My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
華東政法學院. : Fa xue [electronic resource] = Faxue yuekan.  1982- 1
華梵大學 (Taiwan). : Kai fun : 2007 Taiwan guo ji xian dai shu fa zhan = Open fun : 2007 Taipei International Modern Calligraphy Exhibition / [zhi xing bian ji Liu Yongren ; fan yi Zhang Zhiwei].  2008 1
華梵大學. : "Lao Siguang si xiang yu Zhongguo zhe xue shi jie hua" xue shu yan tao hui lun wen ji / Hua fan da xue zhe xue xi zhu bian.  2002 1
華梅. : Hua Mei tan fu shi wen hua = Huamei's essaies [sic] on dress & adornments.  2001 1
華楚. : Fa lun gong feng bao / Hua Chu, Zhong Han zhu.  1999 1
華欣醫學大辭典編纂委員會.   2
  華歷 -- See Hua, Li   1
華永康. : Ba lei jian shi = History of ballet / [zhu bian Zhu Liren ; ze ren zhu bian Xue Jinghua, Hua Yongkang ; ying wen fan yi Xu Tianhong].  2006 1
  華海倫 -- See Farmer, Helen S.   1
華潤貿易諮詢有限公司. : Xianggang jing ji mao yi tong ji hui bian, 1947-1987 / Hua run mao yi zi xun you xian gong si bian yin.  1988 1
  華特·惠特曼, 1819-1892 -- See Whitman, Walt, 1819-1892   1
華琴珊.. : Xu jing hua yuan : [4 juan 40 hui] / Hua Qinshan zhu.  1990 1
華琳, 1791-1850. : Zhongguo shu hua quan shu. Di 11 ce / Lu Fusheng zhu bian.  2000 1
  華生 -- See Hua, Sheng   1
  華盛 -- See Hua, Sheng   1
  華盛頓大學 -- See University of Washington   1
  華立 -- See Hua, Li   1
華粹出版社. : Jun fa xian xing ji / Ben she bian ji bu.  1976 1
  Khua, Lo-ken, 1910-1985 -- See Hua, Luogeng, 1910-1985   1
  堆壘素數論. German -- See Hua Luogeng 1910 1985 Dui lei su shu lun. German   1
華羅庚, 1911- : Zhongguo zhi shi fen zi jin yan lu.  1972- 1
華美出版公司 (Shanghai) : Zhongguo quan mian kang zhan da shi ji, Hua mei chu ban gong si [bian]  1970? 1
  華美協進社 (New York, N.Y.) -- See China Institute in America   1
華羽, 1930- : Nanyang wen wu zhi lue / [bian zhu zhe Ding Huayong].  1983 1
  華聲 -- See Hua, Sheng   1
  華荔 -- See Hua, Li   1
華西大學. : Hua xi da xue tu shu guan Sichuan fang zhi mu lu [Lin Mingjun bian.  1951 1
  華誼兄弟傳媒股份有限公司 -- See Huayi Brothers Media (Firm)   1
  華誼兄弟國際有限公司 -- See Huayi Brothers International Limited   1
華誼兄弟太合影視投資有限公司. : Tian xia wu zei [videorecording] = A world without thieves / Hua yi xiong di tai he ying shi tou zi you xian gong si ... [deng] chu pin ; chu pin ren Wang Wei ... [deng] ; jian zhi Chen Guofu ; bian ju Wang Gang, Lin Lisheng, E Lu ; dao yan Feng Xiaogang.  2004 1
華誼兄弟影業投資有限公司. : Tangshan da di zhen [videorecording] = Aftershock / dao yan Feng Xiaogang.  2010 1
華超. : Zhong xi dui zhao yin yang he bi Wan nian li / Liang Xi, Hua Chao bian zhu.  1964 1
華連圃. : Xi qu cong tan / Hua Lianpu zhu.  1965 1
華通編纂委員會. : Ci yuan / bian zuan zhe Hua tong bian zuan wei yuan hui ; zeng ding zhu bian zhe Shi Yongan, Mao Yingfu.  1963 1
  華達 -- See Widor, Claude   1
華達. : Zhongguo min ban kan wu hui bian = Documents on the Chinese democratic movement, 1978-1980 : unofficial magazines and wall posters ; Documents sur le mouvement démocratique chinois, 1978-1980 : revues parallèles et journaux muraux/ edited by Claude Widor.    1
  華采 -- See Hua, Cai   1
華鈞. : Yu yi xue / (ying)杰 fu里.N. Li Qi zhu ; Li Ruihua deng yi ; He Zhaoxiong, Hua Jun xiao ding.  1987 1
華銀鳳. : Ge ming fu nü yi zhi jian : [Guangxi Huanjiang xian tong jin da dui de diao cha bao gao / Hua Yinfeng deng zhu]  1971 1
華鍾彥. : Hua jian ji zhu / Hua Zhongyan zhuan.  1983 1
華鎮, 1079年進士. : Yunxijushi ji [electronic resource] : [30 juan / Hua Zhen zhuan].  2006 1
華鎮, jin shi 1079. : Yunxijushi ji / Hua Zhen zhuan.  1970 1
華陽散人, ca. 1610-ca. 1675.   6
華麗霞, : Bao li Zhongguo : da dong dang ji jiang lai lin / Hua Lixia.  2013 1
華嵒, 1682-1756. : Hua Xinluo ba duan jin hua ce / shen ding zhe Mei shu yan jiu hui.  19-- 1
華悰韡. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 70 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1999? 1
  華瑋 -- See Hua, Wei   1
華瑋.   3
華錕. : Shi yun quan bi / Tang Xiangse yuan ji ; Hua Kun chong bian.  1995 1
  華克, -- See Walker, Ross   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next