My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
秦始皇, 259-210 B.C. : Qin shi huang jin shi ke ci zhu / "Qin shi huang jin shi ke ci zhu" zhu shi zu.  1975 1
秦 始皇 兵马俑 博物館. : Zhongguo li dai diao su. Qin shihuang ling yong su qun / Qin Shihuang bing ma yong bo wu guan, Qin yong keng kao gu dui, Shanxi ren min mei shu chu ban she he bian ; [Bian ji Li Hui, Cheng Zheng, Zhang Yingming; she ying Zhang Yingming ... et al.].  1983 1
秦始皇兵馬俑博物館. : Qin huang ling di xia jun tuan : Shanxi Lintong bing ma yong.  1994 1
秦始皇兵马俑博物馆.   5
秦始皇帝陵博物院.   3
秦始皇帝陵博物院 (Xi'an Shi, China) : Qin shi huang di ling bo wu yuan : 2014 nian zong si ji = Emperor of Qinshihuang's Mausoleum Site Museum / Qin shi huang di ling bo wu yuan bian.  2014 1
秦始皇金石刻辞注注释组. : Qin shi huang jin shi ke ci zhu / "Qin shi huang jin shi ke ci zhu" zhu shi zu.  1975 1
秦子卿. : Qin Shaoyou / He Qiongyai, Pan Baoming, Qin Ziqing zhu.  1983 1
秦子忱, fl. 1795. : Xu Hong lou meng : [san shi juan] / (Qing) Qin Zichen zhu.  1990 1
秦子晉, 13th/14th cent. : Xin bian lian xiang sou shen guang ji / [Qin Zijin].  1989 1
秦子龙. : Shanghai ji hua zhi / zhu bian Zhu Zhaosong ; fu zhu bian Zhu Xiangxian, Qin Zilong, Hu Runsong ; "Shanghai ji hua zhi" bian zuan wei yuan hui.  2001 1
秦孝儀.   26
秦孟瀟, 1929- : Si da ming shan : Wutai Shan, Emei Shan, Putuo Shan, Jiuhua Shan / Qin Mengxiao zhu.  1987 1
秦宇. : Zhongguo lu you chan ye zhuan xing nian du bao gao. 2005 [electronic resource] : zou xiang kai fang yu lian he de Zhongguo lu you ye = Annual report of Chinese tourism industry transition 2005 / Zhang Hui, Qin Yu deng bian zhu.  2006 1
秦安县人口普查办公室. : Gansu Sheng Qin'an Xian di 3 ci ren kou pu cha shou gong hui zong zi liao hui bian.  1983 1
秦宛顺.   2
秦宣. : Deng Xiaoping li lun jing lun ji : 116 wei zhuan jia xue zhe lun Deng Xiaoping ji Deng Xiaoping li lun / Qin Xuan zhu bian.  2004 1
秦富. : Liang you shi chang yu mao yi ji zheng ce fen xi / Qin Fu, Yang Yantao, Yang Genquan zhu.  2011 1
  秦寶琦 -- See Qin, Baoqi   1
秦尊文, (1961- ) : Di si zeng zhang ji : Jue qi de zhang jiang zhong you cheng shi qun = The 4th growth pole / Qin zun wen zhu [Zhuan zhu.]  2012 1
秦嶽, 1929- : Shu xiang chu chu wen / Qin Yue zhu ; Taizhong shi li wen hua zhong xin bian yin.  1999 1
秦川, 1938-   3
秦序.   2
秦延通. : Xian dai Ri yu pian jia ming yu shi yong ci dian / zhu bian Qin Yantong.  1995 1
  秦建 -- See Qin, Jian   1
秦建敏. : Tong yao san bai shou / hui hua Qin Jianmin ... [et al.] ; zhu yin Liu Lian, Wang Yao ; xuan bian Xu Shicheng, Wang Yao.  1999 1
秦彬. : 桂林抗战文化城奇闻异事.  2013 1
秦德純, 1893-1963. : Qin Dechun hui yi lu.  1967 1
秦悦.   2
秦惠彬. : Yisilan jiao zhi / Qin Huibin zhuan.  1998 1
秦抱石. : Ying Han lu xiang ji shu ci hui = An English-Chinese dictionary of recording technology / Qi Yisi, Qin Baoshi bian.  1984 1
  秦振 -- See Qin, Zhen   1
秦敦世. : Wuxi da fu lao ren shi wen chao / [Qin Dunshi zhu].  1985? 1
秦文君. : Lao zu mu de xiao fang zi / Qin Wenjun zhu.  1996 1
秦文玉. : Nü huo fo / Qin Wenyu.  1985 1
秦文錦, (清), : Cao E bei / Handan Chun zhuan.    1
  秦文琛, 1966- -- See Qin, Wenchen, 1966-   1
秦文静. : Zhengzhou Shi jiao tong di tu ce : Jiao tong. lü you. sheng huo / Henan Sheng di tu yuan, Zhong tu bei dou wen hua chuan mei (Beijing) you xian gong si bian zhu ; zhu bian Qin Wenjing, Wang Yuntao, Wang Donghui.  2013 1
秦新成. : Laozi zhuan / Qin Xincheng, Liu Shengyuan zhu.  1995 1
秦方. : Jiu Zhongguo de xia jiu liu / Hou Jie, Qin Fang zhu.  2004 1
秦旭卿, 1930- : Zhuangzi = Zhuang zi / Wang Rongpei, Ren Xiuhua ying yi ; Qin Xuqing, Sun Yongchang jin yi.  1997 1
秦旭平. : Xiao xue sheng duo yong zi dian / Qin Xuping, Cheng Guofu zhu bian.  1997 1
秦明,   6
秦晉. : Qiu suo yu shou wang : Zhongguo min yun jiang hu hui wang lu / Qin Jin zhu.  2012 1
秦曙光, 1960- : Wen wu bao hu gui hua an li / Henan Sheng gu dai jian zhu bao hu yan jiu suo bian ; zhu bian Qin Shuguang.  2009- 1
秦朔. : Da bian ju : Zhongguo min jian qi ye de jue qi yu bian ge / Qin Shuo zhu.  2002 1
秦林芳, : Ding Ling ping zhuan / Qin Linfang zhu.  2012 1
秦林芳, 1961- : Ding Ling de zui hou 37 nian / Qin Linfang zhu.  2005 1
秦松. : Hen bu feng jing de ren / Qin Song zhu.  1985 1
秦榕. : Zong jiao yu min su / Liu Zhi, Qin Rong zhu.  1991 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next