My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
纪昀, 1724-1805.   2
纪明广. : Chao Shan su yu ji / Ji Mingguang bian zhu.  2013 1
纪 朝钦. : Zhan hou Zhong Ri guan xi wen xian ji, 1945-1970 / zhu bian Tian Huan ; fu zhu bian Ji Chaoqin, Jiang Lifeng.  1996 1
纪根垠. : Shandong di fang xi qu ju zhong shi liao hui bian / Li Zhaobi, Ji Genyin zhu bian.  1983 1
纪永长. : Fuyu xian zhi / zhu bian Jiang Chenghou, Ji Yongchang.  1990 1
纪江红. : Zhongguo chuan shi ming hua = Chinese paintings collection.  2004 1
纪流. : Qin Shihuang ling bing ma yong / [Shanxi sheng Qin ling kao gu dui ; Zhongguo lü you chu ban she bian ; zhu bian Yu Tianwei ; zhuan wen Yuan Zhongyi, Ji Liu ; she ying Luo Zhongmin ... et al. ; hui hua Sun Weimin ... et al.].  1983 1
纪燕湘. : Han Ying shen fen he dan wei tong ming ci dian = A Chinese-English dictionary of current names of identity and units / zhu bian Ji Shichang ... [et al.] ; fu zhu bian Ji Yanxiang ... [et al.] ; bian wei Ji Shichang ... [et al.].  2007 1
纪申. : Ba Jin shu hua / Ba Jin ; Jiang Deming zhu bian ; Ji Shen xuan bian.  1996 1
纪秀荣. : Lin Yutang san wen xuan ji / Ji Xiurong bian.  1987 1
纪良纲. : Zhongguo nong cun shi chang zhong jie zu zhi yan jiu / Ji Lianggang, Liu Dongying, Liang Jia.  2009 1
  纪虹 -- See Ji, Hong   1
纪 道庄. : Qin Hua Ri jun de du qi zhan / zhu bian Ji Daozhuang, Li Lu ; Zhongguo kang Ri zhan zheng shi xue hui, Zhongguo ren min kang Ri zhan zheng ji nian guan bian.  1995 1
纪亚光. : Zhou Enlai, Chitian Dazuo yu Zhong Ri you hao / Kong Fanfeng, Ji Yaguang zhu.  2006 1
纪亚木. : Xiamen fang yan zhi / zhu bian Tan Bangjun ; fu zhu bian Li Xitai, He Zhiwei ; zhuan gao Li Xitai, Zhan Longbiao, Ji Yamu ; [Xiamen shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian].  1996 1
纪学. : Hong qiang hui yi / Ji Xue zhu.  2000 1
"纪实" 半月刊社. : Zhongguo gu ta [videorecording] = The hoary pagoda of China.  2009 1
纪宝坤. : Zu pu he hai wai Hua ren yan jiu / zhu bian Ji Baokun, Cui Guiqiang, Zhuang Guotu = Genealogies and Chinese migration studies / editors, Kee Pookong, Chai Kwai Keong, Zhuang Guotu.  2002 1
纪宝成.   4
纪爱真, / author. : Zhongguo"san nong" wen ti fa zhan fang xiang yan jiu / Ji Aizhen zhu.  2015 1
纪东杰. : Wen ping she hui : jiao yu yu fen ceng de li shi she hui xue / [Mei] Lande'er Kelinsi zhu ; Liu Ran yi ; Ji Dongjie jiao.  2018 1
纪希晨.   2
  纪红 -- See Ji, Hong   1
纪红民.   2
纪维周. : Lu Xun yan jiu shu lu / Ji Weizhou deng bian.  1987 1
纪华传. : 世界佛教通史.第6卷,中国汉传佛教:公元19世纪中叶至20世纪.  2015 1
纪华强. : Zhongguo gong gong guan xi fa zhan bao gao 2006-2010 = 2006-2010 public relations in China / zhu bian Wu Youfu, Fan Zheng, Ji Huaqiang.  2012 1
纪兰慰. : Guizhou Taijiang miao zu "gu she jie" shang de mu gu wu / yan jiu sheng : Tang Kun ; zhi dao jiao shi : Piao Yongguang, Ji Lanwei.  2003 1
纪连海. : Zheng shuo Qing chao er shi si chen zhi Duo'ergun [videorecording] / zhu jiang ren Ji Lianhai ; zhi pian ren Wan Wei ; zhu bian Wang Xiao ; bian dao Ma Lin ; zong dao yan Gao Hong ; jian zhi Wei Shuqing.  2006 1
纪连海, 1965- : Li shi shang de Heshen / zhu jiang ren Ji Lianhai.  2006 1
纪鹏.   2
纪静蓉, / author. : Wei xian guan xi = Dangerous liaisons / Ji Jingrong zhu.  2017 1
红代会拱中[R.F] : Mao zhu xi wan sui : Mao zhu xi ban hua xiao xiang hui bian / Hong dai hui gong zhong [R.F] bian yin.  1968? 1
红代会新北大井冈山兵团. : Fan dang cuan jun ye xin jia Peng Dehuai zui e shi / Shou du pi zi lian wei hui shi xue fen hui, Hong dai hui xin Bei da Jinggangshan bing tuan, Bei ying <Mao Zedong wen yi si xiang > bian ji bu bian.  1967 1
红古区人口普查办公室. : Lanzhou Shi Honggu Qu di san ci ren kou pu cha shou gong hui zong zi liao hui bian.  1983 1
红孩, 1967-   2
红安县县志编纂委员会. : Hong'an xian zhi / zhu bian Tang Jian ; fu zhu bian Liu Chuanding, Dong Dewen ; Hong'an xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
红宣. : Jia Yi zhuan zhu / Shanghai ren min chu ban she bian.  1975 1
红小兵报社.   2
红山文化学术研讨会 ( 2012 : Shenyang, China ) : Hong Shan wen hua xue shu yan tao hui lun wen ji / Liaoning Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian.  2013 1
红山文化国际学术研讨会 (2013 : Chifeng xue yuan, China) : Di ba jie Hongshan wen hua gao feng lun tan wen ji / Chifeng xue yuan Hongshan wen hua yan jiu yuan bian.  2014 1
红旗战斗队, host institution. : Beijing lai dian / [Dong fang hong zhan dou dui, Hong qi zhan dou dui, Han wei Mao Zedong si xiang zhan dou dui, Xibei 182 Dong fang hong gong she]  1967 1
红旗镇志编纂委员会. : Hongqi Zhen zhi / Hongqi Zhen zhi bian zuan wei yuan hui.  2003 1
红旗杂志. : Zou she hui zhu yi dao lu, hai shi zou zi ben zhu yi dao lu? / Hong ji za zhi bian ji bu ; Ren min ri bao bian ji bu.  1967 1
红旗杂志社. 经济编辑室. : Ba shi nian dai chu de wo guo nong ye sheng chan ze ren zhi : diao cha bao gao xuan bian / [Hong qi za zhi she jing ji bian ji shi bian].  1984 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next