fen shi ying : si ying qi ye gong ren qun ti zhu ti yi shi yan jiu / Qin Haixia zhu.  2014 1
秦淮碧. : Zhongguo wen xue shi jian hua / Qin Huaibi bian zhu.  1958 1
秦淮墨客.   3
秦淮墨客.. : Yang jia fu shi dai zhong yong yan yi zhi zhuan / Qinhuaimoke jiao yue.  1990 1
秦澄美枝. : Danjo kyōsei shakai no daigaku : Monkashō sekuhara kitei kara daigaku hyōka e / Hata Sumie.  2007 1
  秦潛 -- See Qin, Jian   1
秦焰. : Ying Han, Han Ying zong jiao ci hui shou ce [electronic resource] = An English-Chinese Chinese-English glossary of religion / Qin Yan bian.  2012 1
秦燕, : Shan bei Huangtu Gaoyuan de cun zhuang yu she hui bian qian (1368-1949) / Qin Yan zhu.  2016 1
秦牧.   34
秦牧..   2
秦玉熙. : Zhongguo gu fen you xian gong si kuai ji / Xia Donglin, Qin Yuxi bian zhu.  1999 1
秦瑞齐, 1951- : Zhongguo Huang He -- Binhai qu yu jing ji fa zhan he zuo bai pi shu. 2012 / Qin Ruiqi zhu bian.  2012 1
秦瘦鷗.   3
秦瘦鸥.   3
秦瘦鸥.. : Cixi ye shi / Deling zhu ; Qin Sou'ou yi.  1994 1
秦皇島市北戴河区地方志编纂委员会. : Beidaihe zhi = Annals of Beidaihe / Qinhuangdao Shi Beidaihe Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1994 1
秦皇島市政协. : Ming Chang cheng kao shi / Hua Xiazi zhu ; Qinhuang dao shi zheng xie wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.  1988 1
秦皇島市群眾藝術館. : Qinhuangdao de chuan shuo / Qinhuangdao shi qun zhong yi shu guan zhu bian ; Zhou Chunting bian.  1983 1
秦皇岛市 (China). : Wan li chang cheng, Shanhai guan : fu Qinhuangdao, Beidaihe / Qinhuangdao shi wen hua ju bian.  1979 1
秦皇岛市地方志编纂委员会. : Qinhuangdao shi zhi / [Qinhuangdao shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan].  1994 1
秦石. : Zhongguo 1998 / Qin Shi bian.  1998 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next