My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
臺中市大墩美展 2010 : : Taizhong Shi di shi wu jie Dadun mei zhan zhuan ji / zong bian ji Huang Guorong = The 15th Dadun fine arts exhibition of Taichung, Taiwan 2010 / chief editor Mark K. Huang.  2010 1
臺中市女性藝術家聯展 (2007 : : Xin xin cai zhuang : 96 nian du Taizhong Shi nü xing yi shu jia lian zhan zhuan ji / zong bian ji Huang Guorong = Charisma under the graceful faces : catalogue of 2007 Taichung city female artists group exhibition / chief editor Mark K. Huang.  2007 1
臺中市女性藝術家聯展 (2008 : : Rou yi yang yi : 97 nian du Taizhong Shi nü xing yi shu jia lian zhan zhuan ji / zong bian ji Huang Guorong = Gentle spirits raising the massive arts : catalogue of 2008 Taichung city female artists group exhibition / chief editor Mark K. Huang.  2008 1
臺中市文化中心. : Guo ji cai mo sheng tai yi shu da zhan zhuan ji : di qi jie Taizhong cai mo yi shu jie / zhi dao dan wei Taizhong Shi zheng fu ; zhu bian dan wei Taizhong Shi wen hua ju ; zong bian ji Huang Guorong = International tsai-mo totem art exhibition : the 7th tsai-mo art festival in Taichung / supervised by Taichung City Government ; held by Taichung City Cultural Affairs Bureau ; chief editor Mark K. Huang.  2008 1
臺中市文獻委員會. : Taizhong Shi zhi : Taiwan Sheng / Wang Jianzhu, Lin Youmu deng zuan xiu.  1983 1
臺中市當代藝術家聯展 (2005 : : 95 nian du Taizhong Shi dang dai yi shu jia lian zhan = Exhibition of contemporary artists, Taichung city, 2006 / zong bian ji Huang Guorong].  2006 1
臺中市當代藝術家聯展 (2006 : : 96 Taizhong Shi dang dai yi shu jia lian zhan / zong bian ji Huang Guorong = Exhibition of contemporary artists, Taichung city, 2007 / chief editor Mark K. Huang.  2007 1
臺中市當代藝術家聯展 (2008 : : 97 Taizhong Shi dang dai yi shu jia lian zhan / zong bian ji Huang Guorong = Exhibition of contemporary artists, Taichung city, 2008 / chief editor Mark K. Huang.  2008 1
臺中市當代藝術家聯展 (2010 : : 99 Taizhong Shi dang dai yi shu jia lian zhan / zong bian ji Huang Guorong = Exhibition of contemporary artists, Taichung city, 2010 / chief editor Mark K. Huang.  2010 1
臺中市當代藝術家聯展專輯 (2009 : : 98 Taizhong Shi dang dai yi shu jia lian zhan zhuan ji / zong bian ji Huang Guorong = Exhibition of contemporary artists, Taichung city, 2009 / chief editor Mark K. Huang.  2009 1
  臺中彩墨藝術節 -- See Taizhong cai mo yi shu jie   1
臺中彩墨藝術節 2007 : : Guo ji cai mo tu teng yi shu da zhan zhuan ji : di liu jie Taizhong cai mo yi shu jie / zhi dao dan wei Taizhong Shi zheng fu ; zhu bian dan wei Taizhong Shi wen hua ju ; zong bian ji Huang Guorong = International tsai-mo totem art exhibition : the 6th tsai-mo art festival in Taichung / supervised by Taichung City Government ; held by Taichung City Cultural Affairs Bureau ; chief editor Mark K. Huang.  2007 1
臺中彩墨藝術節 2008 : : Guo ji cai mo sheng tai yi shu da zhan zhuan ji : di qi jie Taizhong cai mo yi shu jie / zhi dao dan wei Taizhong Shi zheng fu ; zhu bian dan wei Taizhong Shi wen hua ju ; zong bian ji Huang Guorong = International tsai-mo totem art exhibition : the 7th tsai-mo art festival in Taichung / supervised by Taichung City Government ; held by Taichung City Cultural Affairs Bureau ; chief editor Mark K. Huang.  2008 1
臺中彩墨藝術節 2009 : : Guo ji cai mo tu ya yi shu da zhan zhuan ji : di ba jie Taizhong cai mo yi shu jie / zhi dao dan wei Taizhong Shi zheng fu ; zhu bian dan wei Taizhong Shi wen hua ju ; zong bian ji Huang Guorong = International tsai-mo "Tu Yia" painting exhibition : the 8th tsai-mo art festival in Taichung / supervised by Taichung City Government ; held by Taichung City Cultural Affairs Bureau ; chief editor Mark K. Huang.  2009 1
臺中彩墨藝術節 2010 : : 2010 Guo ji cai mo rem wem yi shu da zhan zhuan ji : di jiu jie Taizhong cai mo yi shu jie / zhi dao dan wei Taizhong Shi zheng fu ; zhu bian dan wei Taizhong Shi wen hua ju ; zong bian ji Huang Guorong = International tsai-mo humanistic art exhibition : the 9th tsai-mo art festival in Taichung / supervised by Taichung City Government ; held by Taichung City Cultural Affairs Bureau ; chief editor Mark K. Huang.  2009 1
臺中縣 (臺灣). : Taizhong Xian li shi jian zhu dao lan shou ce / [Wu Changkun ... et al. zhuan gao].  2003- 1
臺中縣文獻委員會. : Taizhong xian zhi gao, da shi ji : Taiwan sheng / Zhang Ronglou, Li Mengyu bian zuan.  1983 1
臺中縣文獻會. : Miao Zhong Zhang san xian wen xian : Taiwan sheng / Miaoli xian, Taizhong xian, Zhanghua xian wen xian hui bian yin.  1983 1
臺北市七星農田水利硏究發展基金會. : Nong ye gong cheng ji shu ci dian / [zong bian ji Zhuang Guangming ; zhuan gao ren Wang Sangcun ... [deng]].  2002 1
臺北市國立浙江大{213ae1}校友會. : Guo li Zhejiang da xue.  1985 1
臺北市孔廟管理委員會. : "Kong xue yu er shi yi shi ji" guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / zhu ban dan wei Taibei shi Kong miao guan li wei yuan hui ... [et al.] ; Guo li zheng zhi da xue wen xue yuan bian yin.  2001 1
臺北市就業服務中心. : Taibei Shi shi ye lao gong sheng huo zhuang kuang ji xu qiu diao cha bao gao / Taibei Shi zheng fu lao gong ju jiu ye fu wu zhong xin bian.  2001 1
臺北市崇善佛堂. : Ru dao xiu hua zhen jing / [Taibei shi chong shan fo tang guan li wei yuan hui].  1989 1
臺北市崇善佛堂管理委員會. : Dao hua xuan miao zhen jing / [cheng zhu Taibei Shi Chong shan fo tang guan li wei yuan hui].  1995 1
臺北市文獻委員會.   3
臺北市新聞記者公會. : Zhonghua Minguo xin wen nian jian / Taibei Shi xin wen ji zhe gong hui bian yin.  1961- 1
臺北市無錫同鄉會. : Shan ming shui xiu di Wuxi / zhu bian Zhong Ying ; bian ji Xu Shishen ... [et al.].  1978 1
臺北 市立 美術館. : Yun yan guo yan : Chen Qikuan de hui hua yu jian zhu = Painting and architecture of Chen Chi-kwan / [zhi xing bian ji Liao Chunling].  2003 1
臺北市立國樂團. : Whirling dance [sound recording] : works for flute and traditional Chinese orchestra = Hu xuan wu.  p2009 1
臺北市立天文科學敎育館. : 1900-2056 yin yang li dui zhao biao / Taibei shi li tian wen ke xue jiao yu guan bian yin.  2002 1
臺北市立美术馆. : Yin cang de zhen shi : dian cang pin xiu fu zhan / [zhi xing bian ji Lin Jiaobin, Wang Beiyu] = Unveiled : restoring the permanent collection / [executive editor Lin Chiao-pi, Wang Pei-yu].  2013 1
  臺北市立美術館 -- See Taibei Shi li mei shu guan   1
臺北市立美術館.   67
  臺北市立美術館. -- See Taibei Shi li mei shu guan. Dian cang zu   1
臺北市立美術館. : Bei mei guan er ling ling yi : dian cang chang she zhan = Highlights from the permanent collection / [bian ji Taibei Shi li mei shu guan dian cang zu, zhan lan zu].  2001 1
臺北市立美術館.   2
臺北市立美術館典藏組.   2
臺北市立美術館展覽組. : Men hu zhi jian : Liao Xiuping di fu hao yi shu = Significance of gates : art of icons by Liao Shiou-Ping / Chen shu ling zong bian ji ; tai bei shi li mei shu guan zhan lan zu bian ji.  2000 1
臺北市美展 1998) : Taibei shi di er shi wu jie mei zhan / zhu ban dan wei Taibei shi zheng fu ; cheng ban dan wei Taibei shi jiao yu ju ; zhi xing dan wei Taibei shi li mei shu guan = The 25th Taipei Annual Arts Competition 5.23-8.2, 1998 / sponsored by the Taipei City Government ; directed by the Bureau of Education, Taipei City Government ; organized by the Taipei Fine Arts Museum.  1998 1
臺北市美展 1999) : Taibei shi di er shi liu jie mei zhan / zhu ban dan wei Taibei shi zheng fu ; cheng ban dan wei Taibei shi jiao yu ju ; zhi xing dan wei Taibei shi li mei shu guan = The 26th Taipei Annual Arts Competition / sponsored by the Taipei City Government ; directed by the Bureau of Education, Taipei City Government ; organized by the Taipei Fine Arts Museum.  1999 1
臺北市美展 2000) : Di er shi qi jie Taibei shi mei zhan / zhu ban dan wei Taibei shi zheng fu ; cheng ban dan wei Taibei shi zheng fu wen hua ju ; zhi xing dan wei Taibei shi li mei shu guan = The 27th Taipei Annual Arts Competition / supported by the Taipei City Government, the Cultural Affairs Bureau of Taipei ; organized by the Taipei Fine Arts Museum.  2000 1
臺北帝國大學. : Xin’gang wen shu = Sinkan manuscripts [electronic resource] / bian zuan zhu Taipeidi guo da xue li nong xue bu.  1995 1
  臺北當代藝術館 -- See Taibei dang dai yi shu guan   1
臺北縣客家公共事務協會. : Taibei xian de kejia ren [electronic resource] : Luo di sheng gen hao suo zai / Taibei xian kejia gong gong shi wu xie hui bian.  2007 1
臺北縣文獻委員會. : Taibei Xian wen xian cong ji : Taiwan Sheng / Taibei Xian wen xian wei yuan hui bian.  1983 1
臺北縣音樂心靈推廣協會 : Ya tai chuan tong da ji yue qi te zhan. 2006 : jian yue yong rong kuang ye = Exhibition on the traditional percussion instruments of Asia-Pacific area : simplicity, elegancy and wildness. 2006 / Guo li chuan tong yi shu zhong xin zhu ban ; Tai bei xian yin yue xin ling tui guang xie hui cheng ban ; Zeng yu fen, Cai dong li ying wen fan yi.  2006 1
臺北 (臺灣). : Zou chu yin mai ying xiang yang guang : san san yi di zhen "Taibei yi ling yi" zhuan ji / Taibei Shi zheng fu lao gong ju lao dong jian cha chu bian.  2003 1
臺北語文學院.   2
臺北雙年展 2002 : : 2002 Taibei shuang nian zhan : shi jie ju chang = Taipei biennial : great theatre of the world / [bian ji: Yu Siying ; fan yi: Han Bolong ... [et al.]]  2002 1
臺南市南區新生里辦公處 : Luo di cheng jia : Taiwan juan cun te zhan = From House to Home : Exhibition of Military-dependents' Village in Taiwan / Guo li tai wan li shi bo wu guan zhu ban ; Nanying juan cun wen hua guan, Tainan Shi nan qu xin sheng li li ban gong chu xie ban ; Zhao Xiaojing zhi xing bian ji.  2013 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next